Szkolenie

Przegląd podatkowy 2014 - VAT i CIT - aktualności oraz najnowsze zmiany

O szkoleniu

W ostatnim czasie sądy administracyjne oraz organy podatkowe wydały wiele ważnych wyroków i interpretacji, których wpływ na rozliczenia podatników i płatników budzi kontrowersje. Ponadto w 2014 roku weszły w życie dwie nowelizacje ustawy o VAT rodzące liczne wątpliwości interpretacyjne, które w niektórych przypadkach zostały pogłębione przez kontrowersyjne wyjaśnienia i interpretacje MF i organów podatkowych.
Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych zagadnień kontrowersyjnych w oparciu o aktualne brzmienie przepisów, interpretacje i orzecznictwo. Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym , w celu wskazania praktycznych rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego lub uzyskaniu oszczędności podatkowych.
Ponadto w trakcie szkolenia zostaną zasygnalizowane najważniejsze zmiany w prawie podatkowym przygotowywane obecnie przez MF.
Kto powinien wziąć udział?
główni księgowi, księgowi, specjaliści

Program szkolenia

Część I - Najnowsze zmiany w podatkach dochodowych:

1. Objecie opodatkowaniem podatkiem dochodowym CIT dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (zmiany ważne dla polskich spółek posiadających udziały w spółkach mających siedzibę w krajach o niższym poziomie opodatkowania):

a. warunki objęcia opodatkowaniem zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
b. obowiązek prowadzenia stosownej ewidencji.

2. Całkowicie nowe rozwiązania dotyczące zasad zaliczania odsetek od pożyczek (kredytów) do kosztów podatkowych (zmiany ważne dla podatników zaciągających pożyczki nie tylko od wspólników powiązanych bezpośrednio z podatnikiem),

3. Nowa kategoria przychodu podatkowego (ważne dla podatników regulujących swoje zobowiązania i otrzymujących zapłatę w formie niepieniężnej, np. wypłata dywidendy lub spłata pożyczki w formie rzeczowej),

4. Sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,

5. Doprecyzowanie przepisów dotyczących cen transferowych i dokumentacji podatkowej z nimi związanej, w tym rozszerzenie pojęcia transakcji zawartej z podmiotem powiązanym,

6. Zmiany dotyczące zasad stosowania certyfikatów rezydencji podatkowej (ważne dla podatników wypłacających niektóre należności na rzecz podmiotów zagranicznych),

7. Doprecyzowanie przepisów dotyczących niepodzielonego zysku (ważne dla wspólników spółki kapitałowej przekształcanej w spółkę osobową),

8. Skutki związane z naruszeniem obowiązku złożenia do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego oraz raportu i opinii biegłego,

9. Ograniczenie zwolnień od podatku w przypadku dywidend otrzymywanych od spółek powiązanych (tzw. pożyczka partycypacyjna),

10. Doprecyzowanie przepisów dotyczących ustalania przychodów ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (ważne dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i tzw. ryczałtowców),

11. Zmiana zasad opodatkowania świadczeń otrzymanych przez klientów banków, w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika oraz doprecyzowanie przychodów z kapitałów pieniężnych w stosunku do odsetek od lokat tworzonych przy rachunku bankowym, związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,

12. Doprecyzowanie przepisów określających dochód wspólnika spółki osobowej, uzyskany w wyniku wystąpienia ze spółki lub jej likwidacji.

13. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Część II - Podatek od towarów i usług: VAT w 2014r. - Praktyczne problemy w zakresie podatku naliczonego wynikające ze zmienionych przepisów:

1. Okresy, w których przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego - art. 86 ust 10 ustawy:

a. czynności rodzące obowiązek podatkowy, a prawo do odliczenia,
b. powstanie obowiązku podatkowego a data otrzymania faktury,
c. zapłata należności /zaliczki, przedpłaty/ a termin odliczenia podatku naliczonego

2. Okresy, w których można dokonać odliczenia - art. 86 ust. 11 i 13 ustawy:

a. odliczenie na bieżącej deklaracji,
b. odliczenie przez korektę deklaracji

3. Podatek naliczony w transakcjach odwrotnego obciążenia

a. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
b. import usług
c. dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca

4. Prawo do odliczenia paliw silnikowych do pojazdów samochodowych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 1 kwietnia 2014 roku - art. 86 a ustawy:

a. pojazdy samochodowe określone w art. 86 ust 2 pkt. 6 ustawy -odtworzenie stanu prawnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku,
b. sposób udowodnienia ładowności pojazdu jako przesłanki odlicze nia podatku z tytułu zakupu paliw silnikowych - przepisy o ruchu drogowym.

5. Nowe zasady dotyczące podatku naliczonego wprowadzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku:

a. samochody osobowe oraz inne pojazdy nabyte od tej daty - nowy zakres odliczeń,
b. zakaz odliczeń z tytułu zakupu paliw silnikowych do samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych (ładowność poniżej 500 kg),
c. nowy zakres dotyczący podatku naliczonego związanego z wydatkiem na utrzymanie i konserwację wszystkich pojazdów samochodowych o masie do 3,5 tony - dyskryminacja pojazdów używanych.

6. Kiedy podatek nie podlega odliczeniu

a. faktura dokumentująca czynności niedokonane
b. faktura dokumentująca czynności zwolnione lub niepodlegające opodatkowaniu
c. faktura dokumentująca czynności niezgodne z rzeczywistością
d. faktura dokumentująca czynności dla których podatnikiem jest nabywca
e. odliczenie na podstawie fałszywej faktury - jako oszustwo w rozumieniu art. 286 Kodeksu Karnego

7. Kontrole biznesowe i dobra wiara w praktyce fiskalnej i orzecznictwie sądowym
VAT w 2014r. - Praktyczne problemy w zakresie podatku należnego wynikające ze zmienionych przepisów:

1) Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych od dnia 1 stycznia 2014 r.:

a. oderwanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury,
b. wpływ warunków dostawy towarów na powstanie obowiązku podatkowego,
c. obowiązek podatkowy przy sprzedaży ciągłej (dostawy towarów i świadczenie usług),
d. kursy walut,
e. metoda kasowa rozliczania podatku należnego
f. metody fakturowe rozliczania podatku należnego

2) Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT:

a. data sprzedaży i jej rola w prowadzeniu ewidencji
b. data zapłaty jako data ewidencjonowania obowiązku podatkowego
c. data wystawienia faktury - kiedy ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego

3) Podstawa opodatkowania w transakcjach krajowych od 1 stycznia 2014r.:

a. nowa podstawa opodatkowania,
b. elementy obowiązkowo włączane do podstawy opodatkowania (koszty transportu, ubezpieczenia, koszty dodatkowe),
c. elementy nie stanowiące podstawy opodatkowania (skonto, koszty wyłożone),
d. rozliczenie - kosztów transportu i innych związanych z dostawą towaru,
e. zasady rozliczania zwrotu kosztów,
f. refakturowanie mediów, ubezpieczenia przedmiotu leasingu,

4) Nowe zasady fakturowania w 2014r.:

a) nowe terminy wystawienia faktury, faktury na żądanie i termin ich wystawienia,
b) szczególne terminy fakturowania niektórych czynności (usługi budowlane, dostawy i druk książek),
c) dokument nie stanowiący faktury w niektórych rozliczeniach z kontrahentami (usługi najmu, dzierżawy, dostawa mediów).
d) fakturowanie przed dostawą lub otrzymaniem zaliczki - zasady rozliczania,
e) dokumentowanie dostawy "mediów",
f) nowe faktury "metoda kasowa",
g) faktury zaliczkowe,
h) faktury korygujące,
i) faktury uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur (faktury wystawiane przez podmioty zwolnione, bilety, dowody opłat za autostrady)
j) faktury uproszczone

Czas trwania

10.00 - 15.00

Prelegenci

Cytat
Aneta Pożarowska - Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej.

Mariusz Nowak - Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizowałem się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmowałem się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuję się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruję się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawiam sposób działania. Jestem autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiadam uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.

Gdzie i kiedy

Mrągowo 22 - 25 lipca 2014
Hotel Mrongovia Resort and SPA

Mrągowo

Mrągowo

woj. warmińsko-mazurskie

Zapisz się

Cena 1
za osobę
2750 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 22.07 do obiadu w dniu 25.07), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 350 zł /netto/), bezpłatne korzystanie z Centrum SPA: basenu pływackiego, basenu z masażami wodnymi, sauny, jacuzzi zewnętrznego, siłowni, pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Mrongovia Resort & SPA - Centrum SPA
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!