Szkolenie: Realizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji po zmianach obowiązujących w 2017r.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/realizacja-przepisow-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-po-zmianach-obowiazujacych-w-2017r-69222

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Postępowanie egzekucyjne w administracji ma na celu zrealizowanie świadczenia publicznoprawnego w drodze przymusu. Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji wszelkich należności administracyjnoprawnych a także przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problematykę zmian dokonanych nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym w 2017 r. po wejściu w życie w dniu 08.09.2016 nowelizacji ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw oraz wpływu zmian w kodeksie postępowania administracyjnego od 01.06.2017.

Korzyści dla użytkowników:
• nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i skutecznego zaspokojenia roszczenia wierzyciela,
• uzyskanie wiedzy w kwestii rozstrzygania zbiegów egzekucji.

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy pracowników jednostek samorządowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, zakładów ubezpieczeń społecznych zajmujących się prowadzeniem egzekucji administracyjnej, jak i pełniących funkcję wierzyciela w toczących się postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

Program szkolenia:

1. Tytuł wykonawczy w 2017 r.– tytuł jednolity i zagraniczny, dalszy tytuł wykonawczy oraz ponowny w miejsce utraconego, wzór nowego formularza.
2. Zasady związane z prawidłowym wszczynaniem postępowania egzekucyjnego w administracji.
3. Znaczenie upomnienia.
4. Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów. Podstawowe zasady prowadzenia egzekucji od wszczęcia aż do jego zakończenia.
• Egzekucja z pieniędzy,
• Egzekucja z wynagrodzenia,
• Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,
• Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych (nowość: zajęcia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego),
• Egzekucja z innych wierzytelności (nowość: możliwość zajmowania wierzytelności przyszłych – jak długo obowiązuje takie zajęcie), jaką odpowiedzialność ponosi dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki.
5. Zawieszenie i umorzenie postępowania. Jakie skutki wynikają z tego dla wierzyciela.
6. Wyłączenia spod egzekucji.
7. Pojęcie przedawnienia należności
• Powinności organu egzekucyjnego w razie stwierdzenia przedawnienia należności.
• Przypadki spoczywania i przerwania biegu przedawnienia - prawne konsekwencje.
• Decyzja o zabezpieczeniu w kontekście przedawnienia należności i postępowania zabezpieczającego.
• Przedawnienie kosztów egzekucyjnych.
• Przedawnienie należności, a wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
8. Rodzaje środków prawnych według uopea
• Zarzuty
• Zażalenie
• Skarga na czynności egzekucyjne
• Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
• Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA
9. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji – wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji.
10. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej (sposoby jego rozstrzygnięcia od 08.09.2016). Kryterium pierwszeństwa zajęcia oraz wyższej kwoty dochodzonej należności.
Kto prowadzi dalszą egzekucję gdy mamy do czynienia z jednolitym tytułem wykonawczym.
11.Nowe obowiązki administracyjnego organu egzekucyjnego w przypadku przekazania prowadzenia łącznej egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu.
12. Rozstrzyganie zbiegów egzekucji administracyjnych.
13. Doręczenia i dokonywanie zajęć w wersji elektronicznej.
14. Podsumowanie i dyskusja.

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

prawnik, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa egzekucyjnego i postępowania cywilnego, autor licznych szkoleń z zakresu postępowania administracyjnego dla administracji publicznej. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. poprzez pracę w instytucjach związanych z obrotem gospodarczym (spółka prawa handlowego na terenie Lublina), administracją celną (Urząd Celny w Lublinie) a także świadczeniem pomocy prawnej w jednostkach zajmujących się pomocą społeczną. Obecnie orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnobrzegu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 490 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Wydarzenie: Realizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji po zmianach obowiązujących w 2017r.