Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

O szkoleniu

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: struktura raportu PRTR, substancje objęte raportowaniem, rodzaje działalności objęte raportowaniem, progi dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń, progi dla transferów odpadów, uwolnienia do powietrza/gleby/wody, transfery zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do oczyszczania, wskaźniki emisji, transfery odpadów na terenie kraju i poza granice kraju.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska, które eksploatują instalacje kwalifikujące się do określonych sektorów gospodarki, o ile przekraczane są stosowne progi wydajności określone w rozporządzeniu PRTR Nr 166/2006, są zobowiązane do przedkładania do WIOŚ – w terminie do 31 marca danego roku – sprawozdań rocznych za rok poprzedni.

W większości przypadków rodzaje działalności i przypisane im progi wydajności objęte obowiązkiem raportowania w ramach PRTR pokrywają się z listą instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Cel szkolenia:
Proponujemy Państwu szkolenie, na którym omówimy obowiązki przedsiębiorców dotyczące raportowania w ramach Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Przekażemy wiedzę w w/w zakresie, udzielimy odpowiedzi na pytania, postaramy się wyjaśnić wątpliwości, omówimy przypadki.
Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu poruszymy m.in. następujące zagadnienia:    

 • jakie podmioty gospodarcze (jakie rodzaje działalności) są objęte obowiązkiem raportowania w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • w jakim terminie należy się wywiązać z obowiązku raportowania o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów poza miejsce wytwarzania,
 • jakiego spektrum substancji dotyczy obowiązek sprawozdawczy i jakie są wartości progowe dla uwolnień i transferów, których przekroczenie decyduje o konieczności raportowania,
 • w jaki sposób podaje się dane o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów,
 • jakie mogą być źródła danych, z których można korzystać w ramach raportowania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • jaka jest struktura raportu.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w poniższym zakresie:

 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • tworzenie w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń sprawozdań rocznych,
 • poprawne konstruowanie struktury raportu, zgodnie ze spektrum substancji objętych raportowaniem w ramach E-PRTR, w odniesieniu do przekraczających stosowne progi uwolnień substancji do powietrza, wody lub gleby oraz transferów poza miejsce powstawania zanieczyszczeń w ściekach przeznaczonych do oczyszczania i transferów odpadów poza miejsce wytwarzania,
 • wprowadzanie do raportu danych dotyczących uwolnień i transferów w sposób spójny z innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) oraz sprawozdawczością w ramach opłat za korzystanie ze środowiska,
 • korzystanie z opublikowanych materiałów dot. wskaźników emisyjnych (np. przez CORINAIR, US-EPA),
 • pozyskiwanie danych ze sprawozdań z pomiarów emisji do powietrza,
 • pozyskiwanie danych z kart charakterystyk preparatów stosowanych w ramach procesów związanych z emisją do powietrza (np. malowanie i emisja LZO z preparatów malarskich, lakierniczych, itp.),
 • identyfikacja na potrzeby raportu emisji, które miały miejsce w warunkach normalnej eksploatacji oraz emisji przypadkowych.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

Przedsiębiorcy, których dotyczy raportowanie w ramach Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń dotyczy podmiotów prowadzących działalność w ramach następujących sektorów przemysłowych: energetyka, produkcja i obróbka metali, przemysł mineralny, przemysł chemiczny, gospodarka odpadami i ściekami, produkcja i przetwórstwo papieru oraz drewna, intensywny chów lub hodowla inwentarza żywego i akwakultura, produkty zwierzęce i roślinne w sektorze spożywczym oraz inne rodzaje działalności.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń:

 • przepisy unijne i krajowe stanowiące podstawy prawne dla Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • obowiązki przedsiębiorców wynikające z raportowania, rodzaje działalności objęte obowiązkiem sprawozdawczym, administracyjne kary pieniężne za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego lub nierzetelne raportowanie.
   

2. Zasady sporządzania raportów rocznych w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń:

 • rodzaje działalności objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu,
 • rodzaje substancji objęte obowiązkiem sprawozdawczym dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz przypisane im progi decydujące o konieczności uwzględnienia w sprawozdaniu,
 • zasady raportowania w przypadku transferu odpadów poza miejsce wytwarzania, progi decydujące o konieczności uwzględnienia w sprawozdaniu,
 • zasady sporządzenia raportu rocznego i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych,
 • zasady określania wielkości uwolnień i transferów zanieczyszczeń, zasady określania wielkości transferów odpadów,
 • raportowanie do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń a system sprawozdawczości do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) oraz dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska.
   

3. Omówienie przykładowego raportu rocznego wprowadzonego do bazy (zrzuty ekranu krok po kroku):

 • odpowiedzi na pytania i pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących sposobu wprowadzenia danych do raportu,
 • pomoc w interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia (np. rodzaju i wielkości uwolnień i transferów).

Na tę część szkolenia uczestnicy powinni przygotować zestaw danych w oparciu o posiadane dokumenty – m.in. raporty opłatowe, dokumentacje wnioskowe, zgłoszeniowe, posiadane pozwolenia na emisję, sprawozdania z pomiarów, itp.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Specjalista praktyk z zakresu ochrony środowiska, posiadający szesnastoletnie doświadczenie w branży (m.in. jako projektant w firmie konsultingowej, główny specjalista ds. ochrony środowiska w organach administracji szczebla wojewódzkiego, główny specjalista ds. ochrony środowiska w międzynarodowej firmie z sektora energetycznego, szkoleniowiec). Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: ochrona i kształtowanie środowiska na kierunku geografia) oraz studiów podyplomowych "Gospodarka Odpadami" (Politechnika Śląska), "Instrumenty i Techniki Ochrony Środowiska" (AGH w Krakowie), "Energetyka Cieplna" (AGH w Krakowie).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!