Szkolenie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 29 sierpnia 2014 r.

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 PLN
Kto powinien wziąć udział?
19 października 2014 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dotyka ona najbardziej newralgicznych, a zarazem najtrudniejszych w praktycznej realizacji elementów zamówień publicznych:

rażąco niskiej ceny
kryteriów oceny ofert
zasad polegania za zasobach podmiotów trzecich

Z danych UZP wynika, iż przed nowelizacją 93% postępowań w Polsce prowadzonych było z zastosowaniem jedynego kryterium najniższej ceny. Tymczasem nowelizacja znacznie ogranicza stosowanie jedynego kryterium ceny. Zamawiający zobowiązani są wyjść poza kryterium najniższej ceny tworząc SIWZ.

Wykonawcy z kolei muszą zmierzyć się z decyzją ustawodawcy o obowiązku uwzględniania w cenie ofertowej kosztów pracy uwzględniających minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponadto nie można już tak łatwo utajniać elementów swojej oferty.

O zmianach, jak zwykle z dokładnym omówieniem celu ich wprowadzenia i propozycją sposobu prawidłowego wdrożenia, dowiedzą się Państwo na szkoleniach prowadzonych przez ekspertów APEXnet uczestniczących w pracach Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy.

Program szkolenia

Program


Ułatwienia w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe:

eliminacja przepisu określającego warunki prowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym
zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne

Nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Ocena rzetelności i efektywności wykonawcy:

rezygnacja z przesłanek wykluczenia wykonawców opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp
przypadki zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych
zasady kształtowania warunków odnoszących się do rzetelności i efektywności wykonawcy w SIWZ
źródła oceny rzetelności i efektywności
prawo rehabilitacji wykonawcy nierzetelnego
rzetelność i efektywność wykonawcy w świetle nowej dyrektywy 2014/24/WE

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:

solidarna odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów
dodatkowe dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów:
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i innego podmiotu, jako „inny dokument”, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
dokumenty dotyczące w szczególności:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówieniacharakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Nowe wymagania związane z realizacją zamówienia, które zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności
stosowanie preferencji unijnych

Nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów
Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych:

wprowadzenie definicji pojęcia „rażąco niska cena”
wartość kosztów pracy jako obowiązkowy czynnik oceny występowania rażąco niskiej ceny
strona postępowania odwoławczego, na której spoczywa ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny

Zasady ustalania kryteriów oceny ofert po nowelizacji:

poszerzenie katalogu możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert
ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
przypadki, w których stosowanie - jako jedynego kryterium - najniższej ceny jest zabronione
kiedy zamówienie jest powszechnie dostępne i ma ustalone standardy jakościowe?
kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z całym okresem korzystania z przedmiotu zamówienia:
cykl życia produktu
opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów

Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy

Czas trwania

2 DNI

Prelegenci

Cytat
Jerzy Czaban
• Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
• Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

Gdzie i kiedy

Warszawa 16-17 czerwiec 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 7-8 maj 2015
Chopin Hotel Cracow

Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 14-15 kwiecień 2015
Chopin Hotel Cracow

Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24-25 marzec 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

SZCZECIN 22-23 styczeń 2015
Hotel Novotel

SZCZECIN

Al. 3 Maja 31

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 8-9 grudzień 2014
Chopin Hotel Cracow

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181 b

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2-3 grudzień 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 25-26 listopad 2014
Scandic Wrocław

Wrocław

Piłsudskiego 49

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 25-26 listopad 2014
Scandic

Gdańsk

Podwale Grodzkie 16

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Poznań 25-26 listopad 2014
Poznań

Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 20-21 listopad 2014
Warszawa

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 4-5 listopad 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 27-28 październik 2014
Hotel Novotel

Katowice

Al. Roździeńskiego 16

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22-23 październik 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 20-21 październik 2014
Hotel Scandic

Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15-16 październik 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Lublin 15-16 październik 2014
Hotel Huzar

Lublin

Spadochroniarzy 9

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Poznań 13-14 październik 2014
Hotel Ikar

Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 9-10 październik 2014
Hotel Aspel

Kraków

Bratysławska 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7-8 październik 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 7-8 październik 2014
Scandic Wrocław

Wrocław

ul. Piłsudskiego 49/57

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2-3 październik 2014
Centrum Szkoleń APEXnet

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Łódź 2-3 październik 2014
Hotel Iness

Łódź

Wróblewskiego 19/23

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Katowice 25-26 wrzesień 2014
Hotel Novotel

Katowice

Al. Roździeńskiego 16

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 25-26 wrzesień 2014
Hotel Scandic

Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 23-24 wrzesień 2014
Hotel Aspel

Kraków

Bratysławska 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23-24 wrzesień 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Szczecin 18-19 wrzesień 2014
Hotel Novotel

Szczecin

3 maja 31

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 16-17 wrzesień 2014
Scandic Wrocław

Wrocław

ul. Piłsudskiego 49/57

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16-17 wrzesień 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 11-12 wrzesień 2014
Hotel Ikar

Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
-
99 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!