Szkolenie

Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs popołudniowy

O szkoleniu

Kurs obejmuje 96 godzin lekcyjnych + 4 godziny ezgzmin (25 spotkań)

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

Księgowy - kod zawodu: 331301

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Kto powinien wziąć udział?
Kurs Rachunkowość od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą z tym zawodem swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą uzyskać niezbędną wiedzę, aby stać się samodzielnym księgowym. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić. Tematyka kursu pozwala na poznanie zasad rachunkowości w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych oraz średnich jednostkach produkcyjnych i handlowych. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym. W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania.

Program szkolenia

I. Rachunkowość - pojęcie, zakres, metody.
1. Pojęcie i zakres rachunkowości.
2. Podstawowe metody rachunkowości.
3. Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce.
II. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania.
1. Charakterystyka środków gospodarczych.
2. Źródła pochodzenia składników majątkowych.
3. Bilans - zestawienie aktywów i pasywów.
III. Ewidencja operacji gospodarczych.
1. Konto księgowe - pojęcie, zasady funkcjonowania.
2. Omówienie kont bilansowych.
3. Zasada podwójnego zapisu.
4. Konta niebilansowe - ich charakterystyka.
5. Ewidencja syntetyczna i analityczna.
IV. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
1. Elementy ksiąg rachunkowych.
2. Zapis chronologiczny i systematyczny.
3. Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości.
4. Charakterystyka dokumentów księgowych.
5. Nadrzędne zasady rachunkowości.
V. Charakterystyka aktywów pieniężnych.
1. Obrót gotówkowy - jego ewidencja.
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych.
3. Pozostałe rozrachunki z bankiem.
4. Inne aktywa pieniężne.
VI. Podatek od towarów i usług.
1. Zakres przedmiotowy podatku VAT.
2. Podatnicy podatku VAT.
3. VAT należny - podstawa opodatkowania.
4. Moment powstania obowiązku podatkowego.
5. Podatek naliczony i warunki jego odliczania.
VII. Rzeczowe aktywa obrotowe - zapasy.
1. Metody wyceny zapasów.
2. Ewidencja zakupu materiałów i towarów.
3. Rozchody materiałów - ewidencja.
4. Ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom.
VIII. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników.
1. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
2. Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami.
IX. Rzeczowe aktywa trwałe.
1. Charakterystyka środków trwałych.
2. Metody amortyzacji środków trwałych.
3. Podatkowa amortyzacja środków trwałych.
4. Ewidencja zmian w środkach trwałych.
5. Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych.
X. Wartości niematerialne i prawne.
1. Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych.
2. Amortyzacja bilansowa tych składników.
3. Metody amortyzacji podatkowej.
3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników.
XI. Koszty podstawowej działalności operacyjnej.
1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
2. Układ rodzajowy kosztów.
3. Charakterystyka układu kalkulacyjnego.
4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
5. Koszty zakupu i ich rozliczanie.
6. Wycena i ewidencja produktów.
XII. Przychody podstawowej działalności operacyjnej.
1. Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług.
2. Sprzedaż towarów i materiałów.
XIII. Procedury związane z ustalaniem wyniku finansowego.
1. Odpisy aktualizujące wartość należności.
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
3. Inwentaryzacja - metody i terminy przeprowadzania oraz zasady rozliczania różnic.
4. Ustalanie wyniku ze sprzedaży w wersji porównawczej i kalkulacyjnej
5. Procedury ustalania wyniku finansowego netto.
XIV. Podatek dochodowy od osób prawnych.
1. Zakres podmiotowy tego podatku.
2. Przychody opodatkowane oraz zwolnione.
3. Koszty uzyskania przychodu.
4. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
5. Dochód oraz podstawa opodatkowania.
XV. Sprawozdawczość finansowa.
1. Wycena aktywów i pasywów do bilansu.
2. Układ i zawartość informacyjna bilansu.
3. Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
4. Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego.
5. Sporządzenie rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Czas trwania

Zajęcia odbywają się w poniedzałki i środy w godzinach 17.00 - 20.15

Terminy zajęć:

Terminy zajęć:

23, 25.02.2015
02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30.03.2015
01, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29.04.2015
04, 06, 11, 13, 18.05.2015 + 20.05.2015 - egzamin

Prelegenci

Cytat
Elżbieta Kida
doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers, TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 luty-20 maj 2015
BDO

02-676 Warszawa

Postępu 12

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 luty-26 maj 2014
BDO

02-676 Warszawa

Postępu 12

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 wrzesień-19 grudzień 2013
BDO

02-676 Warszawa

Postępu 12

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 5 sierpień-28 październik 2013
BDO

02-676 Warszawa

Postęu 12

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 kwiecień-12 lipiec 2012
BDO

02-676 Warszawa

Postępu 12

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 marzec-13 lipiec 2011
.

00-000 Warszawa

.

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 październik 2010-7 luty 2011
.

00-000 Warszawa

.

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zw. VAT
1980 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia kursu.
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przysłanie formularz zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!