Przygotowanie umów na zamówienie publiczne z uwzględnieniem nowelizacji w zakresie podwykonawstwa

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów tworzenia i wykonania umów o zamówienia publiczne wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie służyć ma przedstawieniu i omówieniu newralgicznych rozwiązań, służących ochronie interesów Zamawiającego oraz odpowiadających wymaganiom kontroli zamówień publicznych. Szkolenie dotyczy zarówno aspektów zawierania umów określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jaki i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
zamawiających i wykonawców

Program szkolenia

Możliwości Zamawiającego dotyczące wymagań w zakresie podwykonawstwa po nowelizacji


Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia
Kluczowa część zamówienia na roboty budowlane lub usługi
Prace związane z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na usługi
Obowiązek osobistego wykonania części zamówienia w sytuacji polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp
Podwykonawca jako podmiot udostępniające Wykonawcy swoje zasoby

Wskazanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o zamówienie publiczne

Konieczne i przydatne postanowienia umowy o zamówienie publiczne po nowelizacji oraz sposób ich egzekwowania


Zasady zawierania umów o podwykonawstwo
Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
Obowiązki Wykonawcy przedkładania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany

Warunki projektu umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń
Procedura zgłaszania do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo
Terminy i forma dokumentów
Zgłaszanie zastrzeżeń
Terminy na zgłaszanie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
Sankcje z tytułu braku uwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo
Kary umowne za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo

Obowiązki Wykonawcy przedkładania kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

Warunki umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu
Informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które

z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu
Procedura zgłaszania kopii umowy o podwykonawstwo
Terminy i forma dokumentów
Zgłaszanie sprzeciwu
Terminy na zgłaszanie sprzeciwy do umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
Sankcje z tytułu braku uwzględnienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
Kary umowne za nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo
Kary umowne za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
Zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy
Zasady dokonywania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku umów na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy
Procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane
Zasady zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy
Obowiązek Wykonawcy zapłaty wynagrodzenie podwykonawcom w terminie
Zasady postępowania w sytuacji uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
Obowiązek przedstawiania dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia wykonawcom
Podmioty uprawione do wystąpienia o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia
Terminy i forma dokumentów
Zgłaszanie uwag oraz wykazywanie zasadności zapłaty wynagrodzenia
Konsekwencje dla Wykonawcy dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
Sposób składania kwoty wynagrodzenia do depozytu sądowego
Kary umowne za brak terminowej zapłaty wynagrodzenie podwykonawcom
Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego

Dyscyplina finansów publicznych w umowach o zamówienie publiczne po nowelizacji

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Ewaryst Kowalczyk

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleń APEXnet

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.
990
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!