Szkolenie

PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI W PROCESIE INWESTYCYJNYM

O szkoleniu

Celem szkolenia jest usystematyzowanie lub nabycie oraz aktualizacja wiedzy dotyczącej kosztów w procesie inwestycyjnym w aktualnym stanie prawnym.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

Dzień I

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: - właściwość organów, rodzaje inwestycji, wniosek, decyzja, wygaśnięcie decyzji
Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane
Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych: pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót
Budowa –rozpoczęcie budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna, nieistotne odstąpienie od pozwolenia na budowę lub projektu budowlanego, zamienne pozwolenie na budowę
Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego, nowe zasady zdobywania uprawnień budowlanych
Samowola budowlana i możliwości jej legalizacji
Przekazywanie obiektu do użytkowania - protokoły odbioru robót, odbiór obiektu, zawiadomienie o zakończeniu budowy, pozwolenie na użytkowanie
Najbliższa planowana nowelizacja Prawa budowlanego i prace Komisji Kodyfikacyjnej


Dzień II

Definicja robót budowanych oraz obiektu budowlanego i ich wpływ na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane,
Wrażliwe elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane:

Opis sposobu obliczenia ceny oferty – kiedy stosujemy ryczałt, a kiedy wynagrodzenie kosztorysowe?
Eliminacja z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców nierzetelnych i nieefektywnych – zasady kształtowania warunków w tym zakresie,
Inne niż cena kryteria oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane,
Klauzule umowne umożliwiające zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Procedura ustalania, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Błąd w opisie przedmiotu zamówienia stwierdzony w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane – kiedy zamówienie dodatkowe z wolnej ręki, a kiedy zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego?
Rola Zamawiającego w obszarze ochrony podwykonawcy zamówienia publicznego – jak redagować zapisy SIWZ i postępować w sytuacji stwierdzenia braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom?

Definicja umowy o podwykonawstwo,
Poszerzenie informacji zamieszczanych w SIWZ,
Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych – warunki zakazywania podwykonawstwa,
Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane,

Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa.


Dzień III

Analiza i zarządzanie kosztami w procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny
Analiza kosztów w poszczególnych fazach procesu inwestycyjnego
Kosztorysy budowlane – podział w zależności od celu i funkcji
Obliczanie wartości zamówienia: kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych i planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych.
Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych

Postawy prawne
Podstawy techniczne

Definicje - dokumentacja projektowa
Przedmiar robót – ogólne zasady przedmiarowania robót oraz rola przedmiaru w zamówieniach publicznych
Agregacja robót
Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót Budowlanych
Założenia lub dane wyjściowe do kosztorysu

Podstawy rzeczowe

Istota i specyfika dostępnej bazy normatywnej
Budowa norm kosztorysowych
Wykaz katalogów

Podstawy kosztowo-cenowe

Metody kalkulacji cen kosztorysowych: uproszczona i szczegółowa
Kosztorys ofertowy - podstawy sporządzania oraz sposób obliczenia ceny
Źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej

Zasady weryfikacji i rozliczania robót budowlanych

Weryfikacja dokumentów przetargowych
Weryfikacja kosztorysów ofertowych
Kosztorys inwestorski, cena oferty a ostateczne rozliczenie robót
Problem agregacji/klasyfikacji robót na etapie realizacji i rozliczania robót
zasady rozliczania podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych.

Pytania i konsultacje

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Cytat
Dzień I

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: - właściwość organów, rodzaje inwestycji, wniosek, decyzja, wygaśnięcie decyzji
Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane
Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych: pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót
Budowa –rozpoczęcie budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna, nieistotne odstąpienie od pozwolenia na budowę lub projektu budowlanego, zamienne pozwolenie na budowę
Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego, nowe zasady zdobywania uprawnień budowlanych
Samowola budowlana i możliwości jej legalizacji
Przekazywanie obiektu do użytkowania - protokoły odbioru robót, odbiór obiektu, zawiadomienie o zakończeniu budowy, pozwolenie na użytkowanie
Najbliższa planowana nowelizacja Prawa budowlanego i prace Komisji Kodyfikacyjnej


Dzień II

Definicja robót budowanych oraz obiektu budowlanego i ich wpływ na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane,
Wrażliwe elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane:

Opis sposobu obliczenia ceny oferty – kiedy stosujemy ryczałt, a kiedy wynagrodzenie kosztorysowe?
Eliminacja z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców nierzetelnych i nieefektywnych – zasady kształtowania warunków w tym zakresie,
Inne niż cena kryteria oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane,
Klauzule umowne umożliwiające zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Procedura ustalania, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Błąd w opisie przedmiotu zamówienia stwierdzony w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane – kiedy zamówienie dodatkowe z wolnej ręki, a kiedy zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego?
Rola Zamawiającego w obszarze ochrony podwykonawcy zamówienia publicznego – jak redagować zapisy SIWZ i postępować w sytuacji stwierdzenia braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom?

Definicja umowy o podwykonawstwo,
Poszerzenie informacji zamieszczanych w SIWZ,
Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych – warunki zakazywania podwykonawstwa,
Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane,

Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa.


Dzień III

Analiza i zarządzanie kosztami w procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny
Analiza kosztów w poszczególnych fazach procesu inwestycyjnego
Kosztorysy budowlane – podział w zależności od celu i funkcji
Obliczanie wartości zamówienia: kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych i planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych.
Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych

Postawy prawne
Podstawy techniczne

Definicje - dokumentacja projektowa
Przedmiar robót – ogólne zasady przedmiarowania robót oraz rola przedmiaru w zamówieniach publicznych
Agregacja robót
Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót Budowlanych
Założenia lub dane wyjściowe do kosztorysu

Podstawy rzeczowe

Istota i specyfika dostępnej bazy normatywnej
Budowa norm kosztorysowych
Wykaz katalogów

Podstawy kosztowo-cenowe

Metody kalkulacji cen kosztorysowych: uproszczona i szczegółowa
Kosztorys ofertowy - podstawy sporządzania oraz sposób obliczenia ceny
Źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej

Zasady weryfikacji i rozliczania robót budowlanych

Weryfikacja dokumentów przetargowych
Weryfikacja kosztorysów ofertowych
Kosztorys inwestorski, cena oferty a ostateczne rozliczenie robót
Problem agregacji/klasyfikacji robót na etapie realizacji i rozliczania robót
zasady rozliczania podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych.

Pytania i konsultacje

Gdzie i kiedy

Warszawa 20-22 październik 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
1071 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 6 października 2014
1190 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!