Szkolenie: PROFESJONALNY PRACOWNIK BIURA ZARZĄDU GWARANTEM PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANÓW SPÓŁKI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/profesjonalny-pracownik-biura-zarzadu-gwarantem-prawidlowego-funkcjonowania-organow-spolki-53252-id512

Informacje o szkoleniu

 • PROFESJONALNY PRACOWNIK BIURA ZARZĄDU GWARANTEM PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANÓW SPÓŁKI


  ID szkolenia: 53252
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie Prawo Telekomunikacja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  hotel 3*
  .
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni, 20 h
 • Organizator szkolenia:

  EDU-SKILLS SZKOLENIA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników biura zarządu do właściwego wykonywania zadań związanych z obsługą organów spółek; wskazanie praktycznych aspektów funkcjonowania biura zarządu i jego relacji z organami spółki.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników biura zarządu, pracowników komórek prawnych, dyrektorów, kierowników biura zarządu, Office menedżerów, asystentów biura zarządu oraz menedżerów i członków zarządu mających w swoich obowiązkach kierowanie biurem zarządu

Program szkolenia:

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE NIEZBĘDNE DLA PRACOWNIKA BIURA ZARZĄDU

· podmioty stosunków cywilnoprawnych (osoby fizyczne: osoby prawne - „ułomne osoby prawne”);

· czynności prawne - definicja czynności prawnych, rodzaje czynności prawnych, skutki czynności prawnych związane z formą danej czynności prawnej);

· oświadczenie woli - definicja; wady oświadczenia woli i możliwości uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli; sposoby uchylenia się o złożonego oświadczenia woli;

· siedziba przedsiębiorstwa i zasady odbioru pism przychodzących do przedsiębiorstwa (domniemania prawne z tym związane);

· przedawnienie roszczeń w odniesieniu do daty odbioru pism przez spółkę. Jak ważny jest dziennik pism przychodzących i wychodzących ze spółki;

· pełnomocnictwo – rodzaje i zasady udzielania; treść pełnomocnictwa;

· zobowiązania – definicja, jego elementy; prawa i obowiązki stron zobowiązania i ich odpowiedzialność; sposoby zawierania umów; dodatkowe zastrzeżenia umowne; podstawowe umowy w praktyce funkcjonowania spółek kapitałowych;

· zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań i przypadki zastosowania ich w spółkach kapitałowych

· czyny niedozwolone – przesłanki odpowiedzialności i przypadki ich zajścia w spółkach kapitałowych

· zamówienia publiczne – podstawowe pojęcia; tryby zamówień publicznych i przesłanki ich zastosowania;

· stosunek pracy – definicja; rodzaje umów o pracę; sposoby zawierania i rozwiązywania umów o pracę;

ZNACZENIE BIURA ZARZĄDU DLA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI

ZARZĄD

· skład oraz sposób powoływania i odwoływania Członków Zarządu; sporządzanie uchwał dotyczących powołania i odwołania członków zarządu;

· mandat i kadencja Członków Zarządu

· analiza stanów faktycznych pod kątem momentu zakończenia kadencji i wygaśnięcia mandatu;

· prawa i obowiązki Członków Zarządu;

· zasady prowadzenia spraw spółki i reprezentacji spółki;

· organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej – aspekty praktyczne: przygotowywanie materiałów na posiedzenie zarządu tj. zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji zarządu; omawianie treści w/w dokumentów – praca na dokumentach;

· organizacja posiedzenia zarządu, przygotowywanie zaproszenia i projektów uchwał, sporządzanie protokołu z posiedzenia zarządu;

· analiza przykładowych wzorów regulaminu zarządu; regulaminu wyboru członków zarządu; regulaminu wyboru biegłego rewidenta co powinien zawierać dany regulamin; jakie postanowienia warto zawrzeć w takim regulaminie a co należy pominąć;

· umowa o pracę z członkiem zarządu – jakie zapisy są istotne z punktu widzenia odpowiedzialności członka zarządu?

RADA NADZORCZA

· zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej;

· kompetencje Członków Rady Nadzorczej a kompetencje Zarządu;

· pojęcie i zasady sprawowania stałego nadzoru oraz czynności nadzorczych przez Radę

Nadzorczą i ich wpływ na funkcjonowanie Zarządu;

· kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej a ich wzajemne relacje w systemie organów spółek kapitałowych;

· organizacja posiedzeń rady nadzorczej – aspekty praktyczne: przygotowywanie materiałów na posiedzenie rady nadzorczej tj. zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji rady nadzorczej; omawianie treści w/w dokumentów – praca na dokumentach; (ćwiczenia praktyczne).

· organizacja posiedzenia rady nadzorczej, przygotowywanie zaproszenia i projektów uchwał,

sporządzanie protokołu z posiedzenia rady nadzorczej;

organizacja posiedzeń rady nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość; (ćwiczenia praktyczne).

· sporządzanie protokołu z posiedzenia rady nadzorczej przebiegającej przy użyciu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość

głosowanie na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej; (ćwiczenia praktyczne).

sporządzanie przykładowego pisma;

głosowanie pisemne – (ćwiczenia praktyczne).

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW/WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

· organizacja posiedzeń zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy

· przygotowywanie projektów materiałów na zw/wz; zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji ZW/WZ; omawianie treści w/w dokumentów;

· głosowanie na ZW/WZ przez pełnomocnika – zasady głosowania; jak sporządzić prawidłowe pełnomocnictwo zabezpieczające interes zastępowanego wspólnika/akcjonariusza – analiza przykładowego pełnomocnictwa

· praktyczne, najczęściej występujące błędy prawne i organizacyjne związane ze zwoływaniem i przebiegiem zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia oraz odpowiedzialność Zarządu za takie błędy;

· biuro zarządu a księga protokołów ZW/WZ; księga udziałów/księga akcyjna; zasady sporządzania w/w dokumentów;

· biuro zarządu a umowy – zagadnienia prawne poświęcone zasadom sporządzania umów;

· praktyczne przykłady dokumentacji spółek kapitałowych; statut spółki; regulamin organizacyjny; regulamin ZW/WZ;

· zasady przygotowywania projektów zmian umowy/statutu spółki;

· zasady sporządzania pism wychodzących ze spółki

· ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych – zasady klasyfikacji informacji tajnych; zasady organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych;

· biuro zarządu jako „nadzorca” właściwego prowadzenia dokumentacji spółki;

ZASADY OBIEGU DOKUMENTACJI W SPÓŁCE

· instrukcja kancelaryjna;

· regulamin obiegu dokumentów

· analiza przykładowych dokumentów;

DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I ICHWPŁYW NA FUNKCJONOWANIE BIURA ZARZĄDU W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH I SPÓŁKACH PRYWATNYCH

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKA BIURA ZARZĄDU:

· rodzaje rejestrów w Krajowym Rejestrze Sądowym;

· przedmiot wpisów;

· domniemania związane z wpisami do rejestrów;

· aktualizacja i prawdziwość danych umieszczonych w KRS – środki umożliwiające zapewnienie powinności aktualizacji danych;

· postępowanie rejestrowe – aspekty teoretyczne i praktyczne (wypełnianie wzorów formularzy KRS)

· przepisy umożliwiające przyspieszenie postępowania rejestrowego;

· rodzaje rejestrów w Krajowym Rejestrze Sądowym;

· opłaty w postępowaniu rejestrowym;

· najczęstsze błędy praktyczne związane z postępowaniem rejestrowym;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU WOBEC SPÓŁKI ORAZ WOBEC WIERZYCIELI SPÓŁKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI SPÓŁKI;

NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (PRZEPISY WCHODZĄCE W ŻYCIE, PROJEKTY ZMIAN ORAZ POSTULATY DE LEGE LATA) I ICH WPŁYW NA PRACE BIURA ZARZĄDU.

Informacje o prelegentach:

radca prawny, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca prawa i trener w firmach szkoleniowych. Od kilku lat jako konsultant kancelarii prawniczych, a aktualnie w ramach własnej kancelarii radcy prawnego, prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Autor publikacji poświęconych spółkom kapitałowym. Doświadczony wykładowca od kilku lat prowadzący zajęcia dla menedżerów i pracowników spółek prawa handlowego. Wysoko oceniany przez uczestników szkoleń

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1830 - pl

Cena zawiera:

– zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie karty zgłoszenia

Wydarzenie: PROFESJONALNY PRACOWNIK BIURA ZARZĄDU GWARANTEM PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANÓW SPÓŁKI