Szkolenie

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego

O szkoleniu

Podczas szkolenia omawiamy m.in. zagadnienia: podstawy prawne regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska, koncepcja realizacji przedsięwzięcia, wyznaczenie etapów realizacji inwestycji, klasyfikacja przedsięwzięcia, relacja i powiązanie prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego, procedura informowania WIOŚ o zrealizowanym przedsięwzięciu, postępowanie odwoławcze i sądowo-administracyjne w procesie inwestycyjnym, w tym nowe uprawnienia organizacji ekologicznych związane z możliwością zaskarżania decyzji wykonawczych, (np. pozwolenia na budowę, ZRID, decyzje lokalizacyjne), przepisy karne, kary administracyjne.

Normy prawne wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska są obecnie jednymi z najbardziej rygorystycznych w całym systemie prawa. Umiejętności właściwego planowania, budowania zespołu realizacyjnego, weryfikacji niezbędnych aktów normatywnych, uzyskiwania aktów administracyjnych oraz wymaganych zgłoszeń, a także wykonania przedsięwzięcia w zamierzony sposób są niezbędne do skutecznej realizacji procesu inwestycyjnego.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w prawie, zwłaszcza w zakresie nowych uprawnień organizacji ekologicznych związanych z możliwością zaskarżenia także decyzji lokalizacyjnych oraz nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Cel szkolenia:
Wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające im zarządzanie procesem inwestycyjnym w sposób skuteczny a także ekonomicznie uzasadniony.

Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z bieżącą teorią i praktyką stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w tym stanowiskami sądów administracyjnych,
 • Uczestnicy nabędą również wiedzę z obszarów racjonalnego konstruowania wniosków o wydanie aktów administracyjnych.
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy firm działających w branży budowlanej,
 • Pracownicy urzędów administracji publicznej,
 • Inne osoby i firmy, które uczestniczą w realizacji, planowaniu i zarządzaniu procesem inwestycyjnym.

Program szkolenia

 1. Prawo ochrony środowiska w inwestycyjnym procesie budowlanym – wstęp do zagadnienia:
  • Akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska,
  • Akty administracyjne w ochronie środowiska i procesie budowlanym,
  • Adresaci norm prawnych - podmiot korzystający ze środowiska, inwestor, podmiot planujący realizację przedsięwzięcia,
  • Relacja przepisów prawa ochrony środowiska do przepisów regulujących proces budowlany.
    
 2. Wyznaczenie etapów realizacji inwestycji.
   
 3. Koncepcja przedsięwzięcia:
  • Pojęcie przedsięwzięcia i zamierzenia budowlanego,
  • Kiedy przeprowadza postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko?
  • Pojęcie oceny oddziaływania na środowisko.
    
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – koncepcja legislacyjna:
  • Podział i kwalifikacja przedsięwzięć – grupa I i grupa II (przedsięwzięcia mogące zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).
  • Przedsięwzięcia określone progowo i rodzajowo.
  • Przebudowa, rozbudowa i montaż - kryteria kwalifikacji do ooś. „Osiąga progi”? „Spowoduje osiągnięcie progów”?
  • Przebudowa, rozbudowa i montaż dla przedsięwzięć podprogowych (grupa IV).
    
 5. Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest potrzebna?
   
 6. Zawartość decyzji środowiskowej:
  • uwarunkowania środowiskowe,
  • charakterystyka przedsięwzięcia,
  • decyzja „z warunkami”.
    
 7. Wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – nowe rozwiązania prawne (nowelizacja ustawy o oś z dnia 30.03.2021 r.).
   
 8. Relacja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do „decyzji wykonawczych” – przełożenie środowiskowych uwarunkowań na dalsze etapy procesu inwestycyjnego:
  • Relacja decyzji środowiskowej do decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 uuiś,
  • Relacja decyzji środowiskowej do decyzji o pozwoleniach emisyjnych,
  • Nowe uprawnienia stron i organizacji ekologicznych – wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 30.03.2021 r. – odwołanie, skarga i wstrzymanie wykonania „decyzji wykonawczych”,
  • Stwierdzenie nieważności DŚ w relacji do dalszych decyzji w procesie inwestycyjnym,
  • Administracyjne kary pieniężne i wykonanie zastępcze,
  • Następcza czy uprzednia oos? – podsumowanie.
    
 9. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko na etapie pozwolenia na budowę, ZRID itp.
   
 10. Decyzje administracyjne wynikające z prawa ochrony środowiska - na jakich etapach realizacji inwestycji je uzyskiwać?
  • Pozwolenia emisyjne,
  • Zezwolenia odpadowe,
  • Decyzja o usuwaniu drzew i krzewów,Inne decyzje/zgłoszenia itp.
    
 11. Wytwarzanie odpadów w procesie inwestycyjnym:
  • Wpis do BDO,
  • Gospodarowanie masami ziemnymi i odpadami w trakcie prac budowlanych,
  • Magazynowanie odpadów budowlanych uwzględniające wymagania rozporządzenia ws. magazynowania odpadów.
    
 12. Oddanie do użytkowania – wymagania z perspektywy ochrony środowiska:
  • Spełnienie wymagań ochrony środowiska,
  • Powiadomienie WIOŚ,
  • Skutki kontroli WIOŚ – wstrzymanie oddania do użytkowania – przesłanki i skutki.
    
 13. Skutki naruszeń prawa:
  • Wstrzymanie pracy instalacji (WIOŚ, PSP, wójt),
  • Administracyjne kary pieniężne,
  • Mandaty – grzywny,
  • Zalecenia i zarządzenia pokontrolne,
  • Odpowiedzialność cywilna i karna.
    
 14. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Czas trwania

2 dni, 9:00-15:00

Prelegenci

Cytat

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych. Posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska, autorka blisko 100 publikacji, prelegentka wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 18 - 19 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 7 - 8 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 - 20 sierpnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 19 - 20 sierpnia 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!