Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/realizacja-drog-na-podstawie-ustawy-o-szczegolnych-zasadach-przygotowania-i-realizacji-inwestycji-w-zakresie-drog-publicznych-zrid-75887-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej specustawy drogowej w zakresie procedur związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Szkolenie skierowane jest do:

pracownicy organów administracji publicznej wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej: pracownicy urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych, a także inwestorzy – właściwi zarządcy dróg, architekci, projektanci, inżynierowie biorący udział w procesie inwestycyjnym.

Program szkolenia:

1. Specustawy związane z ustawą o ZRID

2. Drogi publiczne. Omówienie regulacji prawnych w świetle ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz.U.2017.2222 t.j. Drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne.

3. Klasy dróg w świetle Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.2016.124 t.j.)

4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.

 • Organy właściwe do wydania pozwolenia na budowę.
 • Podmioty uprawnione do wystąpienia w wnioskiem o ZRID.
 • Realizacja inwestycji na obszarze dwóch lub więcej województw.
 • Opinie do wniosku o realizację inwestycji drogowej.
 • Wniosek o pozwolenie na budowę inwestycji drogowej. Dokumentacja.
 • Zasady wszczynania postępowań o wydanie decyzji ZRID.
 • Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
 • Decyzje wymagane przepisami odrębnymi. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Obszar Natura 2000.
 • Zgody wodno-prawne – według nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.
 • Organy właściwe do wydania zgody i tryb jej wydania
 • Opinie wymagane przepisami szczególnymi.
 • Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.
 • uprawnienia organizacji ekologicznych. Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID.
 • Zasady stosowania innych ustaw w sprawie wydania decyzji ZRID.
 • Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID.
 • Zasady wydawania decyzji o ZRID.
 • Regulacje przyśpieszające wydanie decyzji o ZRID.

5. Decyzja ZRID. Elementy konstytutywne

6. Wykonalność decyzji na podstawie art.  28 ust. 1   Prawa budowlanego.

 • Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
 • Organy odwoławcze od decyzji ZRID. Procedura odwoławcza, terminy ustawowe kary.
 • Postępowanie przed sądem administracyjnym.

7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a specustawa drogowa.

8. Pozwolenia i zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych na drogach publicznych

9. Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania

10. Wygaszanie praw ustanowionych na nieruchomościach

 • Termin wydania nieruchomości.
 • Zajmowanie terenów.
 • Wycinka lasów i drzew.
 • Nowe regulacje prawne dotyczące wycinki drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe.

11. Budowa inwestycji w oparciu o decyzję ZRID

 • Nieistotne i istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.
 • Wprowadzanie odstąpień od pozwolenia na budowę.
 • Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Obowiązki.
 • Samowola budowlana. Tryby legalizacji.
 • Nowe regulacje prawne zezwalające na umorzenie opłaty legalizacyjnej – zmiana przepisów Prawa budowlanego i wprowadzenie stosowania zasad Ordynacji Podatkowej. 

12. Pozwolenie na użytkowanie dróg

 • Wniosek i dokumenty.
 • Obowiązkowa kontrola. Zakres kontroli.
 • Nielegalne użytkowanie obiektu drogowego- kary.
 • Przepisy przejściowe i końcowe.

Informacje o prelegentach:

mgr Agnieszka Znamiec - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.  Znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Od 2007 r. prowadzi cykliczne szkolenia m.in. dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie dolnośląskim, Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarządców dróg. W latach 2009-2012 wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu Prawa budowlanego w orzeczeniach organu nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno – budowlanej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 zł netto + 23% VAT za 1 osobę

Cena zawiera:

wykład on-line i prezentację multimedialną na platformie do webinariów,
zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wysłany pocztą)
konsultacje

Dostępne zniżki:

 • 225 zł netto + VAT (50% rabat dla każdej następnej osoby z tej samej firmy)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.


Wydarzenie: Realizacja dróg na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID)