Promocja SZKOLENIE WYJAZDOWE Podatki VAT i CIT w 2014 roku po nowelizacji ustaw podatkowych

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które weszły w życie z początkiem 2014 r. Nowe regulacje dotyczą najbardziej kluczowych zagadnień związanych z podatkiem VAT, takich jak moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, korekta podatku należnego i naliczonego, fakturowanie i powodują konieczność przystosowania systemów informatycznych służących do wystawania faktur czy ewidencjonowania zakupów i sprzedaży. Na szkoleniu zostaną omówione również fundamentalne zmiany, które weszły w roku 2013 r. wraz z oceną ich stosowania oraz aktualnym orzecznictwem organów podatkowych, sądów administracyjnych i TSUE. Celem szkolenia jest przedstawienie obszernej kilkuetapowej nowelizacji oraz omówienie jej praktycznych konsekwencji dla podatników.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

DZIEŃ I

VAT 2014 – uchwalone zmiany, bieżące problemy, aktualne orzecznictwo

1. Rewolucyjne zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego od 1.01.2014 r.:
a) nowa zasada ogólna decydująca o momencie powstania obowiązku podatkowego,
b) reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi (Incoterms)
c) obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,
d) obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,
e) zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
f) szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych – zmiana zasad obowiązujących dotychczas,
g) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru, dostawy mediów i usług komunalnych,
h) likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,
i) pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,
j) nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,
k) regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.

2. Nowelizacja przepisów regulujących zasady określania podstawy opodatkowania:
a) nowa definicja podstawy opodatkowania – pojęcie zapłaty,
b) problemy związane z likwidacją definicji obrotu z ustawy o VAT,
c) konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
d) podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej oraz braku zapłaty,
e) nowe przepisy dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku stosowania opakowań zwrotnych
f) nowe regulacje dotyczące przerzucania kosztów poniesionych w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz.

3. Zmiany w podatku VAT, które obowiązują od 1 stycznia i od 1 kwietnia 2013 r.:
a) nowe zasady rozliczania podatku naliczonego przez podatników:
- obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieterminowego wywiązania się z płatności,
- rozliczenie podatku naliczonego w przypadku, gdy sprzedawca korzysta z tzw. ulgi na złe długi.
b) nowe zasady korzystania przez sprzedawców z ulgi od nieściągalnych wierzytelności:
- zmiana warunków formalnych uprawniających do ulgi,
- zmiana zasad dokumentowania ulgi na złe długi,
- ocena (nie)zgodności krajowych regulacji dotyczących ulgi na złe długi z Dyrektywą 2006/112/WE.
c) nowe zasady rozliczania VAT przez małych podatników stosujących metodę kasową:
- zasady rozliczania sprzedaży dokonywanej na rzecz podatników VAT czynnych,
- zasady rozliczania sprzedaży na rzecz pozostałych kontrahentów i klientów.
d) nowe regulacje dotyczące kas fiskalnych, nowe zasady stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących,
e) zmiany dotyczące zasad opodatkowania WDT / WNT związanego z przemieszczeniem towarów własnych przez podatnika do innego państwa członkowskiego UE,
f) nowa definicja działalności gospodarczej rozstrzygająca o tym, jakie podmioty mają status podatnika VAT,
g) nowe zasady rozliczania VAT od nabyć dokonywanych w ramach reverse charge od dostawców, którzy nie mają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy),
h) nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy terenów budowlanych,
i) pozostałe zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych i podmiotowych w podatku VAT,
j) zmiana przepisów dotyczących dokumentowania WDT i eksportu towarów (m. in. nowy katalog dokumentów uprawniających do stosowania stawki 0%).

4. Rewolucyjne przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności nabywcy:
a) regulacje dotyczące współodpowiedzialności kupującego za podatek nieodprowadzony przez sprzedawcę:
- zasady stosowania współodpowiedzialności,
- zakres przedmiotowy nowych regulacji lista tzw. „towarów wrażliwych” (paliwo, złoto, stal),
- analiza zgodności planowanych rozwiązań z prawem unijnym w zakresie VAT,
- rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku transakcji krajowych (obrót prętami stalowymi).
b) zasady wystawiania faktur przy sprzedaży złomu, odpadów oraz uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
c) sprzedaż odpadów vs. zakup usługi utylizacji – różnice podatkowe.

5. Nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy towarów używanych:
a) zwolnienie dla dostawy towarów używanych powyżej i poniżej 6 miesięcy,
b) brak prawa do odliczenia jako przesłanka stosowania zwolnienia,
c) wykorzystanie towaru a prawo do zwolnienia,
d) zwolnienie z VAT w przypadku dostawy samochodów osobowych w 2014 r.

6. Świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników w 2014 r.:
a) nowe zasady opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów pozyskanych w innych sposób niż poprzez nabycie (np. towarów wytworzonych we własnym zakresie, zaimportowanych).
b) zmiana definicji próbki,
c) prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
d) prezenty świąteczne, nagrody jubileuszowe,
e) imprezy integracyjne, świadczenia motywacyjne na rzecz pracowników,
f) świadczenia pro publico bono,
g) związek świadczeń nieodpłatnych z działalnością gospodarczą a konieczność odprowadzenia VAT.


DZIEŃ II

VAT 2014 – uchwalone zmiany, bieżące problemy, aktualne orzecznictwo

1. Ważne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. dotyczące określania momentu powstania prawa do odliczenia:
a) moment powstania prawa do odliczenia podatku VAT – rewolucyjne zmiany:
- prawo do odliczenia a data otrzymania faktury,
- moment powstania prawa do odliczenia a obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
- prawo do odliczenia a nowe terminy wystawiania faktur,
- moment powstania prawa do odliczenia a umowny termin płatności,
- odliczanie podatku w okresie otrzymania faktury oraz w kolejnych okresach rozliczeniowych,
- odliczanie podatku w przypadku faktur zaliczkowych,
- odliczanie podatku w przypadku nieopłaconych faktur,
- prawo do odliczenia a duplikat faktury zakupowej,
- nowe zasady odliczania VAT w przypadku faktur za media i usługi komunalne,
- nowe terminy odliczania VAT w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia,
- prawo do odliczenia w przypadku usług budowlanych i transportowych,
- prawo do odliczenia w przypadku zakupu towarów handlowych i środków trwałych,
- prawo do odliczenia VAT z faktur za usługi reklamowe, marketingowe, serwisowe, informatyczne, doradcze, pośrednictwa,
- prawo do odliczenia w przypadku zakupów dokonywanych u małych podatników,
- prawo do odliczenia w przypadku WNT i importu usług – ważne zmiany w 2014 r.
- prawo do odliczenia w przypadku importu usług
- likwidacja ustawowych ograniczeń w prawie do odliczenia związanych z nieprawidłowo wystawioną fakturą.
b) zasady odliczania VAT w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych w 2014 r.:
- kluczowa decyzja Komisji Europejskiej dotyczącą odliczania VAT od zakupu samochodów oraz od ponoszonych wydatków eksploatacyjnych,
- kryteria decydujące o zakresie prawa do odliczenia,
- prawo do odliczenia od nabycia samochodu a prawo do odliczenia od zakupu paliwa.

2. Nowe regulacje dotyczące faktur:
a) umieszczenie wszystkich zasad dotyczących wystawiania faktur (papierowych i elektronicznych) w ustawie (art. 106a-106q),
b) nowe, rewolucyjne terminy wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,
c) wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem usługi,
d) nowe zasady umieszczania danych na fakturach,
e) nowe przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
f) nowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych,
g) nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,
h) poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur,
i) nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych.

3. Zmiany dotyczące fakturowania:
a) poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur,
b) likwidacja rozróżnienia oryginał / kopia faktury, pojęcie egzemplarza faktury,
c) nowe zasady oznaczania faktur w przypadku stosowania procedur szczególnych (metody kasowej, marży, odwrotnego obciążenia),
d) nowe regulacje dotyczące numerowania faktur,
e) nowe zasady oznaczania kontrahentów na fakturach,
f) nowe zasady dotyczące samofakturowania,
g) wprowadzenie tzw. faktur uproszczonych,
h) likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych,
i) zasady stosowania not korygujących od 2013 r.,
j) zmiana terminów wystawiania faktur w przypadku sprzedaży dokumentowanej na koniec miesiąca oraz w przypadku WDT,
k) zmiana zasad oznaczania faktur dokumentujących zakup paliwa.

4. Faktury elektroniczne:
a) pojęcie faktur elektronicznych – nowe definicje,
b) faktury elektroniczne, faktury klasyczne (papierowe) oraz faktury „mieszane”,
c) autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury,
d) akceptacja nabywcy,
e) sposób przechowywania faktur elektronicznych,
f) korygowanie faktur elektronicznych,
g) duplikaty faktur elektronicznych,
h) moment otrzymania faktury elektronicznej – ważne interpretacje organów podatkowych.

5. Zasady wystawiania not korygujących:
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego,
e) ważna zmiana dotycząca zatwierdzania not korygujących obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

6. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.

7. Aktualne zagadnienia związane z korektami podatku należnego i naliczonego:
a) korekta faktury a korekta deklaracji,
b) korekty in plus i in minus,
c) korekty dokonywane na bieżąco oraz korekty wsteczne,
d) zasady i sposoby potwierdzania odbioru faktury korygującej (papierowej i elektronicznej),
e) problemy związane z rozliczaniem premii pieniężnych – ważna uchwała NSA i jej wpływ na praktykę, pisma i interpretacje MF w sprawie premii pieniężnych.

8. Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo TSUE i krajowych sądów administracyjnych dotyczące VAT:
a) problemy związane z refakturowaniem:
- co to jest refaktura i czym różni się od innych form przerzucania kosztów?
- jakie są zasady wystawiania refaktur (marża, stawka podatkowa, moment powstania obowiązku podatkowego),
- zasady refakturowania mediów przy najmie i ubezpieczenia przy leasingu,
- orzecznictwo TSUE, krajowych sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące refakturowania,
- ważny wyrok NSA dotyczący zasad ustalania daty sprzedaży w przypadku refaktur.
b) świadczenia kompleksowe w VAT:
- kryteria określania, czy w danym przypadku występuje jedno świadczenie kompleksowe,
- skutki traktowania danego świadczenia jako kompleksowego w zakresie stawki podatkowej, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz miejsca opodatkowania transakcji,
- dostawa pakietowa towarów,
- dostawa towarów z dołączonymi gratisami,
- dostawa towaru z towarzyszącą mu usługą montażu,
- czy w przypadku dostawy towaru wytworzonego na indywidualne zamówienie mamy do czynienia z dostawą towaru, czy ze świadczeniem usługi,
- koszty dodatkowe transakcji a podstawa opodatkowania (koszty transportu, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia itp.).
c) problemy związane z rozliczaniem usług w obrocie międzynarodowym:
- miejsce opodatkowania usług,
- moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu / eksportu usług,
- korekty deklaracji,
- zmiany dotyczące zasad przeliczania kursów w przypadku kwot wyrażonych w walutach obcych.
d) najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczące VAT:
- wyrok TSUE w sprawie ubezpieczenia przy leasingu,
- wyrok TSUE w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,
- wyrok TSUE w sprawie miejsca opodatkowania usług magazynowych,
- uchwała NSA w sprawie stosowania stawki 8% przy dostawie trwałej zabudowy meblowej,
- uchwała NSA w sprawie statusu podatkowego jednostek budżetowych,
- wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie bankowozów,
- kary umowne, odszkodowania w orzecznictwie sądów administracyjnych i organów podatkowych.

DZIEŃ III

Podatek CIT w 2013 i 2014 roku

1. Planowane zmiany na 2014 rok:
a) spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne jako podatnicy CIT,
b) zmiany w zakresie świadczeń w naturze (dywidendy rzeczowe),
c) zmiany w zakresie zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów,
d) zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji,
e) nowe zasady opodatkowania spółek zagranicznych,
f) inne zmiany planowane.

2. Przychody podatkowe:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) moment uzyskania przychodu a moment powstania przychodu,
c) przychody z tytułu wykonania usług, zbycia rzeczy oraz zbycia praw,
d) moment wykonania usługi oraz częściowe wykonanie usługi,
e) zaliczki i przedpłaty a przychód,
f) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
g) rozliczenia przez potrącenie oraz przez kompensatę,
h) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
i) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia,
j) inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane przykłady,
k) rabaty, bonifikaty, upusty,
l) zasady dotyczące korygowania przychodów.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty pośrednio związane z przychodami,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków,
e) usługi / dostawy niezafakturowane a koszty uzyskania przychodów,
f) straty w środkach obrotowych a koszty uzyskania przychodów,
g) zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2013 r. (zapłata jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu, korygowanie kosztów).

4. Szczególne zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:
a) koszty reprezentacji i reklamy oraz innych działań marketingowych,
b) organizacja wyjazdów integracyjnych /targów / szkoleń / konferencji,
c) rabaty / premie pieniężne,
d) sponsoring i darowizny,
e) świadczenia na rzecz pracowników (wynagrodzenia, składki, imprezy dla pracowników, abonamenty medyczne, ubezpieczenia, ZFŚS),
f) koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, remonty),
g) samochody służbowe na cele prywatne oraz samochody prywatne na cele służbowe – zasady rozliczeń w aspekcie podatkowym,
h) samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa),
i) koszty podróży służbowych (opodatkowanie na gruncie CIT oraz przychód pracowników na gruncie PIT),
j) kary umowne odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów,
k) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności).

5. Różnice kursowe.

6. Leasing z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2013 r.

7. Amortyzacja typowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
a) zamiany w zakresie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2013 r. (zapłata za środek trwały oraz WNiP jako element niezbędny dla zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, korygowanie kosztów),
b) środki trwałe,
c) wartości niematerialne i prawne,
d) szczególne rodzaje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
e) amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
f) wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia,
g) zasady i metody amortyzacji,
h) remont a ulepszenie,
i) wybrane zagadnienia – straty w środkach trwałych, likwidacja środków trwałych, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

8. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) usługi świadczone przez nierezydentów oraz na rzecz nierezydentów,
d) zakup usług o charakterze niematerialnym,
e) odsetki / należności licencyjne,
f) dywidendy,
g) certyfikat rezydencji, IFT - 2R, CIT 10 Z oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne.

9. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie CIT.

10. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

8:30-14:30

Prelegenci

Samir Kayyali – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

HOTEL LITWOR

34-500 Zakopane

ul. Krupówki 40

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa jednej osoby: Promocja przy zgłoszeniu do 14 lutego: - 2490 zł/os. + 23% VAT Przy zgłoszeniu od 15 lutego: - jednej osoby 2990 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2890 zł/os + 23%VAT.
2 990
Cena zawiera:
  • - uczestnictwo w 3 dniach zajęć, - autorskie materiały szkoleniowe, - pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 25.03.14 do obiadu w dniu 28.03.14, - przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć, - zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00 /25.03.14 do godz. 11.00 w dniu 28.03.14 (3 noclegi), - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 400 zł. + 23 % VAT (za cały pobyt), - możliwość korzystania z Centrum Sportowo Rekreacyjne: basen, sauna, siłownia, jacuzzi, - imprezy towarzyszące: wycieczka na Słowację oraz kolacja regionalna w Zakopanem, - certyfikat ukończenia szkolenia, - ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!