Rachunkowość i sprawozdawczość Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Inwestycyjnych - szczegółowe zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest jest pogłębienie wiedzy merytorycznej uczestników z zagadnień dotyczących prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Inwestycyjnych. W trakcie zajęć omówione zostaną szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych, istotne zmiany w zasadach rachunkowości i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych po zmianie rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w 2021 roku, wybrane zagadnienia dotyczące funduszy sekurytyzacyjnych, w tym wycena wierzytelności stanowiących lokaty funduszy sekurytyzacyjnych, zasady ujmowania i rozliczania w wyniku z operacji skutków wyceny lokat w wierzytelności oraz odzysków z tych wierzytelności, etc. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowana jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów departamentów ryzyka, głównych księgowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości i sprawozdawczości w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych i Funduszach Inwestycyjnych.

Program szkolenia

Ogólne zagadnienia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (wybrane zagadnienia z ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej)

 1. Zakres rachunkowości finansowej funduszy inwestycyjnych powiązanie „operacje gospodarcze – księgi rachunkowe – sprawozdanie finansowe”

 2. Definicje aktywów, zobowiązań, przychodów/zysków, kosztów/strat, instrumentów finansowych, aktywów finansowych i zobowiązań finansowych oraz instrumentów kapitałowych

 3. Podstawowe zasady rachunkowości (memoriał, kontynuacja działania, ciągłość, przewaga treści ekonomicznej)

 4. Ogólne metody wyceny aktywów i zobowiązań stosowane w rachunkowości

    a) cena nabycia aktywów i wartość początkowa zobowiązań w świetle polskich przepisów

    b) wartość godziwa – koncepcja i podstawowe techniki szacowania zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF 13

    c) skorygowana cena nabycia instrumentów dłużnych i utrata wartości aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia

 5. Rola polityki (zasad) rachunkowości i innych regulacji wewnętrznych w procesie sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych

 

Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych

 1. Aktywa funduszu inwestycyjnego

     a. Ujmowanie aktywów, w tym:

       i. zasada momentu zawarcia transakcji

       ii. brak potwierdzenia zawarcia transakcji

     b. Zasady wyceny aktywów

       i. szczególne przypadki ustalania ceny nabycia

           - darowizny na rzecz funduszu

           - zamiana składników lokat

           - nieopłacone akcje w spółkach akcyjnych

       ii. wycena aktywów na dzień wyceny i na dzień bilansowy

       iii. wycena składników w walutach obcych

       iv. omówienie poszczególnych pozycji bilansu ze wskazaniem ryzyk związanych z ich prawidłową wyceną w sprawozdaniu finansowym

     c. omówienie dodatkowych informacji o aktywach ujawnianych w notach do sprawozdania finansowego

 2. Zobowiązania

     a. Ujmowanie zobowiązań, w tym w szczególności zasady ujmowania rezerw na koszty (omówienie typowych kosztów wymagających ciągłego preliminowania oraz kosztów nietypowych)

     b. Zasady wyceny zobowiązań na dzień wyceny i dzień bilansowy

       i. wycena rezerw na koszty

       ii. wycena innych zobowiązań, w tym w szczególności z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów

     c. omówienie dodatkowych informacji o aktywach ujawnianych w notach do sprawozdania finansowego

 3. Kapitały funduszu

     a. zasady zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych

     b. zasady przeprowadzania emisji i umorzeń certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych

     c. moment ujęcia zmian w kapitale wpłaconym i wypłaconym

     d. certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone

     e. pozostałe pozycje kapitałów funduszy i ich powiązanie z rachunkiem wyniku z operacji

     f. opodatkowanie inwestorów przy wykupie certyfikatów inwestycyjnych

 4. Rachunek wyniku z operacji

     a. Omówienie poszczególnych pozycji i powiązanie z wyceną aktywów i zobowiązań, w tym szczegółowo:

     b. Koncepcja limitów kosztów i koszty pokrywane przez TFI + typowe przykłady

     c. Niezrealizowanych zyska/strata z wyceny – powiązanie z wyceną bilansową

     d. Zrealizowany zysk/strata ze zbycia

       i. ogólne zasady ustalania

       ii. metoda HIFO

       iii. transakcje sprzedaży lokat w walutach obcych

 

Istotne zmiany w zasadach rachunkowości i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych po zmianie rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w 2021 roku

  1. Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego Rozporządzenia 

  2. Omówienie dodatkowych pozycji informacji dodatkowej wprowadzonych zmianami w rozporządzeniu

  3. Format technicznych sprawozdań finansowych (pdf, XML i ESEF dla funduszy notowanych na GPW)

 

Zagadnienia szczególne

  1. Założenie kontynuacji działania – zagrożenia i brak kontynuacji działania

     a. obowiązki informacyjne we wprowadzeniu i informacji dodatkowej do sprawozdania

     b. typowe przesłanki zagrożenia kontynuacji działania

     c. przykłady sytuacji wymagających sporządzenia sprawozdania przy braku założenia kontynuacji działania

     d. zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych w sprawozdaniu przy braku założenia kontynuacji działania

  2. Transakcje z odroczonym terminem płatności

     a. ujmowanie transakcji z istotnie odroczonym terminem płatności

     b. wycena na dzień wyceny i dzień bilansowy należności i zobowiązań z istotnie odroczonym terminem płatności – wpływ na bilans i rachunek wyniku z operacji

 

Wybrane zagadnienia dotyczące funduszy sekurytyzacyjnych 

 1. Istota funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych

 2. Regulacje prawne dotyczące funduszy sekurytyzacyjnych

 3. Wycena wierzytelności stanowiących lokaty funduszy sekurytyzacyjnych

 4. Stosowane w praktyce zasady ujmowania i rozliczania w wyniku z operacji skutków wyceny lokat w wierzytelności oraz odzysków z tych wierzytelności

 5. Zasady ujmowania kosztów specyficznych dla funduszy sekurytyzacyjnych (koszty zarządzania, koszty prawne, koszty egzekucji, itp.)

 6. Istotne kwestie w sprawozdaniach funduszy sekurytyzacyjnych – nietypowe ujawnienia i noty do sprawozdania

 

Czas trwania

09:00-16:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu
MS Teams

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 590
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa Szpitalna 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!