Rachunkowość budżetowa i zadaniowa sądów i prokuratur

O szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji kierowników finansowych, głównych księgowych i księgowych oraz służb finansowo - księgowych sądów i prokuratur w zakresie praktycznego funkcjonowania planu kont oraz rachunkowości budżetu zadaniowego określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) oraz szczególnymi przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych, odwołującego się do już nie obowiązujących rozporządzeń Ministra Finansów. Na szkoleniu omówione zostaną wzory księgowań typowych operacji gospodarczych (ujednolicenie księgowań) oraz zarządcze aspekty wykorzystania informacji dostarczanych przez systemy informacyjne rachunkowości i sprawozdawczości sądu i prokuratury oraz możliwe przypadki dot. nierzetelności księgowości i sprawozdawczości związane z nieujmowaniem rozrachunków z biegłymi sądowymi przed postanowieniem sądu o uznaniu ich opinii w postępowaniu.
Kto powinien wziąć udział?
Kierowników finansowych, głównych księgowych i księgowych oraz słuzb finansowo-księgowych sądów i prokuratur.

Program szkolenia

1. Główne założenia ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych – podział ustawy budżetowej na budżet państwa i budżet środków europejskich.

2. Kontrola zarządcza - związek kontroli zarządczej z rachunkowością i sprawozdawczością budżetową oraz z budżetem zadaniowym.

3. Budżet zadaniowy – typowe błędy związane z budową miernika, np.: poczucie zadowolenia obywateli czy też odsetek osób pozytywnie oceniających pracę instytucji - mierniki finansowe i niefinansowe, a jednostki miary mierników, sposoby i koszty ich pomiaru, zwolnienie z obowiązków ewidencyjnych w zakresie budżetu zadaniowego w roku 2011.

4. Wykonywanie budżetu krajowego, a zasady gospodarki finansowej sądów – problem odwoływania się rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 roku do już nie obowiązujących rozporządzeń MF wydanych na podstawie „starej” ustawy o finansach publicznych.

5. Wykonywanie budżetu środków europejskich w sądach i prokuraturach.

6. Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa jako system informacyjny wspomagający decyzje zarządcze w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań – sądy i prokuratury jako podmiot rachunkowości.

7. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2011.

8. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, aktywów finansowych, inwestycji i środków trwałych w budowie oraz odpisów umorzeniowych.

9. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań środków pieniężnych, sum depozytowych i na zlecenie, zaliczek, dochodów własnych, funduszy specjalnego przeznaczenia, środków budżetowych, środków unijnych nie zaliczanych i zaliczanych do środków europejskich, krótkoterminowych papierów wartościowych oraz środków pieniężnych w drodze i znaków opłaty sądowej.

10. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, rozrachunków z biegłymi sądowymi, rozrachunków z budżetem z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków, rozrachunków i rozliczeń dotacji budżetowych oraz zleceń płatności, rozrachunków z budżetem państwa, rozrachunków publiczno-prawnych, rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, pozostałych rozrachunków oraz odpisów aktualizujących należności.

11. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań materiałów, towarów i produktów.

12. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań kosztów wg. rodzaju i ich rozliczenia, rozliczeń międzyokresowych kosztów, kosztów finansowych, oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

13. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań przychodów, w tym odsetek oraz przychodów przyszłych okresów.

14. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań zysków i strat nadzwyczajnych, funduszu jednostki oraz wyniku finansowego.

15. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań wydatków strukturalnych oraz zaangażowania.

16. Uporządkowanie i ujednolicenie księgowań w zakresie budżetu zadaniowego.

17. Nowa definicja sprawozdania finansowego sądu i prokuratury za rok 2011 – obowiązek eliminowania wzajemnych rozliczeń.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Tomasz Wojtania - doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. W latach 2001-2006 przeprowadził około 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadził około 200 dni szkoleń rocznie, na które składały się szkolenia otwarte i zamknięte. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych BDO.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa, Siedziba Wolters Kluwer Polska, ul. Płocka 5a

01-231 Warszawa

Płocka 5a

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
480
Cena zawiera:
  • serwis kawowy i lunch, materiały, zaświadczenie ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

KOSZT UDZIAŁU: 480 zł +23% VAT/ os

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!