Szkolenie: Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/proces-inwestycyjno-budowlany-w-praktyce-wedlug-znowelizowanych-przepisow-prawa-69354

Informacje o szkoleniu

 • Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa


  ID szkolenia: 69354
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe
  ścisłe centrum
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 11.10.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie krok po kroku przebiegu procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w Prawie budowlanym. Zostaną także przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów techniczno-budowlanych w procesie inwestycyjno-budowlanym.

UWAGA: Udział w szkoleniu umożliwia zadawanie pytań referentowi i wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do:
• specjalistów ds. inwestycji
• dyrektorów ds. rozwoju i analiz
• inwestorów, deweloperów
• zarządców nieruchomościami
• projektantów oraz firm wykonawczych
• kierowników budów
• pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych
• inspektoratów nadzoru budowlanego

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
■normy prawne dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego
■etapy procesu inwestycyjno – budowlanego
■alternatywne opracowanie koncepcji zadania

2. Podstawowe definicje z zakresu procesu budowlanego - przepisy ogólne w tym:
■znaczenie podstawowych pojęć tzw. ,,słowniczek”
■budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont
■obiekt liniowy, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwestycja celu publicznego, infrastruktura

3. Wstępne postępowanie inwestora poprzedzające rozpoczęcie prac - uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i inne
■uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
■wniosek i zasady wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki – terenu
■zasady uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego
■inne rozstrzygnięcia wstępne w tym : pozwolenia wodno-prawne
■szacunkowe wyliczenie kosztów zadania inwestycyjnego

4. Kwalifikacje przedsięwzięcia inwestycyjnego - pozwolenie na budowę – jako decyzja administracyjna
■jakie budowy i roboty budowlane wymagają decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę
■co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę – aktualny wzór wniosku
■co powinien zawierać wymagany prawem projekt architektoniczno – budowlany
■postępowanie administracyjne w sprawie o pozwolenie na budowę
■forma i treść decyzji o pozwolenie na budowę - zatwierdzającej projekt budowlany
■prawomocność decyzji o pozwoleniu na budowę (roboty budowlane)

5. Odwołania instancyjne i możliwości zaskarżenia decyzji wydawanych w procesie budowlanym - zasady i wpływ na prowadzoną inwestycję:
■odwołanie do organu wyższej instancji
■skargi do WSA i NSA
■tryb nadzwyczajny

6. Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę – zgłoszenie wykonania takich robót budowlanych do administracji budowlanej
■omówienie wykazu obiektów podlegających zgłoszeniu i omówienie formy zgłoszenia
■procedury i zasady przeprowadzenia zgłaszania oraz wymagane terminy
■roboty budowlane nie wymagające żadnych procedur administracyjnych
■inwestora
■inspektora nadzoru inwestorskiego
■projektanta
■kierownika budowy – robót

7. Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego:

8. Inne warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy - robót budowlanych
■uzyskanie dziennika budowy
■ustanowienie kierownika budowy (robót budowlanych) – nadzór inwestorski i ich obowiązki
■reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy
■obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego
■prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy

9. Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – istotne a nieistotne i warunki tych odstępstw wg zmienionego od 1.01.2017 r. Prawa budowlanego

10. Zasady przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych – czytanie dokumentacji technicznej:
■podstawy prawne wymiarowania i kosztorysowania
■przedmiar a obmiar – cele i różnice
■rodzaje kosztorysów – podstawy i zasady ich praktycznego sporządzania
■obliczanie wartości kosztorysowej całego zadania inwestycyjnego
■zbiorcze zestawienie kosztów zadania
■sporządzania kosztorysów z wykorzystaniem programów komputerowych

11. Odpowiedzialności:
■kierownika za teren budowy
■odpowiedzialność projektanta i obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego
■prawa autorskie do projektu budowlanego

12. Kiedy ma miejsce tzw. ,,Samowola budowlana” – jej skutki i związana z tym odpowiedzialność oraz procedury obowiązujące przy jej legalizacji

13. Warunki przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego – pozwolenie na użytkowanie:
■obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom (straż pożarna, inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i nadzór budowlany)
■obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego (jej zakres i przebieg)
■istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego (zasady postępowania w takich przypadkach
■zgłoszenia zamiaru użytkowania ( forma i obowiązkowe załączniki) oraz warunki jego akceptacji lub uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.
■rodzaje umów cywilno-prawnych
■podstawy opracowywania i zasady ich przygotowania oraz uzgadniania i akceptacji – negocjacje
■umowa - o prace projektowe (szczegóły jej zawartości i omówienie wzorów)
■umowa – na roboty budowlane (j.w.)

14. Pozwolenie wodno-prawne:
■kiedy należy uzyskać i kto może wydać
■warunki wprowadzania ścieków do odbiorników, dopuszczalne ich zawartości - ,,ładunki”
■definicje odbiorników w tym: rzeki, rowu

15. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów (materiałów) budowlanych:
■wymagania: art. 10 Prawa budowlanego i przepisów ustawy – o wyrobach budowlanych
■definicje m. in.: deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych – kiedy i co jest wymagane
■jakie dokumenty dotyczące wyrobów są wymagane realizacji i odbiorze sieci np. wod-kan
■kto może wydawać deklaracje zgodności poza producentem.

16. Umowy cywilno – prawne:

17. Główne unormowania w projekcie ,,Kodeksu Urbanistyczno–Budowlanego”

18. Podsumowanie i dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor publikacji z zakresu procesu budowlanego i prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych.

Wydarzenia towarzyszące:

Zarządzanie drogami publicznymi w świetle zmian prawnych od 1 czerwca 2017 roku
Zmiany w Prawie Budowlanym od 1 stycznia 2017 oraz projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 6 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa