Szkolenie: REALIZACJA PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCYCH W 2017R.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/realizacja-przepisow-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji-po-zmianach-obowiazujacych-w-2017r-70016

Informacje o szkoleniu

 • REALIZACJA PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCYCH W 2017R.


  ID szkolenia: 70016
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Administracja Prawo
 • Adres szkolenia:

  Biurowiec Omega
  Dąbrowskiego 79A
  60-529 Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 11.06.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia jest wskazanie problematyki zmian dokonanych nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym w 2017 r. po wejściu w życie w dniu 08.09.2016 nowelizacji ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw oraz wpływu zmian w kodeksie postępowania administracyjnego od 01.06.2017.

Cele szczegółowe:

- Uzyskanie wiedzy nt. zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji wszelkich należności administracyjno-prawnych, a także przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela.

- Nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i skutecznego zaspokojenia roszczenia wierzyciela,

Uczestnik po szkoleniu posiada odpowiednią wiedze w zakresie kwestii rozstrzygania zbiegów egzekucji, poprawne realizuje świadczenia publiczno-prawne w drodze przymusu.

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy pracowników jednostek samorządowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, zakładów ubezpieczeń społecznych zajmujących się prowadzeniem egzekucji administracyjnej, jak i pełniących funkcję wierzyciela w toczących się postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

Program szkolenia:

1. Tytuł wykonawczy w 2017 r.– tytuł jednolity i zagraniczny, dalszy tytuł wykonawczy oraz ponowny w miejsce utraconego, wzór nowego formularza.

2. Zasady związane z prawidłowym wszczynaniem postępowania egzekucyjnego w administracji.

3. Znaczenie upomnienia.

4. Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów. Podstawowe zasady prowadzenia egzekucji od wszczęcia aż do jego zakończenia.

• Egzekucja z pieniędzy,
• Egzekucja z wynagrodzenia,
• Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,
• Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych (nowość: zajęcia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego),
• Egzekucja z innych wierzytelności (nowość: możliwość zajmowania wierzytelności przyszłych – jak długo obowiązuje takie zajęcie), jaką odpowiedzialność ponosi dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki.

5. Zawieszenie i umorzenie postępowania. Jakie skutki wynikają z tego dla wierzyciela.

6. Wyłączenia spod egzekucji.

7. Pojęcie przedawnienia należności

• Powinności organu egzekucyjnego w razie stwierdzenia przedawnienia należności.
• Przypadki spoczywania i przerwania biegu przedawnienia - prawne konsekwencje.
• Decyzja o zabezpieczeniu w kontekście przedawnienia należności i postępowania zabezpieczającego.
• Przedawnienie kosztów egzekucyjnych.
• Przedawnienie należności, a wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.

8. Rodzaje środków prawnych według uopea

• Zarzuty
• Zażalenie
• Skarga na czynności egzekucyjne
• Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
• Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA

9. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji – wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji.

10. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej (sposoby jego rozstrzygnięcia od 08.09.2016). Kryterium pierwszeństwa zajęcia oraz wyższej kwoty dochodzonej należności.
Kto prowadzi dalszą egzekucję gdy mamy do czynienia z jednolitym tytułem wykonawczym.

11. Nowe obowiązki administracyjnego organu egzekucyjnego w przypadku przekazania prowadzenia łącznej egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu.

12. Rozstrzyganie zbiegów egzekucji administracyjnych.

13. Doręczenia i dokonywanie zajęć w wersji elektronicznej.

14. Podsumowanie i dyskusja.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Marcin Owsianka
prawnik, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa egzekucyjnego i postępowania cywilnego, autor licznych szkoleń z zakresu postępowania administracyjnego dla administracji publicznej. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. poprzez pracę w instytucjach związanych z obrotem gospodarczym (spółka prawa handlowego na terenie Lublina), administracją celną (Urząd Celny w Lublinie) a także świadczeniem pomocy prawnej w jednostkach zajmujących się pomocą społeczną. Obecnie orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnobrzegu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 zł - netto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Wydarzenie: REALIZACJA PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCYCH W 2017R.