Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie zasad prowadzenia procesu budowlanego w ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa budowlanego (2020-2023).

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pozwoli rozszerzyć i podsumować wiedzę w zakresie przepisów regulujących proces inwestycyjny, a także wyjaśnić wątpliwości związane z zastosowaniem przepisów w praktyce. W ramach szkolenia są też omawiane najnowsze zmiany Prawa budowlanego, z 2023 roku.

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz inne osoby i firmy, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Program szkolenia

Dzień I:

 1. Zarys ostatnich nowelizacji prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w 2020 roku.
 2. Fazy procesu inwestycyjnego – od ustalenia warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 3. Formy prowadzenia inwestycji (zastępstwo inwestycyjne, inwestycje w systemie „wybuduj” i „zaprojektuj i wybuduj”, generalne wykonawstwo a wykonawstwo częściowe).
 4. Zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu pod inwestycję (obowiązywanie miejscowego planu zagospodarowania terenu, wymóg i zasady uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przeniesienie / wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy).
 5. Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu i inne kluczowe pojęcia w prawie budowlanym - ich znaczenie dla praktyki.
 6. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (kiedy wystarczy zgłoszenie robót budowlanych, a kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę – właściwe procedury po zmianach prawa budowlanego).
 7. Nowe wymogi dotyczące projektu budowlanego. Projekt techniczny. Możliwość odstępstw od warunków technicznych.
 8. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i obowiązek uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę – nowe regulacje i aktualna praktyka organów administracyjnych.
 9. Wstrzymanie / wznowienie budowy, wygaśnięcie pozwolenia na budowę. Możliwość i tryb przeniesienia pozwolenia na budowę. Zwiększenie stabilności pozwolenia na budowę.

Dzień II:

 1. Obowiązki uczestników procesu budowlanego po zmianach prawa budowlanego (inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy / kierownik robót).
 2. Dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy.
 3. Odpowiedzialność za dokumentację projektową i za teren budowy.
 4. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o roboty budowlane i umów o prace projektowe:
  • sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe),
  • solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy,
  • terminy w umowie i konsekwencje ich niedochowania (kary umowne i dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych),
  • zabezpieczenia w umowach (kaucja, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, inne),
  • procedura odbiorów w umowie o roboty budowlane,
  • gwarancja jakości i rękojmia za wady.
    
 5. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego (kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy, a kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie – właściwe procedury, obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego, nowa tzw. procedura „żółtej kartki”).
 6. Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji. Nowa uproszczona procedura legalizacyjna.
 7. Praktyka organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego w stosowaniu znowelizowanych przepisów.
 8. Cyfryzacja administracyjnego procesu budowlanego. Zarys planowanych zmian.
 9. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego, transakcji nieruchomościowych i bieżącej obsłudze działalności gospodarczej.

Wspiera klientów przy wyborze nieruchomości pod planowane inwestycje, przeprowadzaniu analizy prawnej wybranej nieruchomości, uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości na cele budowlane. Sporządza, opiniuje i negocjuje w imieniu klientów umowy z zakresu realizacji inwestycji (umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy o zastępstwo inwestycyjne i pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy dostawy).

Wspiera klientów przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji (m.in. warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie) oraz reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz w sporach sądowych i pozasądowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji, w tym dwóch książek, o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!