Proces inwestycyjny w nowej perspektywie 2014-2020 Najnowsze zmiany w zamówieniach publicznych i Prawie budowlanym

O szkoleniu

cena: 1890 zł netto + 23% VAT (zakwaterowanie w pokoju 1-os.)
1690 zł netto + 23% VAT (zakwaterowanie w pokoju 2-os.)
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie i interpretacja przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Prawa Zamówień Publicznych, w szczególności pod kątem najnowszych zmian prawnych oraz przepisów unijnych. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. Spotkanie ma charakter interaktywny i oparte jest przede wszystkim na dyskusji przypadków z praktyki. W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli czas na indywidualne konsultacje z trenerami.

Program szkolenia

Program


DZIEŃ PIERWSZY: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
WYBRANE ELEMENTY W PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

Poleganie na zasobach innych podmiotów

Możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
Udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia czy też handel referencjami?
Dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów

Kryteria oceny ofert

Obowiązek stosowania kryteriów pozacenowych
Kryteria wymierne i niewymierne

Rażąco niska cena

Definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
Przerzucenie ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę – co muszą zawierać wyjaśnienia i jakie należy przedstawić dowody?
Obowiązek uwzględnienia w cenie oferty kosztów pracy nie niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę
Przypadki obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające oraz roboty zamienne
Wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe? – różnice oraz możliwość waloryzacji
Podwykonawcy

Zobowiązanie do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia na roboty budowlane
Dopuszczenie do realizacji kluczowych części zamówienia przez podwykonawcę, który udostępnia zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Uprawnienie Zamawiającego do żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców

KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

DZIEŃ DRUGI: PRAWO BUDOWLANE

Zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane
Podstawowe definicje Prawa budowlanego i konsekwencje ich niejednoznaczności, korelacje z definicjami innych ustaw
Aktualny stan prawny i nowelizacje ustawy wprowadzone w latach 2010 – 2014, nowelizacje z 1 stycznia, 25 lutego i 30 kwietnia 2015 roku oraz nowelizacja wprowadzona 9 marca 2015 roku, związana z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku
Nowelizacja uchwalona w Sejmie w dniu 20 lutego 2015 roku, która weszła w życie 28 czerwca 2015 roku – omówienie najważniejszych nowych regulacji, w tym rozszerzenie katalogu obiektów zwolnionych z decyzji o pozwoleniu na budowę, sieci uzbrojenia terenu budowane na pozwolenie na budowę i na zgłoszenie, zgłaszanie zamiaru ich przebudowy oraz remonty sieci uzbrojenia terenu wyjęte spod procedur ustawowych
Nowelizacje z 11 i 15 września 2015 roku
Realizacja przyłączy, dwie procedury do swobodnego wyboru
Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu
Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw
Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub jego ostemplowanie przy zgłoszeniu
Zmiany w procedurach administracyjnych i ich terminach
Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora
Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, jakie dotyczyć będzie kończenia budowy większej liczby rodzajów obiektów niż obecnie
Co dalej z Prawem budowlanym, pokrętne losy Kodeksu budowlanego
Nowelizacja wchodząca w życie 1 stycznia 2016 roku i perspektywy na lata 2016 -2020
Dyskusja i podsumowanieDZIEŃ TRZECI: FUNDUSZE UNIJNE

Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020

Trwałość (art. 57 rozp. 1083 oraz art. 71 rozp. 1303)
Dochodowość (art. 55 rozp. 1083 oraz 61 rozp. 1303)
Archiwizacja dokumentów (art. 90 rozp. 1083 oraz art. 140 rozp. 1303)

Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu
Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane
Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2007-2013 (art. 57 rozp. 1083) oraz 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303)
Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Podstawowe zasady obliczania luki finansowej

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011r.
Wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) - interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.)
Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania 2007-2013, Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis)
Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects)
Dodatkowe wytyczne, w tym wytyczne JASPERS

Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020
Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej

W jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
Zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa
Zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania

Zasady określenia poziomu dofinansowania

Wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008
Ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej
Rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów

Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
Obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083 oraz art. 61 rozp. 1303

Monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach projektów generujących dochód
Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 539/2010)
Monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód
Czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?

Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006
Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020
Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody
Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2007-2013
Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020
Promocja projektów w okresie trwałości

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

trenerzy: Łukasz Czaban, Jerzy Dylewski, Artur Bartoszewicz

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok

Zakopane

ul. Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Zakwaterowanie Wyżywienie Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych"

Materiały szkoleniowe

Zakwaterowanie

Wyżywienie

Dostęp do EDUstrefy

Certyfikat z hologramem

Punkty w Programie Premiowym APEXnet

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!