Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

O szkoleniu

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: definicja nadużycia finansowego, co jest, a co nie jest nadużyciem finansowym, najczęściej występujące rodzaje nadużyć finansowych ich identyfikowanie i wykrywanie, przeciwdziałanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.

Komisja Europejska w perspektywie finansowej 2014-2020 kładzie duży nacisk na kwestię przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucje systemu zarządzania i kontroli muszą mieć świadomość zagrożeń, jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by eliminować potencjalne lub realne zdarzenia. Od pracowników instytucji systemu zarządzania i kontroli Komisja Europejska oczekuje odpowiedniej wiedzy oraz zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą powstać w toku wykonywania codziennych obowiązków, a także zapewnienia działania w najlepszym interesie budżetu UE.

Cele szkolenia:
- przekazanie wiedzy na temat nadużyć finansowych, ich oszacowania i możliwości eliminowania,
- przekazanie praktycznych wskazówek i przygotowanie uczestników do podjęcia działań dotyczących identyfikacji i zapobiegania nadużyciom finansowym.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się:

 • jak prawidłowo identyfikować nadużycia finansowe i jak skutecznie im zapobiegać,
 • jakie są zasady postępowania w przypadku podejrzenia nadużyć finansowych w projektach a także zasady współpracy z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych,
 • jakie są możliwości postępowania w sytuacji wykrycia takiego nadużycia (w tym powiadamiania właściwych organów i raportowania).
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecamy pracownikom administracji publicznej oraz pracownikom innych jednostek realizujących kontrole projektów, osobom weryfikującym wnioski o płatność oraz wszystkim zainteresowanym obsługą projektów - osobom realizującym projekty lub zarządzającym projektami (w tym koordynatorom projektów). Szkolenie polecane dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektów, kontrole projektów i weryfikację wniosków o płatność.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Nadużycia i nieprawidłowości - wprowadzenie

 • Nadużycie, a nieprawidłowość – regulacje prawne i wytyczne
 • Nadużycia finansowe w praktyce – rodzaje nadużyć finansowych
 • Najczęściej występujące nadużycia finansowe wg KE, m.in.: zmowy przetargowe, konflikt interesów, korupcja, fałszerstwo dokumentów
 • System przeciwdziałania nadużyciom: oczekiwania KE

Nadużycia w praktyce

 • Korupcja – definicje, terminy, regulacje prawne
 • Sposoby wręczania nielegalnych korzyści
 • Nepotyzm, kumoterstwo
 • Konflikt interesów w praktyce
 • Korupcja – system sankcji
 • Fałszowanie dokumentów

Nadużycia: typowy przebieg zdarzenia

 • Trójkąt nadużyć Cressey’a
 • Motywacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • Sprzyjająca sytuacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • Zdarzenie – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • Racjonalizacja – co dalej?
 • Psychologia nadużyć

Jak się zachować w sytuacji korupcyjnej?

 • Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – wskazania CBA, najlepsza praktyka
 • Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – warsztaty
 • Mam wiedzę o próbie korupcyjnej – jak się zachować?

Rozwiązania instytucjonalne

 • Rola i zadania poszczególnych instytucji
 • Poziom krajowy (m.in. organa ścigania, UOKiK)
 • Poziom wspólnotowy (m.in. OLAF, ETO)
 • Rozwiązania systemowe w instytucjach wdrażających i u beneficjentów

System zwalczania nadużyć - PREWENCJA

 • Psychologia moralności a tworzenie rozwiązań systemowych
 • Opracowanie i wdrożenie właściwej kultury organizacyjnej
 • Etyka w organizacji
 • Podział obowiązków w organizacji
 • Wymagana wiedza i kompetencje pracowników

System zwalczania nadużyć - DETEKCJA

 • Wskaźniki występowania nadużyć (alerty/czerwone flagi)
 • Audyt i kontrola
 • Mechanizmy raportowania o podejrzeniu nadużyć
 • Obszary podwyższonego ryzyka wg KE

System zwalczania nadużyć - DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

 • Czynności dochodzeniowe, korygujące i oskarżycielskie
 • Odzyskiwanie środków i stawianie zarzutów
 • System raportowania (wewnętrznego i do UE)
 • Działania sprawdzające

Zarządzanie ryzykiem nadużyć – wprowadzenie

 • Podstawowe pojęcia m.in.: ryzyko, czynnik ryzyka, właściciel ryzyka, ryzyko brutto/netto, akceptowalny poziom ryzyka, incydent, mechanizm kontrolny
 • Metodologia rekomendowana przez Komisję Europejską
 • Rola poszczególnych uczestników systemu
 • Zespół ds. samooceny wg KE: skład, tryb pracy
 • Dokumentacja systemu

II DZIEŃ

Identyfikacja ryzyka nadużyć

 • Identyfikacja obszarów krytycznych w kontekście nadużyć
 • Techniki identyfikacji ryzyk
 • Identyfikacja ryzyk w ramach procesów – zasady i narzędzia
 • Identyfikacja stanowisk wrażliwych
 • Doświadczenia OLAF: wykrywanie przerobionych dokumentów

Ocena ryzyka nadużyć

 • Ocena skuteczności mechanizmów kontrolnych
 • Jak ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (brutto i netto)
 • Szacowanie prawdopodobieństwa – warsztaty
 • Mapowanie ryzyka – warsztaty
 • Hierarchizacja ryzyk – warsztaty
 • Określanie akceptowalnego poziomu ryzyka

Reakcja na ryzyka nadużyć

 • Określanie reakcji na ryzyka dotyczące nadużyć
 • Określanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych: prewencyjnych, detekcyjnych, korygujących, nakazowych

System zapobiegania przy udzielaniu zamówień publicznych

 • Doświadczenia krajowe: CBA, UZP, UOKiK
 • Doświadczenia OLAF: identyfikowanie konfliktu interesów
 • Etap planowania i przygotowania postępowania – propozycje rozwiązań
 • Etap prowadzenia postępowania – propozycje rozwiązań
 • Etap realizacji i odbioru zamówienia – propozycje rozwiązań

Zarządzanie incydentami w jednostce

 • Gromadzenie informacji o incydentach
 • Sygnaliści – rozwiązania systemowe i dobre praktyki
 • System selekcji: incydenty krytyczne i powszechne
 • Analizowanie informacji o incydentach
 • Wewnętrzny system informowania o incydentach
 • Zarządzanie incydentami

System sankcji

 • Odpowiedzialność finansowa a odpowiedzialność karna
 • Odzyskiwanie środków
 • Odstąpienie od zawarcia umowy o dofinansowanie
 • Wstrzymanie wypłaty kolejnej transzy
 • Rozwiązanie umowy o dofinansowanie

Reagowanie na wystąpienie nadużyć

 • Zasady i tryb zgłaszania przestępstw
 • Prawa i obowiązki w relacji z organami ścigania
 • Zgłaszanie spraw dotyczących ograniczenia konkurencyjności

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspert, wykładowca i doradca z wieloletnim doświadczeniem w tematyce funduszy UE, systemów zarządzania, audytu i kontroli.

Jego zainteresowania obszarem kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom sięgają 2003 roku. Był koordynatorem Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych, a także członkiem kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR).

Obecnie jest certyfikowanym audytorem z uprawnieniami krajowymi w postaci zaświadczenia Ministerstwa Finansów, a także międzynarodowymi (CGAP). Przewodził zespołom audytu i kontroli m.in. w PGZ S.A., PKP Intercity, PKP PLK. Należy do stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Prowadził doradztwo w tym zakresie w setkach największych instytucji w Polsce.

Posiada 20 lat praktyki jako trener. Szkoli z zakresu:

 • funduszy unijnych
 • systemów antyfraudowych,
 • audytu,
 • kontroli,
 • zarządzania ryzykiem.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!