Rachunkowość budżetowa w 2014 roku (28 h) kurs na poziomie zaawansowanym dla głównych księgowych oraz pozostałych pracowników służb finansowo-księgowych podsektora rządowego i samorządowego kurs weeke

O szkoleniu

2014.03.22 - 2014.04.06 Warszawa

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom pełnej wiedzy w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej zarówno w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych. Rachunkowość budżetowa zostanie przedstawiona uczestnikom jako system oparty o regulacje prawne wynikające w szczególności z ustawy o finansach publicznych (oraz przepisów wydanych w oparciu o ustawowe delegacje) i ustawy o rachunkowości, służący zarządzającym jednostką (kierownikowi jednostki, głównemu księgowemu jednostki, innym pracownikom) do gromadzenia i przetwarzania informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Szczegółowemu przedstawieniu uczestnikom będą podlegały także i zasad i praktyka gospodarki finansowej jednostki budżetowej obejmującej procesy gromadzenia i wydatkowania środków publicznych oraz gospodarowania jej majątkiem, w odniesieniu do specyficznych zasad finansowania jednostki budżetowej oraz ścisłej regulacji zasad gospodarowania środkami publicznymi będącymi w jej dyspozycji. Szczegółowo omówione zostaną praktyczne aspekty tworzenia systemu rachunkowości jednostki budżetowej, z uwzględnieniem organizacji komórki finansowo-księgowej oraz umiejscowieniu i powiazaniu jej z innymi fragmentami struktury organizacyjnej danej jednostki budżetowej w zależności od jej „rozmiaru”.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowanej jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz dla pracowników instytucjonalnej kontroli wewnętrznej i zewnętrznej jednostek budżetowych podsektora rządowego i samorządowego. W szkoleniu powinny brać udział osoby posiadające podstawową znajomość – wynikającą także z nabytej praktyki zasad funkcjonowania jednostek budżetowych, w zakresie systemu rachunkowości (księgowości) i ich gospodarki finansowej. Szkolenie powinno być szczególnie cenne dla osób chcących pełnić funkcje kierownicze w służbach finansowo-księgowych jednostek budżetowych lub ze względu na charakter swojej pracy potrzebujących kompleksowego spojrzenia na system rachunkowości jednostki budżetowej.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Sektor finansów publicznych - ogólna charakterystyka.

2. Jednostka budżetowa jako forma organizacyjno-prawna jednostki sektora finansów publicznych:
a) zasady tworzenia, przekształcania i likwidowania,
b) ustrój wewnętrzny (osobowość prawna, kierownik jednostki, główny księgowy)
c) umiejscowienie w podsektorze rządowym i samorządowym,
d) powiazanie z budżetem - metoda finansowania brutto, plany finansowe jednostek budżetowych.

3. Podstawy prawne dotyczące systemu rachunkowości budżetowej – ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości.

4. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz szczególne zasady dotyczące rachunkowości budżetowej.

5. Polityka rachunkowości – podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce, a ograniczenia ustawowe dla jednostki budżetowej – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.

6. Nieobligatoryjne elementy polityki rachunkowości w jednostce budżetowej, np. instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa – zakres swobody dla kierownika jednostki budżetowej.

7. System kontroli zarządczej w jednostce budżetowej – podstawa prawna, zasady funkcjonowania, modelowanie i (samo)ocena w odniesieniu do systemu rachunkowości budżetowej.

8. Organizacja służb finansowo-księgowych w jednostce budżetowej:
a) struktury organizacyjne występujące w jednostkach budżetowych,
b) scentralizowane i zdecentralizowane funkcje finansowo-księgowe w jednostce budżetowej – zintegrowane systemy informatyczne do obsługi finansów i rachunkowości,
c) możliwe warianty organizacji służb finansowo-księgowych w zależności od wielkości jednostki budżetowej

DZIEŃ II

1. Zasady dysponowania przez jednostkę budżetową majątkiem, trwały zarząd jako szczególna forma władania nieruchomością.

2. Majątek trwały w jednostce budżetowej:
a) źródła finansowania - środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowy jednostki budżetowej, sumy na zlecenie, fundusze celowe,
b) zasady wyceny i ewidencji – w tym, majątek o wartości do 3.500 i powyżej wartości, Zespół 0 – zasady budowy ewidencji syntetycznej, analitycznej i szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r., praktyczne aspekty ewidencji środków trwałych m.in.. sprzęt komputerowy, infrastruktura kubaturowa i liniowa,
c) zasady gospodarowania, w tym powierzanie z obowiązkiem zwrotu – organizacja systemu powierzania majątku, zbywanie i likwidacja – procedury systemu kontroli wewnętrznej.

3. Majątek obrotowy w jednostki budżetowej:
a) majątek obrotowy rzeczowy, należności i rozliczenia, środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe,
b) zasady wyceny i ewidencji – w tym, aktualizacja wyceny wartości należności, Zespół 1, 2, 3, 6 – zasady funkcjonowania poszczególnych kont, możliwe warianty ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych – magazyny, zasady budowania systemu ewidencji należności z różnych tytułów prawnych – masowe należności, np. podatki i opłaty lokalne – samorządowy organ podatkowy, obowiązek ewidencjonowania rozliczeń międzyokresowych,
c) zasady gospodarowania w tym powierzanie z obowiązkiem wyliczenia się – organizacja systemu powierzania majątku – organizacja kas i magazynów, ulgi w spłacie należności – pomoc publiczna, windykacja, egzekucja – procedury kontroli wewnętrznej.

DZIEŃ III

1. Źródła finansowania majątku jednostki budżetowej – pasywa – fundusz jednostki i wynik finansowy – ogólna charakterystyka, zasady ewidencji w Zespole 8.
2. Zobowiązania jednostki budżetowej – ogólna charakterystyka, podział na zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (prawo do zaciągania zobowiązań), zasady wyceny i ewidencja zobowiązań w Zespole 2.

3. Fundusze specjalne – ogólna charakterystyka na przykładzie ZFŚS, zasady ewidencji w Zespole 8.

4. Działalność operacyjna, pozaoperacyjna i finansowa jednostki budżetowej w odniesieniu do jej statutu.

5. Modele rachunku kosztów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w jednostce budżetowej.

6. Wydatek budżetowy:
a) klasyfikowanie wydatków – klasyfikacja budżetowa, strukturalna,
b) wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa,
c) system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,
d) możliwe wariant ponoszenia wydatków budżetowych – realizacja zadań statutowych jednostki siłami własnymi. zleceniem zewnętrznym, powierzeniem realizacji zadania,
e) etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek,
f) rozliczanie wydatków budżetowych z budżetem – zasady terminy.

7. Dochody budżetowe:
a) klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
b) dochód budżetowy a przychód– zasada kasowa i zasada memoriałowa,
c) uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
d) etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki – przypis należności, pobranie dochodu,
e) rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, terminy.

DZIEŃ IV

1. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostki budżetowej – cele sprawozdawczości.

2. Ograniczenia informacyjne sprawozdawczości jednostki budżetowej w obecnych uwarunkowaniach prawnych.

3. Zamknięcie roku jako proces przygotowania sprawozdania finansowego:
a) kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,
b) inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach danego roku,
c) przeksięgowania roczne.

4. Przygotowanie sprawozdań budżetowych okresowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

5. Obowiązkowa sprawozdawczości jednostki budżetowej:
a) sprawozdanie finansowe:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w funduszu,
- podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania,
b) sprawozdawczość budżetowa:
- Rb-23, Rb-27(S), Rb-28(S),
- Rb-N i Rb-Z,
- Rb-WSa
- podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania.

6. Budżet w układzie tradycyjnym a budżet zadaniowy, nowe potrzeby informacyjne - System Informowania Kierownictwa (SIK) sprawozdawczość wewnętrzna w oparciu o kryteria zarządcze.

Czas trwania

10.00 – 16.00

Sesja I, 22 – 23 marca 2014 r.
Sesja II, 5 – 6 kwietnia 2014 r.

Prelegenci

*

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa 1 osoby w całym kursie: 1440 zł* Koszt uczestnictwa 1 osoby w wybranym dniu kursu: 390 zł*
1 440
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwa kanapkowa zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Promocje!
1. W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z jednej instytucji cena wynosi 1390 zł/os.* (promocja dotyczy tylko uczestnictwa w całym kursie, uczestnictwo w wybranym dniu kursu nie podlega cenie promocyjnej w przypadku zgłoszenia większej ilości osób).
2. Przy dokonaniu zgłoszenia do 28 lutego Stali Klienci (instytucje, które w ciągu ostatniego roku co najmniej 2 razy skorzystały z naszych szkoleń) otrzymują 15% rabatu od ceny wyjściowej, Nowi Klienci 10% rabatu.
3. Promocje nie łączą się.

* do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w całości ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!