Szkolenie

Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem

O szkoleniu

-
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane oraz przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych uwzględniając wytyczne i informacje przekazywane Beneficjentom przez instytucje zarządzające, pośredniczące czy wdrażające w ramach Programów Operacyjnych: POIR, POIiŚ, RPO. Celem szkolenia jest także przedstawienie Uczestnikom procesu prawidłowej dokumentacji i rozliczenia wydatków obejmujących projekty inwestycyjne dofinansowane z Unii Europejskiej. Zakres tematyczny szkolenia opiera się na wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów i ich księgowania. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych za realizację i rozliczenie projektów inwestycyjnych.

Korzyści dla uczestników

- zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami,
- zdobycie wiedzy w zakresie kwalifikowania kosztów projektów w ramach dotacji, sporządzania odpowiedniej dokumentacji, konstrukcji zadaniowego budżetu projektu, rozliczenia podatkowego otrzymanych i wydatkowanych środków oraz ewidencji i sprawozdawczości księgowej w ramach projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym, a jednocześnie są beneficjentami funduszy europejskich. Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji inwestycji budowlanych dotowanych z Unii Europejskiej.

Program szkolenia

Dzień I - Prawo budowlane:
- źródła informacji o nieruchomości,
- planowanie przestrzenne w procesie budowlanym,
- kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym,
- dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych,
- wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur.,
- przebieg procesu budowlanego,
- dokumentacja odbiorowa i powykonawcza,
- oddanie obiektu do użytkowania,
- samowola budowlana i jej konsekwencje,
- zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
- konserwator zabytków a inwestycja budowlana,
- Prawo Budowlane - Nowelizacja 2020. Znaczenie prawne i praktyczne dla podmiotów publicznych, zakres i skutki nowelizacji ustawy prawo budowlane dla organów administracji publicznej,
- Prawo budowlane a ochrona środowiska – decyzje środowiskowe,

Dzień II i III - Pomoc publiczna - zagadnienia wprowadzające + Rozliczanie projektów inwestycyjnych w ramach Programów Operacyjnych: POIR, POIiŚ, RPO
1. Pomoc publiczna w orzecznictwie Komisji i Trybunału Sprawiedliwości UE,
2. Dopuszczalność pomocy publicznej,
3. Pomoc de minimis.
4. Formy pomocy publicznej,
5. Procedury związane z udzielaniem pomocy publicznej,
6. Studium wykonalności w wersji uproszczonej,
7. Zasady finansowania i oceny zasadności ekonomicznej projektu.
8. Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020
§ Terminy składania Wniosku o płatność
§ Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność
§ Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
§ Prezentacja wniosku o płatność oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych
§ Załączniki do Wniosku o płatność
§ Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu
§ Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność
§ Obsługa systemu informatycznego służącego składaniu Wniosków o płatność
§ Typowe błędy w toku procesu rozliczeń
9. Koszty kwalifikowane w projektach inwestycyjnych (POIR, POIiŚ, RPO)
§ Wkład niepieniężny
§ Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
§ Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
§ Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
§ Leasing
§ Podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
§ Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
§ Koszty pośrednie
- Przygotowanie projektu
- Zarządzanie projektem
§ Koszty związane z angażowaniem personelu
- Stosunek pracy
- Stosunek cywilnoprawny
- Osoby samozatrudnione
§ Inne formy angażowania personelu projektu
10. Rozliczanie projektów inwestycyjnych - Warsztaty
§ Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
§ Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
§ Sporządzanie Wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych
§ Ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kolejnych transz zaliczek i kwot.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Organizacja szkoleń Semper ► Szkolenia ► Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

TerminMiejsceCzas trwaniaKosztFormularz zgłoszenia

od: 2021-08-17
do: 2021-08-20

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA

Zakopane3 dni (24 h)2290 złPobierz
PDFWYPEŁNIJ ONLINE

od: 2021-09-21
do: 2021-09-24Zakopane3 dni (24 h)2290 złPobierz
PDFWYPEŁNIJ ONLINE

 

Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?
 

ZAMÓW WYCENĘ SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGOOpis szkolenia

Serdecznie zachęcamy do udziału w kompleksowym szkoleniu: Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

Pliki do pobrania

 • Formularz zgłoszenia na szkolenie stacjonarne
 • Program szkolenia
 • Oświadczenie dot. podatku VAT

Grupa docelowa

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym, a jednocześnie są beneficjentami funduszy europejskich. Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji inwestycji budowlanych dotowanych z Unii Europejskiej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane oraz przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych uwzględniając wytyczne i informacje przekazywane Beneficjentom przez instytucje zarządzające, pośredniczące czy wdrażające w ramach Programów Operacyjnych: POIR, POIiŚ, RPO. Celem szkolenia jest także przedstawienie Uczestnikom procesu prawidłowej dokumentacji i rozliczenia wydatków obejmujących projekty inwestycyjne dofinansowane z Unii Europejskiej. Zakres tematyczny szkolenia opiera się na wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów i ich księgowania. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych za realizację i rozliczenie projektów inwestycyjnych.

Korzyści dla uczestników

- zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami,
- zdobycie wiedzy w zakresie kwalifikowania kosztów projektów w ramach dotacji, sporządzania odpowiedniej dokumentacji, konstrukcji zadaniowego budżetu projektu, rozliczenia podatkowego otrzymanych i wydatkowanych środków oraz ewidencji i sprawozdawczości księgowej w ramach projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE.

Metodologia

 


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Dzień I - Prawo budowlane:
- źródła informacji o nieruchomości,
- planowanie przestrzenne w procesie budowlanym,
- kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym,
- dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych,
- wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur.,
- przebieg procesu budowlanego,
- dokumentacja odbiorowa i powykonawcza,
- oddanie obiektu do użytkowania,
- samowola budowlana i jej konsekwencje,
- zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
- konserwator zabytków a inwestycja budowlana,
- Prawo Budowlane - Nowelizacja 2020. Znaczenie prawne i praktyczne dla podmiotów publicznych, zakres i skutki nowelizacji ustawy prawo budowlane dla organów administracji publicznej,
- Prawo budowlane a ochrona środowiska – decyzje środowiskowe,

Dzień II i III - Pomoc publiczna - zagadnienia wprowadzające + Rozliczanie projektów inwestycyjnych w ramach Programów Operacyjnych: POIR, POIiŚ, RPO
1. Pomoc publiczna w orzecznictwie Komisji i Trybunału Sprawiedliwości UE,
2. Dopuszczalność pomocy publicznej,
3. Pomoc de minimis.
4. Formy pomocy publicznej,
5. Procedury związane z udzielaniem pomocy publicznej,
6. Studium wykonalności w wersji uproszczonej,
7. Zasady finansowania i oceny zasadności ekonomicznej projektu.
8. Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020
§ Terminy składania Wniosku o płatność
§ Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność
§ Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
§ Prezentacja wniosku o płatność oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych
§ Załączniki do Wniosku o płatność
§ Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu
§ Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność
§ Obsługa systemu informatycznego służącego składaniu Wniosków o płatność
§ Typowe błędy w toku procesu rozliczeń
9. Koszty kwalifikowane w projektach inwestycyjnych (POIR, POIiŚ, RPO)
§ Wkład niepieniężny
§ Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
§ Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
§ Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
§ Leasing
§ Podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
§ Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
§ Koszty pośrednie
- Przygotowanie projektu
- Zarządzanie projektem
§ Koszty związane z angażowaniem personelu
- Stosunek pracy
- Stosunek cywilnoprawny
- Osoby samozatrudnione
§ Inne formy angażowania personelu projektu
10. Rozliczanie projektów inwestycyjnych - Warsztaty
§ Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
§ Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
§ Sporządzanie Wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych
§ Ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kolejnych transz zaliczek i kwot.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Informacje organizacyjne

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.
 

Szczegółowa agenda wydarzenia:
Dzień I :
Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00).
Kolacja.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).

Dzień II :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień III :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień IV :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu.

Inwestycja

2290.00zł netto (+23% VAT)
 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:

 • 3 noclegi w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 350 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
 • możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel (basen, sauna)
 • dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:
1990 zł netto  - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
2290 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
2640 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).

Czas trwania

4 dni - 24h

Prelegenci

Cytat

-

Gdzie i kiedy

Zakopane 17-20 sierpień 2021
Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Zapisz się

Szkolenia stacjonarne
zł netto
2290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać wszelkie niezbędne informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!