Szkolenie

Przegląd podatkowy 2014 - VAT i CIT- nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia. Pierwsze doświadczenia w stosowaniu nowych przepisów

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT i CIT przez podatników.

Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które weszły w życie 1.01.2014, dotyczą najważniejszych zagadnień związanych z rozliczaniem tego podatku, w tym m. in. ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, wystawiania faktur, odliczania podatku naliczonego. Wcześniej, 1.10.2013, weszły w życie zmiany dotyczące m. in. paragonów fiskalnych, solidarnej odpowiedzialności nabywcy i dostawcy oraz
Kto powinien wziąć udział?
księgowi, główni księgowi, specjaliści, dyrektorzy finansowi

Program szkolenia

Część I - Podatek dochodowy od osób prawnych 2014 - aktualności 2014 - stosowanie przepisów po zmianach z 2013 roku - prognozowane zmiany na 2015 - przegląd wybranych zagadnień:

1. Przychód w podatku dochodowym od osób prawnych:

moment powstania przychodu przy sprzedaży towarów lub praw majątkowych, wykonywaniu usług, częściowym wykonaniu usług, usługach ciągłych
pojęcie zapłaty jako momentu rozpoznania przychodu powstającego na zasadzie kasowej (kapitalizacja, potrącenie, kompensata),
szczególne momenty rozpoznania niektórych przychodów (umorzenie zobowiązania, przedawnienie, zasiedzenie), czy umorzenie odsetek skutkuje powstaniem przychodu?
moment rozpoznania przychodu lub potrącenia kosztu z tytułu sprzedawanych lub nabywanych usług poręczeń i gwarancji
pozostałe przychody m.in. z umorzonych lub przedawnionych zobowiązań
zasady korygowania przychodów z działalności gospodarczej
moment powstania przychodu z tytułu otrzymanej premii pieniężnej

2. Opodatkowanie świadczeń nieodpłatnych jako przychód podatnika i obowiązek płatnika:

świadczenia nieodpłatne jako przychód - pojęcie świadczeń nieodpłatnych na gruncie prawa podatkowego
przychód z częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy i praw oraz z innych świadczeń częściowo odpłatnych;
nieodpłatne poręczenia i gwarancje
kredyty i pożyczki; umorzone odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów, umorzenie odsetek od kredytu jako przychód poręczyciela i przystępującego do długu, udzielenie nieoprocentowanej pożyczki
pełnienie funkcji członka zarządu przez osobę niebędącą wspólnikiem bez wynagrodzenia
zatrzymanie dywidendy a rezygnacja z podziału zysku pomiędzy wspólników - kiedy istnieje obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń - odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy
otrzymanie nadpłaty, kwoty nienależnej lub kaucji w aspekcie przychodów ze świadczeń nieodpłatnych
otrzymywanie rabatów lub nagród w związku z uczestnictwem w sprzedaży premiowej

3. Koszt uzyskania przychodu:

pojęcie kosztów uzyskania przychodu:
- definicja ogólna,
- przesłanki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu
- zasady rozliczania kosztów w czasie
- dokumentowanie kosztów
moment potrącenia kosztów bezpośrednich i pośrednich (memoriał jako zasada ogólna momentu poniesienia kosztu, korekty kosztów bezpośrednich po zakończeniu roku podatkowego,
wynagrodzenia pracownicze oraz składki ZUS opłacane przez zakład pracy - moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, nagrody dla pracowników jako KUP
koszty pracownicze (imprezy integracyjne, świadczenia medyczne, dojazdy do miejsca pracy) z uwzględnieniem zagadnienia obowiązku rozpoznania przychodu po stronie pracownika
wierzytelności i odpisy aktualizujące w kosztach,
kary umowne i odszkodowania - kiedy stanowią koszt uzyskania przychodów
reklama i reprezentacja i inne działania promocyjne - co w 2014 r. może a co nie może być kosztem uzyskania.
niedostateczna kapitalizacja czyli ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielanych przez udziałowców (zmiany na 2015 r.)
zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z czynnościami, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
rozszerzenie katalogu darowizn stanowiących kosztów uzyskania przychodu
opłata wstępna przy leasingu, koszty wypłacanych premii pieniężnych a moment potrącenia
likwidacja środków trwałych i składników majątku obrotowego, likwidacja inwestycji oraz inwestycji w obcym środku trwałym
świadczenia na rzecz udziałowców/akcjonariuszy;

4. "Korekta kosztów" - zmniejszenie/zwiększenie kosztów w oparciu o treść art. 15b updop

przepisy służące zapobieganiu zatorom płatniczym, czyli podatkowe instrumenty przymuszania kontrahentów do unikania opóźnień w płatnościach zobowiązań - ogólna charakterystyka
skutki podatkowe opóźnienia płatności zobowiązania na rzecz kontrahenta - obowiązek zmniejszenia kosztów podatkowych w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów zobowiązaniowych i nieuregulowania należności (terminy).
następcza korekta kosztów - zasady rozliczenia zmniejszonych kosztów podatkowych w sytuacji, gdy po dokonaniu zmniejszenia kosztów podatkowych, zobowiązanie zostanie przez dłużnika uregulowane - co z kosztami bezpośrednimi?
skutki podatkowe opóźnienia płatności na rzecz kontrahenta, w sytuacji wydatków ponoszonych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych albo na nabycie lub wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych - zasady uznawania za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych od takich środków trwałych oraz od WNiP
skutki podatkowe opóźnienia płatności zobowiązań a rozliczanie przez podatnika kosztów bezpośrednich
wierzyciele krajowi i zagraniczni, a obowiązek korygowania kosztów
ustalenia kontraktowe stron zawartej umowy, a przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, w tym ustalenia co do terminów płatności oraz formy uregulowania tych płatności

5. Różnice kursowe:

rozliczanie różnic kursowych według metod prawa bilansowego i podatkowego
różnice kursowe w przychodzie, kosztach, środkach własnych
kurs faktycznie zastosowany

6. Wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku "u źródła":

stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - certyfikat rezydencji,
dochody bierne (należności licencyjne, odsetki, dywidendy)
świadczenia niematerialne - definicja, znaczenie zastosowania UPO
deklaracje i dokumentowanie

7. Prognozowane zmiany na 2015 r.:

Zmiana przepisów dotyczących "cienkiej kapitalizacji"
zagraniczna spółka kontrolowana
opodatkowanie dywidend rzeczowych,
zmiany dotyczące certyfikatów rezydencji,
zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych.

Część II - VAT w 2014r. ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT od samochodów i ich eksploatacji:

1. Zmiany w terminach wymagalności VAT należnego - nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego:

wydanie towaru, wykonanie usługi, otrzymanie zapłaty - jako zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego,
w jakich przypadkach wystawienie faktury będzie definiowało moment powstania obowiązku podatkowego?
sprzedaż towarów przez internet - moment powstania obowiązku podatkowego, dokumentowanie transakcji
obowiązek podatkowy w dostawach i usługach ciągłych /m.in. media, wynajem, leasing/ - zasady i wyjątki
przepisy przejściowe stosowane na przełomie 2013/2014 ważne dla momentu powstania obowiązku podatkowego

2. Nowe zasady określania podatku naliczonego:

terminy odliczenia podatku naliczonego uzależnione od uprzedniego powstania obowiązku podatkowego u dostawcy/usługodawcy
wpływ otrzymania faktury na termin odliczenia podatku naliczonego
czy i w jaki sposób obliczamy 3 okresy odliczania podatku naliczonego /art. 86 ust. 11 ustawy/
nowe wymogi formalne w zakresie odliczania podatku naliczonego w WNT, dostawie towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz w imporcie usług i ich zgodność z Dyrektywą 2006/112/WE
przepisy przejściowe w zakresie podatku naliczonego obowiązujące na przełomie 2013/2014

3. Zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony do 1 stycznia 2014 do marca 2014r.:

samochody posiadające homologację na samochody ciężarowe
samochody bez homologacji
odliczanie VAT od nabycia samochodów i leasingu
odliczanie VAT od paliwa i kosztów eksploatacji

4. Zasady odliczania podatku VAT od samochodów o ładowności do 3,5 ton i ich eksploatacji od kwietnia 2014r.:

samochody wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej
samochody z potencjalną możliwością wykorzystania na potrzeby osobiste
wyjątki warunkujące pełne prawo do odliczenia podatku VAT
przepisy przejściowe ze szczególnym uwzględnieniem leasingu samochodów
wpływ zmian przepisów VAT na praktykę CIT i PIT

5. Pozostałe zmiany w podatku VAT obowiązujące od 2014r.:

zmiana w opodatkowaniu towarów używanych - art. 43 ust. 1 pkt 2
kiedy sprzedaż samochodu używanego jest zwolniona a kiedy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
czy przekazanie na potrzeby osobiste samochodu używanego jest opodatkowane?

Czas trwania

09.00-14.30

Prelegenci

Cytat
Aneta Pożarowska - Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej.

Robert Nowak
specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, były Pracownik Ministerstwa Finansów., współtwórca projektów szkoleniowych i prowadzący audyty podatkowe dla największych polskich przedsiębiorstw, autor wielu opinii prawno podatkowych. Jest autorem książek oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych dotyczących problematyki podatkowej, w tym bankowo-finansowej.

Gdzie i kiedy

Wzgórza Dylewskie 27 - 30 maja 2014
Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie

Wzgórza Dylewskie

Wysoka Wieś

woj. warmińsko-mazurskie

Zapisz się

Cena 1
za osobę
3690 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 27.05 do obiadu w dniu 30.05), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 595 zł /netto/os.), bezpłatne korzystanie z Centrum SPA: basenu, sauny, jacuzzi, siłowni, pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris - Centrum SPA, monitorowany bezpłatny parking,
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!