Projekty KPO a pomoc publiczna – identyfikacja oraz udzielanie pomocy publicznej w projektach KPO

O szkoleniu

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Mają one wspierać odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii COVID-19, wzmocnić konkurencyjność i podnieść poziom życia społeczeństwa. Każda z realizowanych inwestycji może podlegać ocenie pod kątem wystąpienia pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w przypadku stwierdzenia, iż wsparcie miało charakter pomocy publicznej Wnioskodawca może zostać zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków.

Zapraszamy na szkolenie, na którym szczegółowo omawiamy powyższe zagadnienia, dzięki czemu uczestnicy będą potrafili zminimalizować ryzyko konieczności zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej przez swoją organizację

Cel szkolenia:

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy publicznej oraz de minimis,

 • pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie rynku,

 • główne przeznaczenia pomocy publicznej, w tym: pomoc regionalną, pomoc horyzontalną na ochronę środowiska i klimatu,

 • warunki dopuszczalności nowej pomocy de minimis,

 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej oraz de minimis,

 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na obszary wsparcia KPO. 

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z:

 • oceną wykluczania lub występowania,

 • kwalifikowalnością,

 • regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej oraz horyzontalnej na ochronę środowiska) i pomocy de minimis w działaniach finansowanych z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Test pomocy publicznej – identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach

 • pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym

 • przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych)

 • przesłanka korzyści gospodarczej (przysporzenia)

 • przesłanka selektywności wsparcia

 • przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową

 • brak wpływu na wymianę handlową – warunki wykluczenia przesłanki

 • poziomy występowania pomocy publicznej: dofinansowanie projektu, dysponowanie przez beneficjenta produktami projektu oraz wykorzystanie produktów projektu

 • pomoc publiczna a pomoc de minimis: rozróżnienie

 1. Zastosowanie odpowiedniego przeznaczenia pomocy publicznej, w odniesieniu do obszarów wsparcia w KPO

 • odporność i konkurencyjność gospodarki: nowe miejsca pracy, nowe inwestycje i wyższe zarobki, pomoc rodzicom na rynku pracy (więcej żłobków i klubów dziecięcych), likwidacja barier prawnych i ułatwienia dla firm, innowacje i nowoczesne technologie

 • zielona energia i zmniejszenie energochłonności: czyste powietrze, szybsza wymiana starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne, zakup paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, farmy wiatrowe na Bałtyku, inteligentna sieć energetyczna,

 • technologie wodorowe, zielone miasta

 • transformacja cyfrowa: szybki Internet, e-usługi, sale informatyczne i komputery dla szkół, bezpieczeństwo w Internecie

 • efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia: nowy sprzęt dla szpitali,

 • modernizacja placówek medycznych, liczniejszy personel medyczny, większa dostępność do usług medycznych, rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce

 • zielona, inteligentna mobilność: więcej autobusów elektrycznych i wodorowych, więcej nowoczesnych pociągów i linii kolejowych, kolejne obwodnice, bezpieczniejsze drogi

 • REPowerEU

 1. Typy projektów w których można wykluczyć stosowanie pomocy publicznej
   

 2. Warunki dopuszczalności pomocy publicznej

 • pomoc de minimis zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831

 • pomoc publiczna zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

 • projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI)

 • pomoc udzielana na podstawie programu pomocowego a pomoc ad hoc

 1. Efekt zachęty

 • moment rozpoczęcia realizacji projektu

 • specyfika pomocy regionalnej oraz horyzontalnej na ochronę środowiska

 • zmiany w zakresie finansowym oraz rzeczowym realizowanego projektu

 • orzeczenie sądów wspólnotowych oraz krajowych w kontekście efektu zachęty

DZIEŃ II

 1. Regionalna pomoc inwestycyjna określona w GBER

 • zmiany w porównaniu do perspektywy 2014-2020

 • obszary wykluczone ze wsparcia

 • demarkacja pomiędzy RPI a pomocą horyzontalną na ochronę środowiska

 • przenoszenie inwestycji a RPI

 • inwestycja początkowa oraz inwestycja początkowa na rozpoczęcie nowej działalności

 • koszty kwalifikowane

 • pojęcie jednostkowego projektu inwestycyjnego

 • obowiązek utrzymania inwestycji w regionie

 • intensywność pomocy oraz źródła pochodzenia 25% wkładu własnego beneficjenta

 1. Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska określona w GBER

 • kontekst inwestycji referencyjnej ze wskazaniem przeznaczeń pomocy zwolnionych z obligatoryjnego obowiązku jej obliczania

 • pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji

 • pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności

 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania

 • pomoc inwestycyjna na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych

 • pomoc inwestycyjna na wspieranie efektywności energetycznej innej niż w budynkach

 • pomoc inwestycyjna na wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

 • pomoc inwestycyjna na remediację, rekultywację, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności i wdrażanie rozwiązań w celu łagodzenia zmiany klimatu

 • pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy

 • pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną

 1. Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

 • pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: przeznaczenie, koszty kwalifikowane

 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą

 • pomoc inwestycyjna na infrastruktury testowo-doświadczalne

 1. Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
   

 2. Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
   

 3. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną
   

 4. Mechanizm monitorowania oraz wycofania
   

 5. Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, wyjaśnianie wątpliwości

Czas trwania

Dzień I godz.: 10.00-16.00 

Dzień II godz.: 09.00-15.00

Prelegenci

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!