REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO I AKTÓW WYKONAWCZYCH

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)


• 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1758,00 zł netto + VAT)
• 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1721,00 zł netto + VAT)

* Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 23.04.2013 r.


Cel szkolenia

przedstawienie wszystkich faz procesu budowlanego w ujęciu praktycznym w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne.
poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu stosowania prawa budowlanego oraz przepisów Ustawy zamówień publicznych, prawa cywilnego i ochrony środowiska w projektach inwestycyjnych
zdobycie umiejętności zaplanowania inwestycji , przygotowania dokumentacji, rozpoczęcia i prowadzenia budowy, nadzoru w sprawowaniu kontroli , oddania obiektu do użytkowania
poznanie praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego
przedstawienie najczęściej popełnianych błędów przez inwestorów na które zwraca uwagę nadzór budowlany

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na najnowsze zmiany prawne w zakresie realizacji procesu budowlanego na lata 2013-2014.
Kto powinien wziąć udział?
kadry kierowniczej i pracowników inwestorów, przedsiębiorstw realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie pod „klucz" przedsiębiorców budowlanych i developerów budujący na sprzedaż domy i mieszkania, osób prowadzących nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski, organy administracyjno - budowlane i wojewódzkie / powiatowe urzędy nadzoru budowlanego, osób pełniących funkcje techniczne w budownictwie ,organizujące przetargi oraz uczestniczące w komisjach przetargowych.

Program szkolenia

1. Uregulowania prawne

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Ustawa Prawo ochrony środowiska - art. 46 ust. 2 w procesie budowlanym (Dz. U,. z 2005 r. Nr 113, poz. 954)
Ustawa Prawo budowlane z 1994 r. (tekst jedn. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 117).

2. Uwarunkowania realizacji inwestycji

Realizacja inwestycji w świetle art. 5 Prawa budowlanego oraz przepisów techniczno - budowlanych i zasad wiedzy technicznej
Wymagania podstawowe w procesie budowlanym w projektowaniu i budowaniu
Uczestniczy procesu budowlanego (inwestora, projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego) ich prawa i obowiązki:
Kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie budowlanym,
Odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna, zawodowa i karna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: projektanta, kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru inwestorskiego
Rola organów właściwych w procesie budowlanym
Inżynier Kontraktu wg FIDIC (uwagi ogólne)

3. Proces inwestycyjny w świetle przepisów prawnych

Proces inwestycyjny w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
Proces budowlany w świetle ustawa Prawo budowlane

4. Faza przygotowania inwestycji budowlanej

Informacje o uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy,
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko - „Raport"
Mapy geodezyjne i dokumentacja geologiczno-inżynierska
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Dokument potwierdzający prawo do terenu na cele budowlane
Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci i dróg

5. Faza projektowania - dokumentacja projektowa i budowy

Projekt budowlany (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
Dokumentacja projektowa (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
Zapewnienie dostaw mediów i warunki przyłączy do sieci,
Budowa przyłączy oraz zjazdu i włączenie budowy do drogi po 26. 09. 2005 r. Prawa budowlanego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1264)
Opinie i uzgodnienia projektu budowlanego,
Projekt (plan) zagospodarowania terenu,
Projekt organizacji robót budowlanych,
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

6. Faza administracyjno-prawna

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane,
Sprawdzenie projektu budowlanego przez właściwy organ
Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenie pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,poz. 1127),
Obiekty i roboty budowlane wymagające zgłoszenia,
Pozwolenie lub zgłoszenie na remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego,

7. Faza budowy

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
Powołanie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków,
Dokumentacja i organizacja placu budowy (dziennik budowy, tablice informacyjne (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1555),
Ustanowienie nadzoru inwestorskiego i oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków,
Realizacja budowy lub robót w sposób zgodny z projekte i pozwoleniem na budowę, przepisami i warunkami techniczno
budowlanymi, w odniesieniu do:
dokumentacji budowy,
dziennika budowy,
protokołów robót,
wprowadzania zmian do projektu jako odstępstwa istotnego - nowe pozwolenie na budowę oraz
wstrzymania i wznowienia robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
bezpieczeństwa ochrony zdrowia,
realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
usuwanie usterek

8. Faza oddawania obiektu do użytku

Przygotowanie dokumentacji budowy do odbioru i kontroli,
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych
Dokumenty (certyfikaty) o wbudowaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania
Wniosek o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - załącznik „Świadectwo charakterystyki energetyczne budynku"
Obowiązkowa kontrola budowy (protokołu), opłaty i kary legalizacyjne
Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie po obowiązkowej kontroli,

9. Zlecenia i umowy w procesie budowlanym

Zlecenia w procesie budowlanym
Umowy w procesie budowlanym:
o prace projektowe,
na roboty budowlane,
o nadzór inwestorski
o podwykonawstwo na wykonanie robót specjalistycznych,
Zabezpieczenie interesu wykonawcy przy podpisywaniu umowy na roboty budowlane (zalecenie praktyczne)
Zasady rozliczenie robót lub obiektu budowlanego, (kosztorys ofertowy, dodatkowy i powykonawczy)
Odpowiedzialność wykonawcy (usterki, gwarancje, rękojmia za wady)

10. Dyskusja i podsumowanie seminarium szkoleniowego.

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Zbigniew Dzierżewicz - Projektant i rzeczoznawca budowlany, doradca energetyczny, audytor energetyczny KAPE oraz konsultant na liście Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Światowego. Od 2002 r. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczony wykładowca od wielu lat prowadzący szkolenia i seminaria dla praktyków.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Gromada "Dom Chłopa" ***

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 850
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 23.05.2013 r. (obiad) do 25.05.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 200 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!