Realizacja dróg na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID)

O szkoleniu

Szkolenie jest przewidziane dla osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji tzw. specustawy drogowej.
Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem ustawy ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Kto powinien wziąć udział?

Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg, architekci, projektanci, inżynierowie biorący udział w procesie inwestycyjnym.

Program szkolenia

1. Obowiązujący stan prawny specustawy drogowej. Specustawy związane z ustawą o ZRID.

2. Drogi publiczne. Omówienie regulacji prawnych w świetle ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2021.1376 t.j.) - drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne.

3. Klasy dróg w świetle Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.)

4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.

 • Organy właściwe do wydania pozwolenia na budowę.
 • Podmioty uprawnione do wystąpienia w wnioskiem o ZRID.
 • Realizacja inwestycji na obszarze dwóch lub więcej województw.
 • Opinie do wniosku o realizację inwestycji drogowej.
 • Wniosek o pozwolenie na budowę inwestycji drogowej. Dokumentacja.
 • Zasady wszczynania postępowań o wydanie decyzji ZRID.
 • Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
 • Decyzje wymagane przepisami odrębnymi. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Obszar Natura 2000.
 • Zgody i pozwolenia wodno-prawne – według nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021.2233 t.j.)
 • Organy właściwe do wydania zgody i tryb jej wydania.
 • Opinie wymagane przepisami szczególnymi.

5. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Zmiana ustawy ocenowej ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

 • Zwiększenie uprawnień przysługującym stronom postępowania oraz organizacjom ekologicznym w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID.
 • Zapewnienie zgodności decyzji ZRID z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i uwzględnienia jej postanowień.
 • Rozpoczęcie realizacji inwestycji co do zasady na podstawie prawomocnych decyzji środowiskowych
 • Możliwość wstrzymania wykonania decyzji ZRID w całości lub w części na wniosek organizacji ekologicznej lub strony przez sąd
 • Zasady stosowania innych ustaw w sprawie wydania decyzji ZRID.
 • Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID.
 • Zasady wydawania decyzji o ZRID.
 • Regulacje przyśpieszające wydanie decyzji o ZRID.

6. Decyzja ZRID. Elementy konstytutywne.

7. Wykonalność decyzji na podstawie art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego.

 • Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
 • Organy odwoławcze od decyzji ZRID. Procedura odwoławcza, terminy ustawowe.
 • Kary.
 • Postępowanie przed sądem administracyjnym.

8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a specustawa drogowa.

9. Pozwolenia i zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych na drogach publicznych

10. Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania

11. Wygaszanie praw ustanowionych na nieruchomościach

 • Termin wydania nieruchomości.
 • Zajmowanie terenów.
 • Wycinka lasów i drzew.
 • Nowe regulacje prawne dotyczące wycinki drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe.

12. Budowa inwestycji w oparciu o decyzję ZRID

 • Nieistotne i istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.
 • Wprowadzanie odstąpień od pozwolenia na budowę.
 • Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Obowiązki.
 • Samowola budowlana. Tryby legalizacji.
 • Nowe regulacje prawne zezwalające na umorzenie opłaty legalizacyjnej – zmiana przepisów Prawa budowlanego i wprowadzenie stosowania zasad Ordynacji Podatkowej. 

13. Zakończenie inwestycji drogowej, zasady oddawania do użytkowania.

 • Wniosek i dokumenty.
 • Obowiązkowa kontrola. Zakres kontroli.
 • Nielegalne użytkowanie obiektu drogowego- kary.
 • Przepisy przejściowe i końcowe.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 do 2022 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.  Znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Od 2007 r. prowadzi cykliczne szkolenia m.in. dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie dolnośląskim, Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarządców dróg. W latach 2009-2012 wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu Prawa budowlanego w orzeczeniach organu nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno – budowlanej. Aktualnie pełni stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w jednym z dolnośląskich Starostwa Powiatowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 50% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 50% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 50% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 50% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!