Szkolenie

Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

O szkoleniu

Serdecznie zachęcamy do udziału w kompleksowym szkoleniu: Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane oraz przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych uwzględniając wytyczne i informacje przekazywane Beneficjentom przez instytucje zarządzające, pośredniczące czy wdrażające w ramach Programów Operacyjnych: POIR, POIiŚ, RPO. Celem szkolenia jest także przedstawienie Uczestnikom procesu prawidłowej dokumentacji i rozliczenia wydatków obejmujących projekty inwestycyjne dofinansowane z Unii Europejskiej. Zakres tematyczny szkolenia opiera się na wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów i ich księgowania. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych za realizację i rozliczenie projektów inwestycyjnych.

 

Korzyści dla uczestników

- zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami,
- zdobycie wiedzy w zakresie kwalifikowania kosztów projektów w ramach dotacji, sporządzania odpowiedniej dokumentacji, konstrukcji zadaniowego budżetu projektu, rozliczenia podatkowego otrzymanych i wydatkowanych środków oraz ewidencji i sprawozdawczości księgowej w ramach projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym, a jednocześnie są beneficjentami funduszy europejskich. Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania projektów, jak również pracownicy, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji inwestycji budowlanych dotowanych z Unii Europejskiej.

 

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Dzień I - Prawo budowlane:
- źródła informacji o nieruchomości,
- planowanie przestrzenne w procesie budowlanym,
- kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym,
- dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych,
- wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur.,
- przebieg procesu budowlanego,
- dokumentacja odbiorowa i powykonawcza,
- oddanie obiektu do użytkowania,
- samowola budowlana i jej konsekwencje,
- zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
- konserwator zabytków a inwestycja budowlana,
- Prawo Budowlane - Nowelizacja 2020. Znaczenie prawne i praktyczne dla podmiotów publicznych, zakres i skutki nowelizacji ustawy prawo budowlane dla organów administracji publicznej,
- Prawo budowlane a ochrona środowiska – decyzje środowiskowe,

Dzień II i III - Pomoc publiczna - zagadnienia wprowadzające + Rozliczanie projektów inwestycyjnych w ramach Programów Operacyjnych: POIR, POIiŚ, RPO
1. Pomoc publiczna w orzecznictwie Komisji i Trybunału Sprawiedliwości UE,
2. Dopuszczalność pomocy publicznej,
3. Pomoc de minimis.
4. Formy pomocy publicznej,
5. Procedury związane z udzielaniem pomocy publicznej,
6. Studium wykonalności w wersji uproszczonej,
7. Zasady finansowania i oceny zasadności ekonomicznej projektu.
8. Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020
§ Terminy składania Wniosku o płatność
§ Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność
§ Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
§ Prezentacja wniosku o płatność oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych
§ Załączniki do Wniosku o płatność
§ Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu
§ Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność
§ Obsługa systemu informatycznego służącego składaniu Wniosków o płatność
§ Typowe błędy w toku procesu rozliczeń
9. Koszty kwalifikowane w projektach inwestycyjnych (POIR, POIiŚ, RPO)
§ Wkład niepieniężny
§ Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
§ Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
§ Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
§ Leasing
§ Podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
§ Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
§ Koszty pośrednie
- Przygotowanie projektu
- Zarządzanie projektem
§ Koszty związane z angażowaniem personelu
- Stosunek pracy
- Stosunek cywilnoprawny
- Osoby samozatrudnione
§ Inne formy angażowania personelu projektu
10. Rozliczanie projektów inwestycyjnych - Warsztaty
§ Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
§ Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
§ Sporządzanie Wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych
§ Ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kolejnych transz zaliczek i kwot.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Cytat

Trener SEMPER - Specjalista ds. UE.

Gdzie i kiedy

Zakopane 21-24 wrzesień 2021
-

Zakopane

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 17-20 sierpień 2021
-

Zakopane

woj. małopolskie

Zapisz się

Szkolenia stacjonarne
zł netto
2290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
  • zakwaterowanie, nocleg
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać wszelkie niezbędne informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!