Szkolenie: Przebieg komercjalizacji SPZOZ- ów i jej skutki w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej i prawa gospodarczego

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przebieg-komercjalizacji-spzoz-ow-i-jej-skutki-w-swietle-przepisow-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej-i-prawa-gospodarczego-40320-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z przesłankami komercjalizacji SPZOZ
Korzyści dla uczestników:
• Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uczestnicy nie tylko zdobędą wiedzę o procedurze komercjalizacji SPZOZ- ów w myśl przepisów ustawy o działalności leczniczej, ale będą również mogli uwzględnić korzystne i niekorzystne skutki przekształcenia SPZOZ-u w spółkę, jako argumenty za lub przeciw jego komercjalizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest zarówno do pracowników służby zdrowia –– zwłaszcza kadra zarządzającej, jak również pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których zakres obowiązków obejmuje sprawy z zakresu ochrony zdrowia i którzy z racji swojego stanowiska mogą uczestniczyć w procesie komercjalizacji SPZOZ- ów, dla których dana jednostka jest podmiotem tworzącym

Program szkolenia:

1. Pojęcie komercjalizacji SPZOZ- u.
2. Komercjalizacja a prywatyzacja.
3. Przesłanki komercjalizacji SPZOZ-u wg. ustawy o działalności leczniczej (UoDL):
a) skutki ujemnego wyniku finansowego SPZOZ-u,
b) likwidacja czy komercjalizacja?
4. Rozwiązania UoDL zachęcające podmioty tworzące do komercjalizacji SPZOZ-ów:
a) możliwość umorzenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań publicznoprawnych komercjalizowanego SPZOZ-u,
b) możliwość uzyskania dotacji celowej z art. 196 UoDL.
5. Warunki umorzenia zobowiązań i uzyskania dotacji celowej, ze szczególnym uwzględnieniem terminu złożenia wniosku.
6. Etapy komercjalizacji SPZOZ-u wg. przepisów UoDL:
a) ustalenie wskaźnika zadłużenia i ewentualne przejęcie zobowiązań SPZOZ-u
przez podmiot tworzący,
b) ewentualne porozumienie o połączeniu w ramach komercjalizacji kilku SPZOZ-ów w jedną spółkę,
c) akt przekształcenia i jego elementy:
 akt założycielski spółki kapitałowej,
 imiona i nazwiska członków organów spółki pierwszej kadencji,
 regulamin organizacyjny skomercjalizowanego podmiotu leczniczego,
d) wpis do KRS-u,
e) wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
7. Wybrane problemy związane z przekształceniem SPZOZ-u w spółkę:
a) kapitały w SPZOZ a kapitał założycielski spółki (kwestia aportów),
b) koszty przekształcenia,
c) należności i zobowiązania przekształconego SPZOZ-u,
d) projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8. Wybrane aspekty funkcjonowania spółki kapitałowej powstałej w procesie komercjalizacji
SPZOZ-u (w tym tworzenie nowych podmiotów przez spółkę, nadzór właścicielski nad spółką):
a) spółki z o.o.,
b) spółki akcyjne,
c) przekształcenie, łączenie się i podział spółek kapitałowych.
9. Nabycie w wyniku komercjalizacji zdolności upadłościowej – możliwość prowadzenia postępowania upadłościowego i naprawczego wobec spółki powstałej w wyniku przekształcenia SPZOZ-u:
a) przesłanki ogłoszenia upadłości,
b) rodzaje postępowania upadłościowego,
c) upadłość likwidacyjna,
d) upadłość z możliwością zawarcia układu,
e) postępowanie naprawcze.

Informacje o prelegentach:

adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
w Gliwicach

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Przebieg komercjalizacji SPZOZ- ów i jej skutki w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej i prawa gospodarczego