PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE – NOWELIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2012 ORAZ NAJLEPSZE PRAKTYKI

O szkoleniu

Cel szkolenia - Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami i praktycznymi aspektami udzielania zamówień publicznych oraz skutecznym ubieganiem się o zamówienia. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany wprowadzone wskutek nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz konsekwencje, jakie z niej wynikają. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane dodatkowo najlepsze stosowane praktyki w zakresie zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, jak również osób ubiegających się o nie, a także wszystkich zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i kompetencji w zakresie Zamówień Publicznych.

Program szkolenia

I. Nowelizacja 2012 :
1. Cel wprowadzenia nowelizacji - z uzasadnienia do projektu ustawy.
2. Nowe definicje w art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Znowelizowany wykaz wyłączeń od stosowania ustawy
4. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania zgodnie z nowelizacją
wprowadzenie przesłanki „bycia zobowiązania do zapłaty kary umownej" i wartości szkody lub kary umownej na poziomie 5 % wartości zamówienia w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
wyłączenie z „czynności związanych z przygotowywaniem prowadzonego postępowania" „ czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1" w znowelizowanym art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp
NOWA przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania - złożenia odrębnych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.); obrona wykonawców poprzez udowodnienie braku zachwiania uczciwej konkurencji pomimo powiązań
5. Czynności zamawiającego związane z przesłankami wykluczenia wykonawcy dodane w art. 24b i 24c ustawy Pzp ( w tym rodzaje dokumentów, jakie składają
wykonawcy związane z nowymi przesłankami wykluczenia)
6. Procedura dialogu technicznego - nowość w prawie zamówień publicznych
7. Grupa nowych przepisów wskazujących na potrzebę „obiektywnego i niedyskryminacyjnego" traktowania wykonawców trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z
ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego
8. Zamieszczanie informacji z dialogu technicznego w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
9. Zmiany w treści art. 131 ustawy Pzp dotyczącego obowiązków podmiotu, z którym zawarto umowę koncesji na roboty budowlane
10. Nowy rozdział 4a w dziale III ustawy - Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - charakterystyka
definicja zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ze względu na przedmiot zamówienia
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
charakterystyka wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia i przesłanki ich wykluczenia z postępowania
przepisy określające procedurę zabezpieczenia informacji niejawnych w postępowaniu
tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
kryteria oceny ofert
sposób przeprowadzenia czynności oceny ofert przez zamawiającego
regulacja umowy o podwykonawstwo
11. Zmiany w regulacji zamówień sektorowych - stworzenie możliwości i regulacja trybu ustanawiania systemu kwalifikowania wykonawców i prowadzenia wykazu
zakwalifikowanych wykonawców
12. Zobowiązanie Prezesa UZP do prowadzenia i ogłaszania na stronie internetowej wykazu wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy
13. Wyłączenie jawności w postępowaniu odwoławczym - NOWOŚĆ - możliwość rozpoznawania odwołania na posiedzeniu niejawnym
14. Stosowanie art. 131 i rozdziału 4a działu III ustawy Pzp do udzielania przez koncesjonariuszy zamówień publicznych w celu wykonania przedmiotu koncesji w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.)

II. Zasady udzielania zamówień publicznych - równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości - cel i znaczenie.

III. Zamówienia publiczne do 14 000€:
zasada celowości, oszczędności, i efektywnego wydatkowania środków;
procedury dokonywania wydatków do 14 000€;
zasady organizowania i przeprowadzenia przetargu w oparciu o Kodeks cywilny;
przykładowy regulamin (procedury) udzielania zamówień publicznych do 14 000€.

IV. Obowiązek (podmiotowy, przedmiotowy, wartościowy) stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

V. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

VI. Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Komunikat wyjaśniający KE - 2006/C 179/02):

VII. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
szacowanie wartości przedmiotu zamówienia;
zamówienia dokonywane w ramach jednego bądź wielu projektów;
dopuszczalny podział zamówienia na części;
wybór trybu -przesłanki zastosowania trybu innego niż podstawowe;
opis przedmiotu zamówienia.

VIII. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
udzielanie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
dopuszczalne zmiany treści specyfikacji ;
obowiązki zamawiającego po zmianie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia ;
wybór oferty najkorzystniejszej:
uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw;
możliwość przedłużenia terminu związania ofertą przez Wykonawcę;
zakres dopuszczalnych korekt omyłek w ofercie;

IX. Umowy w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji:
możliwość zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą;
brak możliwości zmiany sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy;
zasady wprowadzania zmian treści umowy
unieważnienie zawartej umowy.
X. Środki ochrony prawnej:
informacja o czynności lub zaniechaniu;
odwołanie;
skarga.
XI. Naruszenia Prawa zamówień publicznych:
obszary prawa zamówień publicznych kontrolowane przez Komisję Europejską;
metody ustalania wysokości korekt finansowych (dyferencyjna, wskaźnikowa);
kary finansowe za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych i odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
XII. Obszary „wrażliwe" zamówień publicznych - m.in. :
niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części;
wady związane z ogłoszeniami;
naruszenie przesłanek wyboru trybów udzielania zamówień (np. bezpodstawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających);
błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
błędy w zakresie ustalania warunków udziału w postępowaniu;
niedozwolona modyfikacja treści specyfikacji;
błędy w zakresie badania i oceny ofert;
błędy w zakresie jawności postępowania;
błędy w zakresie obowiązujących terminów;
wadliwe aneksowanie umów w sprawach zamówień publicznych.

Czas trwania

3 dni (20 godzin)

Promocja cenowa! (*)
• 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1862,00 zł netto + VAT)
• 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1823,00 zł netto + VAT)
* Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 25.01.2013 r.

Prelegenci

Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 2007-2009, adwokat - praktyk w organizacji i występowaniu w przetargach, od grudnia 2009 ekspert ds. zamówień publicznych Bussiness Centre Club, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007. Praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Obecnie adwokat zajmujący się głównie zamówieniami publicznymi, dochodzeniem należytego wykonania umowy, dyscypliną finansów publicznych. Prowadził wykłady i szkolenia m.in. dla SGH, Akademii im. L. Koźmińskiego (studia MBA), Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury oraz dla wielu Zamawiających i Wykonawców. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań - zarówno z zakresu informatyki jak i robót budowlanych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 960
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!