Szkolenie

PROCES INWESTYCYJNO - BUDOWLANY W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BUDOWLANEGO 2014/2015

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób, cena szkolenia wynosi 1711,20 netto/osobę + VAT

Cel szkolenia
Kompleksowe przedstawienie regulacji prawnych:
- aktualnego Prawa budowlanego (2012 r.)
-procedury i dokumenty projektu założeń „małej nowelizacji Prawa budowlanego" i niektórych inny ustaw (z 12 czerwca 2012 r. i 13 lutego 2013 r.) w zakresie usprawnienia (skrócenia) procesu budowlanego,
uproszczenia procedur oraz ograniczenia rozstrzygnięć w formie decyzji administracyjnych (w tym tzw. milcząca zgoda).
Kto powinien wziąć udział?
Kadry kierowniczej i pracowników organów administracyjno - budowlanych - wojewódzkie / powiatowe urzędy nadzoru budowlanego, osób pełniących funkcje techniczne w budownictwie, organizujące przetargi oraz uczestniczące w komisjach przetargowych, inwestorów i przedsiębiorstw realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie pod „klucz" przedsiębiorców budowlanych i developerów budujący na sprzedaż domy i mieszkania, osób prowadzących nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski.

Program szkolenia

1. Uregulowania prawne
1.1. Ustawa Prawo budowlane z 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.)
1.2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
1.3. Ustawa Prawo ochrony środowiska - art. 46 ust. 2 w procesie budowlanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 późn. zm.)
1.4. Ustawa Prawo zamówień publicznych z 2004 r.(Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759)

2. Uwarunkowania realizacji inwestycji
2.1 Realizacja inwestycji w świetle art. 5 Prawa budowlanego oraz przepisów techniczno - budowlanych i zasad wiedzy technicznej
2.2. Wymagania podstawowe w procesie budowlanym w projektowaniu i budowaniu
2.3. Uczestniczy procesu budowlanego (inwestora, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego) ich prawa i obowiązki:
2.4. Kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie budowlanym,
2.5. Odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna, zawodowa i karna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: projektanta, kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru inwestorskiego
2.6. Rola organów właściwych w procesie budowlanym
2.7. Inżynier Kontraktu wg FIDIC (uwagi ogólne)
3. Proces inwestycyjny w świetle przepisów prawnych
3.1. Proces inwestycyjny w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
3.2. Proces budowlany w świetle ustawa Prawo budowlane
4. Faza przygotowania inwestycji budowlanej
4.1. Informacje o uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy,
4.2. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko - „Raport"
4.3. Mapy geodezyjne i dokumentacja geologiczno-inżynierska
4.4 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4.5. Dokument potwierdzający prawo do terenu na cele budowlane

5. Faza projektowania - dokumentacja projektowa i budowy
5.1. Projekt budowlany (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),
5.2. Dokumentacja projektowa (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 ze zm.)
5.3. Zapewnienie dostaw mediów i warunki przyłączy do sieci,
5.4. Budowa przyłączy oraz zjazdu i włączenie budowy do drogi (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1264) - po 26. 09. 2005 r.
5.5. Opinie i uzgodnienia projektu budowlanego,
5.6. Projekt (plan) zagospodarowania terenu,
5.7. Nieistotne i istotne zmiany projektu budowlanego
5.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

6. Faza administracyjno-prawna
6.1. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenie pozwoleniu na budowę
6.2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane,
6.3. Sprawdzenie projektu budowlanego przez właściwy organ
6.4. Obiekty i roboty budowlane wymagające zgłoszenia,
6.5. Pozwolenie lub zgłoszenie na remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego,
6.6. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

7. Faza budowy
7.1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
7.2. Powołanie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków (oświadczenie),
7.3. Ustanowienie nadzoru inwestorskiego i oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków,
7.4. Wymagania podstawowe w realizacji budowy
7.5. Rozpoczęcie budowy i prace przygotowawcze
7.6. Realizacja budowy lub robót w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i warunkami techniczno - budowlanymi, w odniesieniu do: (1) dokumentacji budowy, (2) dziennika budowy, (3) etapy i protokoły odbioru robót,(4) wprowadzania zmian w budowie jako odstępstwa istotnego - nowe pozwolenie na budowę, (5) udokumentowanie robot dodatkowych (6) wstrzymania i wznowienia robót budowlanych, (7) bezpieczeństwa ochrony zdrowia, (7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, (8) usuwanie usterek

8. Faza oddawania obiektu do użytku
8.1. Wymagalność zgłoszeni lub pozwolenia na użytkowanie
8.2. Przygotowanie dokumentacji budowy do odbioru i kontroli,
8.3. Oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych i pomiarze powierzchni użytkowej budynku i lokali wg PN-ISO 9836:1997
8.4. Dokumenty (certyfikaty) o wbudowaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania (B i CE) i zastosowaniu jednostkowym
8.5. Świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane dla budynków
8.6. Wniosek o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - załącznik .
8.7. Odbiory protokólarne organów państwowych (PIS, PSP rezygnacja z PIP)
8.8. Obowiązkowa kontrola budowy (protokołu), opłaty i kary legalizacyjne
8.9. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie po obowiązkowej kontroli,
8.10. Skutki nie przestrzegania prawa w procesie budowlanym (samowola budowla, istotne odstępstwa, nielegalne użytkowanie, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego)
9. Zlecenia i umowy w procesie budowlanym
9.1 Zlecenia w procesie budowlanym
9.2. Umowy w procesie budowlanym:
(1) o prace projektowe,
(2) na roboty budowlane,
(3) o nadzór inwestorski
9.3. Odpowiedzialność za wady w procesie budowlanym w świetle Kodeksu cywilnego (rękojmie z wady fizyczne i gwarancje jakości rzeczy)
9.4. Zabezpieczenie interesu wykonawcy przy podpisywaniu umowy na roboty budowlane (zalecenia praktyczne)
9.5. Zasady rozliczenie robót lub obiektu budowlanego,

10. Dyskusja i podsumowanie seminarium szkoleniowego.

Czas trwania

16 godz. dydaktycznych.

Prelegenci

Cytat
Trener, praktyk, ekspert w dziedzinie budownictwa i szeroko pojętego zarządzania. Współpracował z wieloma dużymi i średnimi firmami jako menedżer, koordynator i realizator kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych. Koordynował działania firm budowlanych i deweloperskich we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Uczestniczył w projektach szkoleniowych i doradczych między innymi dla firm: MOSTOSTAL, SKANSKA, MOTA, Polska Telefonia Cyfrowa, PGE Górnictwo i Energetyka, EUROVIA, POLAQUA i szeregu innych. Odpowiadał za tworzenie i prowadzenie informacyjnych systemów zarządzania i strategicznych systemów symulacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant i trener, jest również nauczycielem akademickim, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management oraz pełni funkcję Prezesa w firmie doradczo-konsultingowej. W Szkołach Wyższych prowadził zajęcia m.in. z Informatycznych Systemów Zarządzania, Badań Operacyjnych, Zarządzania Przedsięwzięciami, Logistyki, Ekonomii. W dotychczasowej praktyce zawodowej współpracował z wieloma firmami z różnych branż. Aktywnie współuczestniczy w pracach zespołów skoncentrowanych na podnoszeniu efektywności wybranych instytucji i przedsiębiorstw. Wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za wiedze oraz umiejętność praktycznego przekazu. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a obecnie doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obszarami zainteresowań zawodowych w/w trenera są: zarządzanie przedsięwzięciami, decyzyjne systemy zarządzania, inżynieria systemów, monitoring procesów badania operacyjne, ekonomika logistyki, analiza efektywności organizacji, zachowania organizacyjne, eko-energetyka i odnawialne źródła energii OZE.

Gdzie i kiedy

Zakopane 1 - 3 grudnia 2014
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1748 PLN
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os., do pok. 1-os. dopłata 200 zł +VAT, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Przedsiębiorstwa rozliczające się bonami szkoleniowymi (zgodnie z zasadami programu „Podmiotowe Finansowanie Kształcenia„ w ramach MSUES realizowany przez WUP Kraków) OTRZYMUJĄ DOFINANSOWANIE DO SZKOLENIA w wysokości 585 zł netto.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!