Szkolenie

Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych- KURS- Warszawa

O szkoleniu

Kurs kończy się rozdaniem uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu z podaniem dokładnego programu zajęć jest wydawane na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 847 K
Kto powinien wziąć udział?
Kurs przeznaczony jest dla samodzielnych księgowych, które chcą objąć stanowisko głównego księgowego lub też dla głównych księgowych z krótkim stażem pracy na tym stanowisku.

Program szkolenia

Program kursu
I. Rachunkowość - koncepcje, zasady, normy

1. Podstawowe pojęcia
(podmiot gospodarczy zdarzenie gospodarcze, wartość pieniężna, koszt historyczny,)
2. Odbiorcy informacji generowanej przez system rachunkowości
(rachunkowość finansowa, zarządcza, podatkowa)
3. Nadrzędne zasady rachunkowości
(kanon - wiernego, rzetelnego obrazu, zasady - kontynuacji działania, memoriału, ostrożnej wyceny, istotności, przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną.)
4. Normy i standardy rachunkowości
(międzynarodowe - MSR, MSSF, krajowe - Ustawa o Rachunkowości, standardy krajowe, US GAAP)
5. Ustawowy zakres rachunkowości
(dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości, księgi rachunkowe, inwentaryzacja, wycena, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywanie danych, badanie i zatwierdzanie sprawozdań)

II. Rola i zadania głównego księgowego

1. Obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości
2. Odpowiedzialność głównego księgowego za rachunkowość podmiotu gospodarczego
3. Wymagania związane ze stanowiskiem głównego księgowego
4.

III. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

1. Pojęcie ksiąg rachunkowych
2. Składowe ksiąg rachunkowych
(dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald, inwentarz)
3. Warunki, które powinny spełniać księgi rachunkowe,
(rzetelność, bezbłędność, sprawdzalność, bieżące prowadzenie)
4. Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg, język, waluta
5. Otwieranie i zamykanie ksiąg
6. Formalno - prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych w środowisku informatycznym.
7. Dowody księgowe
(rodzaje dowodów, treść dowodu, poprawianie błędów w dowodach)

IV. Inwentaryzacja

1. Cele i zadania inwentaryzacji
2. Metody inwentaryzacji
(spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja)
3. Metody, terminy, okresy inwentaryzacji
4. Przebieg prac inwentaryzacyjnych
5. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
6. Dokumentacja inwentaryzacyjna

V. Zasady ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych

1. Środki pieniężne, kredyty, rozrachunki
* zasady obrotu pieniężnego,
* środki pieniężne w kasie,
* środki pieniężne na rachunkach bankowych,
* inne środki pieniężne,
* ewidencja rozrachunków
2. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
* dokumentacja księgowa wynagrodzeń,
* ewidencja syntetyczna i analityczna, rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
3. Rzeczowe aktywa trwałe
* klasyfikacja, ustalanie wartości początkowej,
* metody amortyzacji środków trwałych,
* środki trwałe w budowie,
* operacji leasingowe,
* inwestycje w nieruchomości
4. Wartości niematerialne i prawne
* rodzaje wartości niematerialnych i prawnych,
(wartości firmy, koszty badań i rozwoju, prawa majątkowe, patenty, koncesje, licencje, oprogramowanie komputerów)
* amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych,
* inwestycje w prawa majątkowe.
5. Aktywa finansowe
* kryteria klasyfikacji aktywów,
* wycena i ewidencja aktywów finansowych.
6. Ewidencja materiałów i towarów i usług
* klasyfikacja materiałów i towarów,
* zasady obrotu materiałowego i towarowego,
* dokumentacja i ewidencja zakupu i rozchodu materiałów i towarów,
* ewidencja reklamacji.
7. Ewidencja przychodów i kosztów
* klasyfikacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej,
* ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym,
* etapy ewidencji i rozliczania kosztów,
* uznanie przychodów,
* pozostałe przychody i koszty operacyjne,
* przychody i koszty finansowe,
* rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
* obroty wewnętrzne,
* straty i zyski nadzwyczajne,
* ustalanie wyniku finansowego w ujęciu bilansowym i podatkowym,
* podział wyniku finansowego.
8. Kapitały (fundusze) własne i specjalne
* kapitały (fundusze) podstawowe w podmiotach różnego typu
(spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, ….)
* kapitały zapasowe i rezerwowe,
* fundusze specjalne.

VI. Sprawozdawczość finansowa

1. Użytkownicy sprawozdań finansowych
2. Składowe rocznego sprawozdania finansowego
(bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym)
3. Sprawozdanie z działalności jednostki
4. Skonsolidowane sprawozdania finansowe
5. Zasady i terminy sporządzania sprawozdań finansowych
6. Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
7. Zadania głównego księgowego w zakresie przygotowania podmiotu do badania sprawozdań.
8. Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny sytuacji mająkowej i wynikowej podmiotu.

VII. Rachunkowość podmiotów gospodarczych w sytuacjach szczególnych

1. Rozpoczęcie działalności, połączenia, przejęcia, likwidacja, upadłość.przekształcenia, prywatyzacje.
2. Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej.

VIII. Wybrane problemy rachunkowości zarządczej

1. Rachunek kosztów jako podstawa rachunkowości zarządczej
2. Rachunek kosztów zmiennych
3. Elementy rachunku kosztów działań
4. Budżetowanie w zarządzaniu podmiotem gospodarczym.

IX. Zobowiązania podatkowe, opłaty, ubezpieczenia społeczne

1. Funkcjonowanie systemu podatkowego
2. Podatki bezpośrednie
(dochodowy od osób prawnych i fizycznych)
3. Podatki pośrednie
(podatek od towarów i usług, akcyza, dokumentacja, rozliczanie)
4. Podatki lokalne, opłaty skarbowe, czynności cywilno-prawne
5. Cło i opłaty manipulacyjne
6. System ubezpieczeń społecznych (zgłaszanie do ubezpieczeń, zasady ewidencji ubezpieczonych, rozliczanie i opłacanie składek, wypłaty zasiłków,)

EGZAMIN - 4 godz.

Czas trwania

Zajęcia odbywają się w trybie co dwa tygodnie w godzinach: 9.00 do 15.45.

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00-15:45 w następujących terminach:
12-13 marzec 2011
26-27 marzec 2011
9-10 kwiecień 2011
7-8 maj 2011
14-15 maj 2011
28-29 maj 2011
4-5 czerwiec 2011
18 czerwiec 2011

Prelegenci

Cytat
Artur Raciński

Biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, wykładowca Polskiej Akademii Rachunkowości, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich PROVIDUM Usługi Księgowe i Powiernicze S.A oraz Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o., w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze” (PAR 2004), „Konsolidacja sprawozdań finansowych” (PAR 2008), a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych (Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka). .
Krzysztof Karpiński
absolwent SGH; praktyk- pracował na stanowiskach głównego księgowego oraz dyrektora finansowego, doświadczony wykładowca z zakresu rachunkowości i podatków; aplikant na biegłego rewidenta;
Piotr Wąsowski

doradca podatkowy, prawnik, specjalizuje się w problematyce leżącej na przecięciu prawa podatkowego handlowego oraz bilansowego, jest także specjalistą w zakresie podatku VAT i postępowań sądowych. Były pracownik organów skarbowych (Urząd Kontroli Skarbowej i Ministerstwo Finansów), obecnie prezes Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług dla m. in. Rzeczpospolitej, Przeglądu Podatkowego, Doradcy Podatnika, Prawa Przedsiębiorcy.W 2009 roku brał udział w przeszkoleniu pracowników Urzędów Skarbowych w zakresie podatku VAT w ramach projektu realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
Renata Kowalska
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aplikant na biegłego rewidenta w jednej z wiodących firm audytorskich. Wieloletni Główny Księgowy w międzynarodowych korporacjach o profilu produkcyjnym. Bogate doświadczenia z obszaru rachunkowości, podatków, konsolidacji sprawozdań finansowych, zarządzania zespołem i wdrażania systemów informatycznych w księgowości. W ramach aplikacji bierze udział w projektach badania sprawozdań finansowych, jak również różnego rodzaju analiz i due diligence. Specjalista - praktyk w zakresie prawa bilansowego i podatków.

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 marca - 18 czerwca 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
PLN
2990 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. ceny szkoleń i kursów wzrosną o 23% VAT. Przy wpłaceniu pełnej kwoty i zaksięgowaniu jej do 31 grudnia br. obowiązują dotychczasowe ceny bez VAT!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!