Prowadzenie Dokumentacji Pracowniczej Po Najnowszych Zmianach!

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu dokumentacji pracowniczej, którego celem jest podsumowanie stanowisk, wykładni i wskazanie, jakie dokumenty należy gromadzić po nowelizacjach przepisów.

Będziemy omawiać treść nowych dokumentów, których sporządzenie albo otrzymanie i zaakceptowanie jest wymagane przez nowe regulacje prawne.

Niezależnie od nowości – omówione zostaną cały czas aktualne kwestie dotyczące m.in. zawartości poszczególnych części akt osobowych, problematyki kopiowania lub zakazu kopiowania konkretnych dokumentów do akt osobowych oraz zasad układania akt osobowych w zależności od daty nawiązania stosunku pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych Prawem Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem Dokumetnacji Pracowniczej.

Program szkolenia

W programie:

1. Zasady podziału dokumentacji pracowniczej na zbiory i podzbiory dokumentów.

 • W jakich przypadkach pracownik ma lub będzie miał dwa komplety dokumentacji pracowniczej?
 • Jaki jest okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy?

2. Zasady układania dokumentów w aktach osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej.

 • Czy wszystkie dokumenty trzeba układać w porządku chronologicznym i co to znaczy?
 • Czy akta osobowe muszą mieć wykaz zgromadzonych w nich dokumentów?
 • Jakie dokumenty i w jakich przypadkach można kopiować do akt osobowych?
 • W których zbiorach dokumentacji pracowniczej można tworzyć podczęści?
 • Dlaczego warto założyć podczęści na dokumenty, które są obecnie tworzone
  i zbierane w związku z nowymi uprawnieniami i obowiązkami?
 • Czy można utworzyć podczęści tylko na dokumenty dla niektórych kategorii pracowników i czy pracownicy mogą mieć różne podczęści?
 • Czy można mieć papierowe akta osobowe i elektroniczną podczęść
  na dokumenty dotyczące pracy zdalnej?
 • Dlaczego obecnie warto rozważyć przejście na elektroniczną dokumentację pracowniczą?

3. Zasady poprawnego skonstruowania kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 • Jaki jest zakres danych, których podania można wymagać w takim kwestionariuszu?

4. W jakim momencie trzeba będzie pozyskać i gdzie przechowywać potwierdzenie zapoznania się z wewnętrzną procedurą zgłoszeń dla sygnalistów.

5. Jakie dokumenty gromadzi się w części A akt osobowych zgodnie z przepisami i wykładnią.

 • Czy dopuszczalne jest przechowywanie CV kandydata do pracy w części A akt osobowych?
 • Czy można kopiować świadectwa pracy od poprzednich pracodawców
  oraz dyplomy ukończenia szkoły?
 • Czy można kopiować dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych?
 • Czy w części A akt osobowych trzeba przechowywać umowę przedwstępną,
  list intencyjny, list motywacyjny?
 • Jakie są zasady postępowania ze skierowaniami i orzeczeniami lekarskimi dotyczącymi wstępnych badań profilaktycznych?
 • Czy skierowania i orzeczenia o zdolności do pracy od innego pracodawcy trzeba przechowywać jako oryginały czy kopie?

6. Jak poprawnie skonstruować kwestionariusz osobowy pracownika – jakie dane warto zapisać w kwestionariuszu.

 • Jakich oświadczeń o danych pracodawca może żądać na potrzeby realizowania stosunku pracy?
 • Czy można żądać danych na temat wykorzystania nowych uprawnień np. pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Kiedy nie wolno pobierać od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Czy można pozyskać daną o niepełnosprawności oraz odbywaniu służby wojskowej?
 • W jakich okolicznościach od pracownika żąda się danych o wykształceniu i stażu pracy?

7. Jakie oświadczenie o danych pracodawca może przetwarzać wyłącznie za zgodą pracownika.

 • Stanowisko UODO w sprawie posługiwania się prywatnymi danymi kontaktowymi posiadanymi w aktach osobowych pracownika oraz inne praktyczne stanowiska UODO.

8. Zasady przetwarzania danych osoby zawiadamianej o wypadku.

 • Stanowisko resortu pracy na temat zgody takiej osoby oraz stanowisko UODO
  w kwestii przetwarzania danych nie pozyskanych bezpośrednio od konkretnej osoby fizycznej (omówienie wzoru dokumentu).

9. Jakie dane poprawnie wprowadza się w umowie o pracę.

 • Jakie postanowienia trzeba dopisać a jakich nie wolno wprowadzać?
 • Kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo
  – wpisywać, czy nie?

10. Jakie dokumenty gromadzi się w części B akt osobowych zgodnie z przepisami i wykładnią.

 • Czy dokumenty zawierające dane przekazywane do ZUS-u oraz dane płacowo
  – podatkowe można trzymać w części B akt osobowych?
 • Jakie oświadczenie trzeba pobrać na formularzu od osoby zawiadamianej
  o wypadku?
 • Po jakie dane można zwrócić się do wojska? Czy do części B akt osobowych można kopiować dokumenty związane ze służbą wojskową?
 • Czy do części B akt osobowych można kopiować legitymację weterana?
 • Czy do części B akt osobowych można kopiować dokumenty potwierdzające status działacza opozycji antykomunistycznej?
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego?
 • Gdzie jest miejsce przechowywania dokumentów zebranych w związku
  z egzekucją z wynagrodzenia (potraceniami komorniczymi i dobrowolnymi potrąceniami z pensji)?

11. Jakie nowe dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych zbiera się obecnie i gromadzi w części B akt osobowych – omówienie wybranych dokumentów na przykładowych wzorach.

12. Jakie nowe dokumenty tworzy się na potrzeby realizowania obowiązków informacyjnych wobec pracowników i w związku
ze zmianą warunków zatrudnienia.
(omówienie m.in. informacji o warunkach zatrudnienia z uwzględnieniem stanowisk MRiPS oraz GIP co do zasad jej tworzenia, oraz wniosku pracownika składanego na podstawie art. 293 KP).

13. Jakie nowe dokumenty trzeba tworzyć i pobierać od pracowników w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy – wzory wybranych dokumentów.

 • Gdzie trzeba gromadzić dokumenty dotyczące pracy zdalnej? (stanowisko Ministerstwa Pracy)
 • Jakie dokumenty są konieczne w związku z „przejściem” pracowników na pracę zdalną?
 • Jakie dokumenty tworzy się w związku z wnioskiem uprawnionego pracownika
  o pracę zdalną?
 • Jakie dokumenty są konieczne w związku z poleceniem wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie dokumenty zwłaszcza z zakresu bhp i ochrony danych osobowych trzeba utworzyć oraz jakie oświadczenia trzeba pobrać od pracujących zdalnie?
 • Jak dokumentuje się pracę zdalną okazjonalną?
 • Czy w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej pracodawca tworzy mniej dokumentów, a pracownik składa mniej oświadczeń? 

14. Jakie dokumenty gromadzi się w części C akt osobowych.

 • Jakie dokumenty gromadzi się w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Czy gromadzi się kopię dodatkowej informacji dotyczącej przechowywania
  i zwrotu dokumentacji pracowniczej? Do jakich świadectw się nie dołącza takiej informacji?
 • Co zmieniło się w świadectwie pracy ? W jakich miejscach świadectwa wpisuje się informacje o nowych uprawnieniach,
  z których pracownicy mogą korzystać.
 • Jakie są zasady prostowania świadectwa pracy?
  (m.in. co robić z kopią starego świadectwa pracy, dokumenty tworzone
  w przypadku częściowego uznania wniosku byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, czy były pracownik musi zwrócić świadectwo pracy, jeżeli wystąpił z wnioskiem o sprostowanie świadectwa?).
 • Jak ma postąpić pracodawca z poprzednim egzemplarzem świadectwa pracy jeżeli wyda nowe świadectwo w wyniku sprostowania?
 • Jakie są zasady kopiowania świadectwa pracy?
  (m.in. postać wniosków o kopię i miejsce ich przechowywania, zasady sporządzania kopii zgubionego świadectwa, termin na wydanie kopii, przypadki, w których o kopię świadectwa mogą wystąpić inne niż były pracownik uprawnione osoby, przypadki, w których za kopię można pobrać opłatę oraz takie, w których pracodawca może odmówić wydania kopii).

15. Zasady gromadzenia dokumentów w części D i E akt osobowych.

 • Ile czasu można przechowywać dokumenty w tych częściach akt?
 • Kiedy i w jaki sposób takie dokumenty trzeba usunąć?

16. Jak realizować obowiązek aktualizacji danych posiadanych przez pracodawcę w dokumentacji pracowniczej.

 • Jakie dokumenty powinny być usuwane?
 • Jak się aktualizuje dane zawarte w kwestionariuszach osobowych?

17. Jakich dokumentów nie należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej tylko w innych, odrębnych zbiorach dokumentów.

 • Dokumentacja BHP nie stanowiąca dokumentacji pracowniczej.
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie (okres ich przechowywania).
 • Zasady pozyskiwania danych i dokumentów na potrzeby ZFŚS (zgodnie ze stanowiskiem UODO) czas ich przechowywania i dokonywania ich audytu (stanowisko resortu pracy).

Czas trwania

Szkolenie będzie odbywało się w godz. 9.00 - 15.30.

Prelegenci

Monika FRĄCZEK

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Były Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. 

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sale szkoleniowe w centrum Warszawy

Warszawa

woj. mazowieckie

Aby uczestniczyć w spotkaniu potrzebny jest komputer oraz głośniki lub słuchawki.
Pracujemy na platformie ClickMeeting. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge, odradzamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer (jako jedyna nie współpracuje poprawnie z platformą ClickMeeting). Sugerujemy, aby zamknąć wszelkie niepotrzebne programy korzystające z Internetu lub obciążające procesor komputera.
W trakcie naszego spotkania sugerujemy, aby zadawać pytania:
 poprzez Czat
 na żywo. Osobom, które chciałby z tej opcji skorzystać potrzebny będzie mikrofon i kamerka internetowa podłączone do komputera (w większości laptopów jest już wbudowana).
Sale szkoleniowe w centrum Warszawy

Warszawa

woj. mazowieckie

Aby uczestniczyć w spotkaniu potrzebny jest komputer oraz głośniki lub słuchawki.
Pracujemy na platformie ClickMeeting. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge, odradzamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer (jako jedyna nie współpracuje poprawnie z platformą ClickMeeting). Sugerujemy, aby zamknąć wszelkie niepotrzebne programy korzystające z Internetu lub obciążające procesor komputera.
W trakcie naszego spotkania sugerujemy, aby zadawać pytania:
 poprzez Czat
 na żywo. Osobom, które chciałby z tej opcji skorzystać potrzebny będzie mikrofon i kamerka internetowa podłączone do komputera (w większości laptopów jest już wbudowana).

Rejestracja

Cena udziału stacjonarnego
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena udziału online
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra
ul. Jasna 11A
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo, jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w organizacji najwyższej jakości konferencji, kursów i szkoleń dla szeroko rozumianych działów HR, obejmując zakresem obszary: prawa pracy, płac, ochrony danych osobowych i ZZL. Se...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Organizatorem szkolenia jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. ul. Jasna 11 A, 05-506 Wilcza Góra, KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051.
 2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest rejestracja przez Internet.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia, kursu, konferencji zgłaszający powinien dokonać wpłaty w terminie zgodnym z potwierdzeniem, nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
 6. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konferencji, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości szkolenia, kursu lub konferencji.
 7. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji nie z winy organizatora uczestnikowi zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia, kursu, konferencji.
 8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j.
  z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Jasna 11A w celach marketingowych oraz wysyłanie do mnie ofert drogą elektroniczną. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie, a także przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
 9. Administratorem danych osobowych jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051. Dane przetwarzane są w celu i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra ul. Jasna 11A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!