Szkolenie: Rachunkowość budżetowa w 2014 roku (28 h) kurs na poziomie zaawansowanym dla głównych księgowych oraz pozostałych pracowników służb finansowo-księgowych podsektora rządowego i samorządowego kurs weeke

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rachunkowosc-budzetowa-w-2014-roku-28-h-kurs-na-poziomie-zaawansowanym-dla-glownych-ksiegowych-oraz-pozostalych-pracownikow-sluzb-finansowo-ksiegowych-podsektora-rzadowego-i-samorzadowego-kurs-weeke-57123-id367

Informacje o szkoleniu

 • Rachunkowość budżetowa w 2014 roku (28 h) kurs na poziomie zaawansowanym dla głównych księgowych oraz pozostałych pracowników służb finansowo-księgowych podsektora rządowego i samorządowego kurs weeke


  ID szkolenia: 57123
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  centrum w/w miast.
  ul. Domaniewska 39A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22.03.-6.04.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00 – 16.00

  Sesja I, 22 – 23 marca 2014 r.
  Sesja II, 5 – 6 kwietnia 2014 r.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.03.22 - 2014.04.06 Warszawa

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom pełnej wiedzy w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej zarówno w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych. Rachunkowość budżetowa zostanie przedstawiona uczestnikom jako system oparty o regulacje prawne wynikające w szczególności z ustawy o finansach publicznych (oraz przepisów wydanych w oparciu o ustawowe delegacje) i ustawy o rachunkowości, służący zarządzającym jednostką (kierownikowi jednostki, głównemu księgowemu jednostki, innym pracownikom) do gromadzenia i przetwarzania informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Szczegółowemu przedstawieniu uczestnikom będą podlegały także i zasad i praktyka gospodarki finansowej jednostki budżetowej obejmującej procesy gromadzenia i wydatkowania środków publicznych oraz gospodarowania jej majątkiem, w odniesieniu do specyficznych zasad finansowania jednostki budżetowej oraz ścisłej regulacji zasad gospodarowania środkami publicznymi będącymi w jej dyspozycji. Szczegółowo omówione zostaną praktyczne aspekty tworzenia systemu rachunkowości jednostki budżetowej, z uwzględnieniem organizacji komórki finansowo-księgowej oraz umiejscowieniu i powiazaniu jej z innymi fragmentami struktury organizacyjnej danej jednostki budżetowej w zależności od jej „rozmiaru”.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowanej jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz dla pracowników instytucjonalnej kontroli wewnętrznej i zewnętrznej jednostek budżetowych podsektora rządowego i samorządowego. W szkoleniu powinny brać udział osoby posiadające podstawową znajomość – wynikającą także z nabytej praktyki zasad funkcjonowania jednostek budżetowych, w zakresie systemu rachunkowości (księgowości) i ich gospodarki finansowej. Szkolenie powinno być szczególnie cenne dla osób chcących pełnić funkcje kierownicze w służbach finansowo-księgowych jednostek budżetowych lub ze względu na charakter swojej pracy potrzebujących kompleksowego spojrzenia na system rachunkowości jednostki budżetowej.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

1. Sektor finansów publicznych - ogólna charakterystyka.

2. Jednostka budżetowa jako forma organizacyjno-prawna jednostki sektora finansów publicznych:
a) zasady tworzenia, przekształcania i likwidowania,
b) ustrój wewnętrzny (osobowość prawna, kierownik jednostki, główny księgowy)
c) umiejscowienie w podsektorze rządowym i samorządowym,
d) powiazanie z budżetem - metoda finansowania brutto, plany finansowe jednostek budżetowych.

3. Podstawy prawne dotyczące systemu rachunkowości budżetowej – ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości.

4. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz szczególne zasady dotyczące rachunkowości budżetowej.

5. Polityka rachunkowości – podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce, a ograniczenia ustawowe dla jednostki budżetowej – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.

6. Nieobligatoryjne elementy polityki rachunkowości w jednostce budżetowej, np. instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa – zakres swobody dla kierownika jednostki budżetowej.

7. System kontroli zarządczej w jednostce budżetowej – podstawa prawna, zasady funkcjonowania, modelowanie i (samo)ocena w odniesieniu do systemu rachunkowości budżetowej.

8. Organizacja służb finansowo-księgowych w jednostce budżetowej:
a) struktury organizacyjne występujące w jednostkach budżetowych,
b) scentralizowane i zdecentralizowane funkcje finansowo-księgowe w jednostce budżetowej – zintegrowane systemy informatyczne do obsługi finansów i rachunkowości,
c) możliwe warianty organizacji służb finansowo-księgowych w zależności od wielkości jednostki budżetowej

DZIEŃ II

1. Zasady dysponowania przez jednostkę budżetową majątkiem, trwały zarząd jako szczególna forma władania nieruchomością.

2. Majątek trwały w jednostce budżetowej:
a) źródła finansowania - środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowy jednostki budżetowej, sumy na zlecenie, fundusze celowe,
b) zasady wyceny i ewidencji – w tym, majątek o wartości do 3.500 i powyżej wartości, Zespół 0 – zasady budowy ewidencji syntetycznej, analitycznej i szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r., praktyczne aspekty ewidencji środków trwałych m.in.. sprzęt komputerowy, infrastruktura kubaturowa i liniowa,
c) zasady gospodarowania, w tym powierzanie z obowiązkiem zwrotu – organizacja systemu powierzania majątku, zbywanie i likwidacja – procedury systemu kontroli wewnętrznej.

3. Majątek obrotowy w jednostki budżetowej:
a) majątek obrotowy rzeczowy, należności i rozliczenia, środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe,
b) zasady wyceny i ewidencji – w tym, aktualizacja wyceny wartości należności, Zespół 1, 2, 3, 6 – zasady funkcjonowania poszczególnych kont, możliwe warianty ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych – magazyny, zasady budowania systemu ewidencji należności z różnych tytułów prawnych – masowe należności, np. podatki i opłaty lokalne – samorządowy organ podatkowy, obowiązek ewidencjonowania rozliczeń międzyokresowych,
c) zasady gospodarowania w tym powierzanie z obowiązkiem wyliczenia się – organizacja systemu powierzania majątku – organizacja kas i magazynów, ulgi w spłacie należności – pomoc publiczna, windykacja, egzekucja – procedury kontroli wewnętrznej.

DZIEŃ III

1. Źródła finansowania majątku jednostki budżetowej – pasywa – fundusz jednostki i wynik finansowy – ogólna charakterystyka, zasady ewidencji w Zespole 8.
2. Zobowiązania jednostki budżetowej – ogólna charakterystyka, podział na zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (prawo do zaciągania zobowiązań), zasady wyceny i ewidencja zobowiązań w Zespole 2.

3. Fundusze specjalne – ogólna charakterystyka na przykładzie ZFŚS, zasady ewidencji w Zespole 8.

4. Działalność operacyjna, pozaoperacyjna i finansowa jednostki budżetowej w odniesieniu do jej statutu.

5. Modele rachunku kosztów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w jednostce budżetowej.

6. Wydatek budżetowy:
a) klasyfikowanie wydatków – klasyfikacja budżetowa, strukturalna,
b) wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa,
c) system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,
d) możliwe wariant ponoszenia wydatków budżetowych – realizacja zadań statutowych jednostki siłami własnymi. zleceniem zewnętrznym, powierzeniem realizacji zadania,
e) etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek,
f) rozliczanie wydatków budżetowych z budżetem – zasady terminy.

7. Dochody budżetowe:
a) klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
b) dochód budżetowy a przychód– zasada kasowa i zasada memoriałowa,
c) uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
d) etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki – przypis należności, pobranie dochodu,
e) rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, terminy.

DZIEŃ IV

1. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostki budżetowej – cele sprawozdawczości.

2. Ograniczenia informacyjne sprawozdawczości jednostki budżetowej w obecnych uwarunkowaniach prawnych.

3. Zamknięcie roku jako proces przygotowania sprawozdania finansowego:
a) kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,
b) inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach danego roku,
c) przeksięgowania roczne.

4. Przygotowanie sprawozdań budżetowych okresowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

5. Obowiązkowa sprawozdawczości jednostki budżetowej:
a) sprawozdanie finansowe:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w funduszu,
- podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania,
b) sprawozdawczość budżetowa:
- Rb-23, Rb-27(S), Rb-28(S),
- Rb-N i Rb-Z,
- Rb-WSa
- podstawy prawne, zasady, terminy sporządzania.

6. Budżet w układzie tradycyjnym a budżet zadaniowy, nowe potrzeby informacyjne - System Informowania Kierownictwa (SIK) sprawozdawczość wewnętrzna w oparciu o kryteria zarządcze.

Informacje o prelegentach:

*

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1440 zł* - Koszt uczestnictwa 1 osoby w całym kursie: 1440 zł* Koszt uczestnictwa 1 osoby w wybranym dniu kursu: 390 zł*

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwa kanapkowa zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Promocje!
1. W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z jednej instytucji cena wynosi 1390 zł/os.* (promocja dotyczy tylko uczestnictwa w całym kursie, uczestnictwo w wybranym dniu kursu nie podlega cenie promocyjnej w przypadku zgłoszenia większej ilości osób).
2. Przy dokonaniu zgłoszenia do 28 lutego Stali Klienci (instytucje, które w ciągu ostatniego roku co najmniej 2 razy skorzystały z naszych szkoleń) otrzymują 15% rabatu od ceny wyjściowej, Nowi Klienci 10% rabatu.
3. Promocje nie łączą się.

* do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w całości ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Rachunkowość budżetowa w 2014 roku (28 h) kurs na poziomie zaawansowanym dla głównych księgowych oraz pozostałych pracowników służb finansowo-księgowych podsektora rządowego i samorządowego kurs weeke