Szkolenie

Przygotowanie do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych- KURS- Warszawa

O szkoleniu

Program będzie realizowany tylko w oparciu o szczegółowy zakres wymogów obowiązujących na egzaminie ministerialnym.
Zajęcia polegać będą przede wszystkim na rozwiązywaniu specjalnie przygotowanych zestawów pytań i krótkim komentarzu do tych zagadnień, które mogą sprawiać najwięcej trudności.
KURS KOŃCZY SIĘ TESTEM KONTROLI WIEDZY.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie w Ministerstwie Finansów odpowiednich dokumentów.
Numer telefonu do komórki rekrutacyjnej MF tel. 22 694 40 91, 22 694 33 58
Kto powinien wziąć udział?
pracowników działów finansowo- księgowych i działów rachunkowości

Program szkolenia

Program kursu
I. Rachunkowość

1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości:
* teoretyczne podstawy rachunkowości;
* podstawowe pojęcia rachunkowości;
* podstawowe cechy jakościowe rachunkowości;
* nadrzędne zasady rachunkowości;
* zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości;
* organizacja rachunkowości jednostki.
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
* zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
* dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości;
* dowody księgowe;
* dziennik;
* konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
* zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych;
* otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych;
* poprawianie błędów stwierdzonych w dowodach i zapisach księgowych;
* ochrona i zasady przechowywania dokumentacji (dowodów, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych);
* stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
* miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.
3. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów:
* metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji;
* ujęcie w księgach rachunkowych stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych.
4. Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny.
5. Zasady ewidencji zdarzeń, w tym operacji gospodarczych, dotyczących:
* rzeczowych i finansowych aktywów trwałych;
* rzeczowych i finansowych aktywów obrotowych;
* aktualizacji wartości aktywów;
* kapitałów (funduszy) własnych w jednostkach różnego typu (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne);
* zobowiązań, rezerw na zobowiązania i zobowiązań warunkowych;
* rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów;
* przychodów i kosztów z działalności operacyjnej;
* przychodów i kosztów finansowych;
* zysków i strat nadzwyczajnych;
* obowiązkowych zmniejszeń zysku (zwiększeń straty).
6. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym.
7. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość.
8. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe.
9. Podział i rozliczenie wyniku finansowego.
10. Sprawozdania finansowe:
* ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych;
* zakres informacyjny rocznego sprawozdania finansowego w tym:
o bilansu,
o rachunku zysków i strat,
o rachunku przepływów pieniężnych,
o informacji dodatkowej,
o zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
* obowiązek sporządzania i zakres informacyjny sprawozdania z działalności jednostki;
* tryb i terminy sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych.
11. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
12. Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej:
* porównanie rachunkowości finansowej i zarządczej;
* pojęcie kosztów i kryteria ich klasyfikacji;
* koszty wytworzenia produktów;
* metody kalkulacji kosztu jednostkowego;
* koszty produkcji niezakończonej;
* koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych;
* modele rachunku kosztów (rachunek kosztów pełnych i zmiennych).
13. Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości.

II. Prawo podatkowe

1. Pojęcie podatku.
2. System podatków w Polsce.
3. Organizacja organów podatkowych oraz elementy procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających.
4. Podatki pośrednie:
* podatek od towarów i usług (zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, odliczanie i zwrot podatku, odliczanie częściowe, rejestracja, deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku, dokumentacja, procedury szczególne);
* podatek akcyzowy (zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, deklaracje podatkowe).
5. Podatki bezpośrednie:
* podatek dochodowy od osób prawnych (podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia, podstawa opodatkowania i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, deklaracje podatkowe);
* podatek dochodowy od osób fizycznych (podmiot i przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, szczególne zasady ustalania dochodu, podstawa obliczenia i wysokość podatku, w tym ulgi i odliczenia, pobór podatku, zaliczki na podatek, w tym pobierane przez płatnika, zeznania i inne deklaracje podatkowe, formy i zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej i rodzaje prowadzonej ewidencji podatkowej).
6. Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego:
* podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn (podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia i ulgi);
* opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa oraz od posiadania psów (podmiot, przedmiot i stawki);
* opłata skarbowa (podmiot, przedmiot, stawki i zwolnienia);
* zakres władztwa podatkowego gmin.

III. Ubezpieczenia społeczne

1. System ubezpieczeń społecznych:
* zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym;
* zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru;
* zasady, tryb i terminy:
o zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,
o prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,
o rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego,
o opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
* zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek;
* zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.
2. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

IV. Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego

1. Podstawy prawa pracy: stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika.
2. Podstawy prawa cywilnego:
* przepisy ogólne prawa cywilnego:
o formy wymagane dla ważności czynności prawnych,
o terminy,
o przedawnienie roszczeń;
* własność i inne prawa rzeczowe;
* zobowiązania.
3. Podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej:
* podstawowe pojęcia;
* powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja (spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i inne).
4. Podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego)

Czas trwania

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 15:45 w trybie dwutygodniowym.

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 15:45 w trybie dwutygodniowym.
Daty zjazdów:
12-13 marzec 2011
26-27 marzec 2011
9-10 kwiecień 2011
16-17 kwiecień 2011
7-8 maj 2011
21-22 maj 2011
4-5 czerwiec 2011
18-19 czerwiec 2011

Prelegenci

Cytat
Ekspert PAR

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 marca - 19 czerwca 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
PLN
3100 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!