Szkolenie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 29 sierpnia 2014 r.

O szkoleniu

• Ułatwienia w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe
• Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
• Nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów
• Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych
• Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy
Kto powinien wziąć udział?
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Osoby pracujące w komisjach przetargowych
• Pracownicy merytoryczni
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia

Program


Ułatwienia w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe:

eliminacja przepisu określającego warunki prowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym
zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne

Nowe zasady utajniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Ocena rzetelności i efektywności wykonawcy:

rezygnacja z przesłanek wykluczenia wykonawców opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp
przypadki zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych
zasady kształtowania warunków odnoszących się do rzetelności i efektywności wykonawcy w SIWZ
źródła oceny rzetelności i efektywności
prawo rehabilitacji wykonawcy nierzetelnego
rzetelność i efektywność wykonawcy w świetle nowej dyrektywy 2014/24/WE

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:

solidarna odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów
dodatkowe dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów:
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i innego podmiotu, jako „inny dokument”, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
dokumenty dotyczące w szczególności:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówieniacharakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Nowe wymagania związane z realizacją zamówienia, które zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności
stosowanie preferencji unijnych

Nowe zasady zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym dokumentów
Procedura oceny występowania rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych:

wprowadzenie definicji pojęcia „rażąco niska cena”
wartość kosztów pracy jako obowiązkowy czynnik oceny występowania rażąco niskiej ceny
strona postępowania odwoławczego, na której spoczywa ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny

Zasady ustalania kryteriów oceny ofert po nowelizacji:

poszerzenie katalogu możliwych, innych niż cena, kryteriów oceny ofert
ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny
przypadki, w których stosowanie - jako jedynego kryterium - najniższej ceny jest zabronione
kiedy zamówienie jest powszechnie dostępne i ma ustalone standardy jakościowe?
kryteria oceny ofert uwzględniające rachunek kosztów związanych z całym okresem korzystania z przedmiotu zamówienia:
cykl życia produktu
opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów

Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy

Czas trwania

2DNI

Prelegenci

Cytat
GRZEGORZ CZABAN

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 - 21 stycznia 2015
APEXnet CENTRUM SZKOLEŃ

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181 b

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Z
99 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!