Szkolenie

Rachunkowość budżetowa zadań zleconych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej zadań zleconych takich jak fundusz alimentacyjny, użytkowanie, najem, dzierżawa, nabycie nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za wydawanie dowodów osobistych, korzystania z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, opłat za wydanie czasowych pozwoleń, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpłat z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, grzywien i innych kar pieniężnych w roku 2011 w świetle stanowiska Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów z dnia 23 lutego 2011 roku oraz w świetle zasad rachunkowości budżetowej określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie 1-dniowe przeznaczone jest dla skarbników, głównych księgowych i księgowych Urzędów Gmin i Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Zarządów Nieruchomościami i innych zainteresowanych jednostek, szczególnie urzędów wojewódzkich rozliczających zadania zlecone i organów kontroli państwowej, tj. Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Program szkolenia

1.Ustawa o finansach publicznych i ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych i ich skutki praktyczne - zadania zlecone w roku 2010 i w roku 2011.
2.Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów, w tym należności i zobowiązań obowiązujące jednostkach budżetowych - cel nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Zasady organizacji rachunkowości zadań zleconych - przykład błędnego zalecenia RIO Katowice dot. wyodrębniania ksiąg i bilansu zadań zleconych (przykład Jaworzna i innych powiatów).
4.Ewidencja należności realizowanych na rzecz Budżetu Państwa (BP) jako zobowiązań jednostki realizującej zadanie i ich wpływ na błędną wycenę zobowiązań wobec BP - stanowisko Ministerstwa Finansów z dnia 23 lutego 2011 roku dot. zadań zleconych na przykładzie ewidencji księgowej funduszu alimentacyjnego, a odmienne błędne stanowisko niektórych pracowników RIO.
5.Przykłady nieprawidłowości:
◦Wyjaśnienie dlaczego nie można księgować należności jako zobowiązań w OPS lub urzędzie gminy/miasta lub jednostce realizującej zadanie zlecone - podział rachunkowości budżetowej na księgowość jednostki i księgowość organu finansowego (budżetowego).
◦Wyjaśnienie dlaczego nie można było księgować przypisu należności od dłużnika na koncie 840 i dlaczego należało księgować przypis po decyzji na osobę uprawnioną, a nie po decyzji na dłużnika.
◦Wyjaśnienie kiedy i w jakiej kwocie oraz na jakim koncie należy dokonać przypisu należności od dłużnika i dlaczego księgowanie pod wpłatą komornika należności jako zobowiązania jest błędem.
◦Wyjaśnienie dlaczego nie można księgować wypłaty świadczeń alimentacyjnych pod lista wypłat lecz należy dokonywać rozliczeń międzyokresowych - przykłady istotnych błędów w sumie bilansowej (np. w mieście w którym jest 5000 "alimenciarzy" błąd w sumie bilansowej bilansu MOPS wynosi 22,5 mln zł).
◦Wyjaśnienie dlaczego nie można księgować przypisu należności i odsetek na koncie 290 oraz dlaczego nie można dokonywać odpisów aktualizujących należności od odsetek przypisanych a nie wpłaconych.
◦Wyjaśnienie zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności i obowiązujących standardów normujących te odpisy.
6.Wzór księgowań funduszu alimentacyjnego oraz wzór księgowań innych zadań zleconych w roku 2011 - dostosowanie przykładu dot. funduszu alimentacyjnego do innych zadań zleconych realizowanych w gminach, powiatach, województwach.
7.Ewidencja w urzędach marszałkowskich dochodów budżetu państwa z tytułu: korzystania z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i umów i podobnym charakterze, grzywien i innych kar pieniężnych, wpływów z różnych opłat i opłat za wydanie czasowych pozwoleń.
8.Ewidencja w starostwach powiatowych: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpłat z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Więcej informacji na stronie : http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40159249__PZTA_0D.html

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Cytat
Tomasz Wojtania - Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 października 2011
Wolters Kluwer Polska

01-231 Warszawa

Płocka 5a

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
netto
480 PLN
Cena zawiera:
  • serwis kawowy i lunch, materiały, zaświadczenie ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!