Szkolenie: Przegląd podatkowy -podatki CIT i VAT - nowelizacja przepisów 2013/2014 - przegląd orzecznictwa - porady praktyczne.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przeglad-podatkowy-podatki-cit-i-vat-nowelizacja-przepisow-20132014-przeglad-orzecznictwa-porady-praktyczne-52304-id503

Informacje o szkoleniu

 • Przegląd podatkowy -podatki CIT i VAT - nowelizacja przepisów 2013/2014 - przegląd orzecznictwa - porady praktyczne.


  ID szkolenia: 52304
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  Hotel Belvedere
  centrum miasta
  Zakopane
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26-29.08.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09.00-14.30
 • Organizator szkolenia:

  BDO Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych zagadnień kontrowersyjnych w oparciu o aktualne brzmienie przepisów, interpretacje i orzecznictwo. Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym , w celu wskazania praktycznych rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego lub uzyskaniu oszczędności podatkowych.

Zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, które wchodzą w życie 1.04.2013 i 1.01.2014 mają charakter fundamentalny. Dotyczą one bowiem podstawowych zagadnień związanych rozliczaniem VAT.

W następujących obszarach dotychczasowe przepisy zostaną w całości zastąpione nowymi: ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, wystawianie faktur. Zmiany obejmą także wiele innych istotnych zagadnień.

Najistotniejsze znaczenie dla wszystkich podatników i księgowych mają przepisy "antyzatorowe" (ustawa "deregulacyjna"), które weszły w życie 1.01.2013 r. Przepisy te rodzą nowe uciążliwe obowiązki dla podatników
i księgowych, w szczególności obowiązek monitorowania terminów zapłaty określonych w fakturach i umowach.

Szkolenie skierowane jest do:

księgowi, główni księgowi, specjaliści ds. finansowo- księgowych

Program szkolenia:

Część I - Podatek dochodowy od osób prawnych:

1. Korekta kosztów - zmiana przepisów obowiązujących od 1.01.2013 roku:

zmiany służące zapobieganiu zatorom płatniczym, czyli podatkowe instrumenty przymuszania kontrahentów do unikania opóźnień w płatnościach zobowiązań - charakterystyka nowych instrumentów prawnych
skutki podatkowe opóźnienia płatności zobowiązania na rzecz kontrahenta - obowiązek zmniejszenia kosztów podatkowych przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów zobowiązaniowych i nieuregulowania należności (terminy).
następcza korekta kosztów - zasady rozliczenia zmniejszonych kosztów podatkowych w sytuacji, gdy po dokonaniu zmniejszenia kosztów podatkowych, zobowiązanie zostanie przez dłużnika uregulowane
skutki podatkowe opóźnienia płatności na rzecz kontrahenta, w sytuacji wydatków ponoszonych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych albo na nabycie lub wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych - zasady uznawania za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych od takich środków trwałych oraz od WNiP
skutki podatkowe opóźnienia płatności zobowiązań a rozliczanie przez podatnika kosztów bezpośrednich
wierzyciele krajowi i zagraniczni a obowiązek korygowania kosztów
ustalenia kontraktowe stron zawartej umowy, a przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, w tym ustalenia co do terminów płatności oraz formy uregulowania tych płatności

2. Koszt uzyskania przychodu:

pojęcie kosztów uzyskania przychodu (definicja ogólna, przesłanki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu) zasady rozliczania kosztów w czasie
moment potrącenia kosztów bezpośrednich i pośrednich (memoriał jako zasada ogólna momentu poniesienia kosztu, korekty kosztów bezpośrednich po zakończeniu roku podatkowego, opłata wstępna przy leasingu, koszty wypłacanych premii pieniężnych)
wynagrodzenia pracownicze oraz składki ZUS opłacane przez zakład pracy - moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, nagrody dla pracowników jako KUP
koszty pracownicze (imprezy integracyjne, świadczenia medyczne, dojazdy do miejsca pracy) z uwzględnieniem zagadnienia obowiązku rozpoznania przychodu po stronie pracownika
wierzytelności i odpisy aktualizujące w kosztach,
kary umowne i odszkodowania - kiedy stanowią koszt uzyskania przychodów
reklama i reprezentacja oraz inne działania promocyjne - co w 2013 r. może a co nie może być kosztem uzyskania.
niedostateczna kapitalizacja czyli ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielanych przez udziałowców
zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z czynnościami, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, rozszerzenie katalogu darowizn stanowiących kosztów uzyskania przychodu

3. Przychód w podatku dochodowym od osób prawnych:

moment powstania przychodu przy sprzedaży towarów lub praw majątkowych, wykonywaniu usług, częściowym wykonaniu usług, usługach ciągłych
pojęcie zapłaty jako momentu rozpoznania przychodu powstającego na zasadzie kasowej (kapitalizacja, potrącenie, kompensata),
szczególne momenty rozpoznania niektórych przychodów (umorzenie zobowiązania, przedawnienie, zasiedzenie), czy umorzenie odsetek skutkuje powstaniem przychodu
moment rozpoznania przychodu lub potrącenia kosztu z tytułu sprzedawanych lub nabywanych usług poręczeń i gwarancji
zasady korygowania przychodów z działalności gospodarczej
moment powstania przychodu z tytułu otrzymanej premii pieniężnej

4. Opodatkowanie świadczeń nieodpłatnych jako przychód podatnika i obowiązek płatnika:

świadczenia nieodpłatne jako przychód - pojęcie świadczeń nieodpłatnych na gruncie prawa podatkowego
nieodpłatne poręczenia i gwarancje
kredyty i pożyczki; umorzone odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów, umorzenie odsetek od kredytu jako przychód poręczyciela i przystępującego do długu, udzielenie nieoprocentowanej pożyczki
pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia przez osobę niebędącą wspólnikiem
zatrzymanie dywidendy a rezygnacja z podziału zysku pomiędzy wspólników - kiedy istnieje obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń - odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy
otrzymanie nadpłaty, kwoty nienależnej lub kaucji w aspekcie przychodów ze świadczeń nieodpłatnych
otrzymywanie rabatów lub nagród w związku z uczestnictwem w sprzedaży premiowej

5. Środki trwałe, środki obrotowe, wartości niematerialne i prawne:

straty i likwidacja środków trwałych i obrotowych - problem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, materiały pozyskane w wyniku likwidacji - czy stanowią przychód podatkowy?, problem częściowej likwidacji środka trwałego
inwestycje w obcych środkach trwałych - problem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji na skutek przedwczesnego rozwiązania najmu lub dzierżawy
likwidacja środka trwałego w procesie inwestycyjnym (niezamortyzowana wartość)
odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu (kiedy odpisy amortyzacyjne podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów)
zaniechane inwestycje jako koszt uzyskania przychodu (problem momentu potrącalności zaniechanych inwestycji w ciężar kosztów)
aktualizacja oprogramowania - nowa WNiP czy koszt pośredni

6. Różnice kursowe:

rozliczanie różnic kursowych według metod prawa bilansowego i podatkowego
różnice kursowe w przychodzie, kosztach, środkach własnych
kurs faktycznie zastosowany

7. Obrót wierzytelnościami:

obrót wierzytelnościami - koszty i przychody związane ze zbyciem własnych i zakupionych wierzytelności
wierzytelność jako przedmiot aportu do spółki kapitałowej - czy skutkuje przychodem po stronie wnoszącego aport

8. Wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem podatku "u źródła":

stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - certyfikat rezydencji,
dochody bierne (należności licencyjne, odsetki - zwolnienie od 1.07.2013, dywidendy)
deklaracje i dokumentowanie

9. Leasing - zmiany w przepisach podatkowych od 1.01.2013 roku:

zmiany zasad rozliczania leasingu podatkowego w przypadku leasingu nieruchomości - skrócenie minimalnego czasu trwania umowy leasingu nieruchomości
leasing prawa wieczystego użytkowania gruntów
cesja umów leasingowych - usankcjonowanie zmiany stron umowy leasingu w trakcie trwania podstawowego okresu umowy
określenie zasad ustalania wartości początkowej przedmiotu leasingu w przypadku zawarcia kolejnej umowy

10. Pojazdy samochodowe w 2013 roku

samochód osobowy o niskiej wartości - jednorazowy koszt czy jednorazowy odpis amortyzacyjny,
najem długoterminowy czy leasing samochodu osobowego?
ubezpieczenie samochodu.

Część II - Podatek od towarów i usług:

1. Świadczenia nieodpłatne:

doprecyzowanie przepisów uznających niektóre nieodpłatne przekazania towarów za czynności podlegające opodatkowaniu (modyfikacja art. 7 ust. 2)
dowa definicja próbki (uwzględniająca orzecznictwo TSUE)
co z drukowanymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi niestanowiącymi prezentów o małej wartości?
korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych w okresach przejściowych

2. Ulga na złe długi:

korekta VAT należnego po stronie sprzedawcy - warunki obowiązujące od 1.01.2013
korekta VAT naliczonego u nabywcy - obowiązki, sankcje.

3. Fakturowanie - faktura VAT:

przeniesienie przepisów dot. fakturowania do ustawy VAT jako konieczność pełnej implementacji nowych przepisów Dyrektywy 112/2006/WE (od 1.01.2014)
nowe zasady terminowego wystawiania FV (zmiany od 1.01.2013 oraz 1.01.2014)
modyfikacja w zakresie danych umieszczanych na fakturach, w tym m.in. numeracja faktur, kwoty rabatów, itp.
przeredagowanie i dostosowanie przepisów w zakresie wymaganych informacji umieszczanych na fakturach dokumentujących szczególne zdarzenia: FV- metoda kasowa, wystawianie FV przez nabywcę - samofakturowanie, FV-marża; faktura wystawiana przez biura podróży, FV dot. czynności zwolnionych, przedstawiciel podatkowy, FV w procedurze uproszczonej transakcji trójstronnej inne;
kasa rejestrująca a faktura VAT
wymogi formalne odnoszące się do faktur korygujących, duplikatów faktur
faktura elektroniczna - zmiany, redakcja przepisów, czy usankcjonowanie praktyki? - dopuszczalne formaty e-faktur, ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych
zasady ewidencjonowania faktur i ich udostępniania na potrzeby kontroli.
nowe zasady wystawiania faktur do wartości 450 zł lub 100 euro - zmniejszenie rygorów formalnych, zakres koniecznych danych, uproszczenie zasad wystawiania "drobnych" faktur VAT
zasady wystawiania faktur dla czynności dostaw wraz z kaucją za opakowania w tym w przypadku braku określenia daty zwrotu opakowań zwrotnych

4. Rozliczanie transakcji transgranicznych:

miejsce dostaw towarów - transakcje łańcuchowe (przemieszczenie towarów przez pośrednika - przyporządkowanie wysyłki lub transportu do właściwej dostawy - orzecznictwo TSUE)
transakcje wewnątrzwspólnotowe WDT/WNT: definicje, obowiązek podatkowy w tym rozliczanie zaliczek, przypadki niewystępowania z uwagi na przemieszczenie towarów, podstawa opodatkowania, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, poszerzenie warunków uprawniających do zastosowania stawki 0% przy WDT
import towarów: nowa definicja, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, przepisy regulujące miejsce opodatkowania w imporcie towarów z uwagi na zastosowania określonych procedur celnych przywozowych, rozliczenie VAT w deklaracji
eksport towarów - modyfikacja definicji, dokumentowanie wywozu a stawka 0% (eksport pośredni - przepisy obowiązujące od 1.04.2013 - praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych)
miejsce świadczenia usług - modyfikacje, zmiany w zakresie wynajmu
import usług - modyfikacja i doprecyzowanie przepisów, obowiązek podatkowy i dokumentowanie po zmianach
zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych - informacje podsumowujące
rejestracja i potwierdzenie rejestracji VAT UE
dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca - zmiana w art. 17 ust. 1 pkt 5

5. Podstawa opodatkowania:

doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania w kontekście pełnej implementacji przepisów Dyrektywy 112/2006/WE
uszczegółowienie katalogu wyłączeń, rabaty, rozliczanie zwrotu opakowań, etc. - podstawa opodatkowania przy czynnościach pomocniczych
problematyka mixed supply oraz single composite supply
zasady obniżania podstawy opodatkowania - rozliczanie faktur korygujących
brak potwierdzenie odbioru faktury korygującej a korekta VAT należnego (orzecznictwo TSUE oraz zmiana przepisów od 1.01.2014)
przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej - stosowanie odpowiedniego kursu waluty

6. Podatnik VAT - podmiot opodatkowania:

doprecyzowanie pojęcia działalności gospodarczej w kontekście orzecznictwa sądów - rozszerzenie zakresu pojęcia podatnika
rejestracja podatnika, rejestracja VAT UE (moment rejestracji), potwierdzenie zarejestrowania
przedstawiciel podatkowy - nowa rola w kontekście dokonywania rozliczeń dot. nietransakcyjnego przemieszczania towarów
podatnicy zwolnieni z opodatkowania - "zwolnienie podmiotowe", rezygnacja ze zwolnienia

7. Zwolnienia przedmiotowe (zmiany w art. 43):

zmiana w zakresie dostawy towarów używanych od 1.01.2014
definicja "terenów budowlanych" oraz "przeznaczonych pod zabudowę" w kontekście zwolnień dostaw nieruchomości od 1.04.2013
usługi pocztowe, usługi opieki nad dziećmi

8. Nowe zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego;

zgodność przyjętych rozwiązań z przepisami dyrektywy 112/2006/WE
wydanie towaru lub wykonanie usługi jako wyznacznik momentu powstania obowiązku podatkowego od 1.01.2014
terminowe i nieterminowe wystawienia faktury a obowiązek podatkowy - nowe zasady terminowego wystawiania faktur VAT
moment powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych i usług częściowych/rozliczanych etapami
szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego po zmianach (m.in. zaliczki, usługi budowlano-montażowe, usługi finansowe, umowa komisu, dostawa oraz druk książek, czasopism)
nowe zasady ustalania obowiązku podatkowego w WDT oraz WNT od 1.01.2013 (rozliczanie zaliczek po zmianach)
omówienie przepisów przejściowych

9. Podatek naliczony - odliczanie VAT:

źródła i wysokość podatku naliczonego - dokumenty uprawniające do odliczenia VAT
moment nabycia prawa do odliczania - zmiana podstawowej zasady
odliczanie podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (zaliczka a faktura dokumentująca dostawę towarów)
import towarów a prawo do odliczenia podatku VAT (tryby rozliczania VAT)
rozliczenie faktury korygującej in minus u nabywcy (modyfikacja istniejącej zasady) - korekta VAT naliczonego bez faktury korygującej.
przesłanki formalne i materialne zakazu odliczania VAT - zmiany
odliczanie podatku VAT związane z zagadnieniem "samochodów z kratką" w 2013 roku oraz od 01.01.2014 r.
odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaży - modyfikacja przepisów (zasady ustalania struktury sprzedaży, "transakcji pomocnicze")

Informacje o prelegentach:

Paweł Dymlang - prawnik, doradca podatkowy, doktorant. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2390 zł +23% VAT - za jedną osobę

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 26.08 do obiadu w dniu 29.08),3 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości 485 zł + 23 % VAT), bezpłatne korzystanie z centrum wodnego - basenu, jacuzzi, atrakcje regionalne.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena szkolenia z zakwaterowaniem*: 2 390 zł/os. + 23% VAT

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Wydarzenie: Przegląd podatkowy -podatki CIT i VAT - nowelizacja przepisów 2013/2014 - przegląd orzecznictwa - porady praktyczne.