Szkolenie

Realizacja dróg na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID)

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Kto powinien wziąć udział?

pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg, architekci, projektanci, inżynierowie biorący udział w procesie inwestycyjnym.

Program szkolenia

1. Specustawy związane z ustawą o ZRID

2. Drogi publiczne. Omówienie regulacji prawnych w świetle ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz.U.2017.2222 t.j. Drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne.

3. Klasy dróg w świetle Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.2016.124 t.j.)

4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.

 • Organy właściwe do wydania pozwolenia na budowę.
 • Podmioty uprawnione do wystąpienia w wnioskiem o ZRID.
 • Realizacja inwestycji na obszarze dwóch lub więcej województw.
 • Opinie do wniosku o realizację inwestycji drogowej.
 • Wniosek o pozwolenie na budowę inwestycji drogowej. Dokumentacja.
 • Zasady wszczynania postępowań o wydanie decyzji ZRID.
 • Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
 • Decyzje wymagane przepisami odrębnymi. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Obszar Natura 2000.
 • Zgody wodno-prawne – według nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.
 • Organy właściwe do wydania zgody i tryb jej wydania
 • Opinie wymagane przepisami szczególnymi.
 • Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.
 • uprawnienia organizacji ekologicznych. Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID.
 • Zasady stosowania innych ustaw w sprawie wydania decyzji ZRID.
 • Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID.
 • Zasady wydawania decyzji o ZRID.
 • Regulacje przyśpieszające wydanie decyzji o ZRID.

5. Decyzja ZRID. Elementy konstytutywne

6. Wykonalność decyzji na podstawie art.  28 ust. 1   Prawa budowlanego.

 • Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
 • Organy odwoławcze od decyzji ZRID. Procedura odwoławcza, terminy ustawowe kary.
 • Postępowanie przed sądem administracyjnym.

7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a specustawa drogowa.

8. Pozwolenia i zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych na drogach publicznych

9. Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania

10. Wygaszanie praw ustanowionych na nieruchomościach

 • Termin wydania nieruchomości.
 • Zajmowanie terenów.
 • Wycinka lasów i drzew.
 • Nowe regulacje prawne dotyczące wycinki drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe.

11. Budowa inwestycji w oparciu o decyzję ZRID

 • Nieistotne i istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.
 • Wprowadzanie odstąpień od pozwolenia na budowę.
 • Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Obowiązki.
 • Samowola budowlana. Tryby legalizacji.
 • Nowe regulacje prawne zezwalające na umorzenie opłaty legalizacyjnej – zmiana przepisów Prawa budowlanego i wprowadzenie stosowania zasad Ordynacji Podatkowej. 

12. Pozwolenie na użytkowanie dróg

 • Wniosek i dokumenty.
 • Obowiązkowa kontrola. Zakres kontroli.
 • Nielegalne użytkowanie obiektu drogowego- kary.
 • Przepisy przejściowe i końcowe.

Czas trwania

1 dzień- 10:00-15:00

Prelegenci

Cytat

mgr Agnieszka Znamiec - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.  Znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Od 2007 r. prowadzi cykliczne szkolenia m.in. dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie dolnośląskim, Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarządców dróg. W latach 2009-2012 wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu Prawa budowlanego w orzeczeniach organu nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno – budowlanej.

Gdzie i kiedy

Online 20 listopad 2020

Zapisz się

Cena 1
zł netto + 23% VAT za 1 osobę
450 PLN
Cena zawiera:
 • wykład on-line i prezentację multimedialną na platformie do webinariów, zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wysłany pocztą) konsultacje
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!