Rejestr umów jako nowy obowiązek dla jednostek sektora finansów publicznych. Nowe wyzwania dla organizacji i walka z nadużyciami w sektorze publicznym

O szkoleniu

W 2020 roku CBA opublikowało wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym oraz wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników podkreślając po raz kolejny nacisk kładziony na zasady promowanie zasad antykorupcyjnych i postaw etycznych w urzędach. Jednym z narzędzi walki z nadużyciami jest w szczególności tzw. Rejestr umów. W dniu 15 listopada 2021 r. opublikowano Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące wprowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym umów z zakresu zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie Państwa z nowymi przepisami, standardami i wymogami w ww. zakresie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia będą w stanie poznać nowe obowiązki i rekomendacje, w tym wytyczne CBA, poszczególne reguły wprowadzania umów do rejestru, zostaną również omówione częste nieprawidłowości związane z tym zakresem. Atutem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień problematycznych i niejasnych, o których mowa w analizowanych przepisach i dokumentach.

Kto powinien wziąć udział?

Osoby, które będą odpowiedzialne za zamieszczanie informacji o umowach w rejestrze umów, kierownicy i pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy zajmujący się udzielaniem informacji publicznej.

Program szkolenia

Panel I – Obowiązkowy rejestr umów – nowe wyzwanie dla organizacji

 1. Podstawa prawna - ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
 2. Uzasadnienie i cel nowelizacji – prawo dostępu do informacji publicznej.
 3. Obowiązek prowadzenia rejestru umów – rola Ministra Finansów.
 4. Podmioty zobowiązane do wprowadzania umów do rejestru oraz podmioty wyłączone z obowiązku wprowadzania umów do rejestru.
 5. Definicja umowy – problemy interpretacyjne.
 6. Umowy podlegające obowiązkowi wprowadzenia do rejestru oraz umowy wyłączone z obowiązku wprowadzenia do rejestru.
 7. Progi kwotowe.
 8. Od kiedy prowadzony jest rejestr?
 9. Zakres danych podlegających obowiązkowi udostępnienia w rejestrze.
 10. Informacje, które nie powinny być umieszczane w rejestrze.
 11. Dostęp do rejestru umów w kontekście ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych.
 12. Forma umowy:
  • forma pisemna,
  • forma dokumentowa,
  • forma elektroniczna,
  • forma szczególna,
  • forma ustna?
 13. Poszczególne rodzaje umów (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa sprzedaży etc.).
 14. Umowa a faktura.
 15. Terminy na wprowadzenie danych do rejestru.
 16. Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych.
 17. Kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze?
 18. Odpowiedzialność za zamieszczanie danych w rejestrze.
 19. Sankcje za naruszenie obowiązku rzetelnego prowadzenia rejestru.
 20. Jak sprawnie i skutecznie wprowadzić system rejestru umów w organizacji.

Panel II – Jak wykazać staranność w walce z korupcją?

 1. Etyka i kultura etyczna organizacji jako narzędzie walki z korupcją i nadużyciami.
 2. Najnowsze standardy antykorupcyjne - wytyczne CBA z 2020 r. w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
 3. Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników z 2020 r.
 4. Istota i formy korupcji w sektorze publicznym. Czynniki wpływające na rozwijanie się korupcji:
  • Osoba pełniąca funkcję publiczną a funkcjonariusz publiczny.
  • Korzyść majątkowa a osobista, obietnica korzyści.
  • Płatna protekcja – handel wpływami.
  • Korzyści o małej wartości – przyjęcie bukietu jako przykład kontratypu zwyczaju.
  • Podstawowe regulacje antykorupcyjne w Polsce.
  • Prawne i pozaprawne konsekwencje korupcji.
 5. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji.
 6. Założenia polityki antykorupcyjnej.
 7. Przeciwdziałanie konfliktowi interesów.
 8. Zapobieganie zdarzeniom korupcyjnym w administracji rządowej. Elementy systemu antykorupcyjnego zgodnie z wytycznymi CBA:
  • Zaangażowanie kierownictwa i zintegrowanie zgodności z misją, rola instytucji.
  • Ocena ryzyka korupcyjnego.
  • Elementy procedury - polityka prezentowa i rejestry korzyści.
  • Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych.
  • Misja służby publicznej i budowanie jej etosu.
  • Zasady zapobiegania zagrożeniu korporacyjnemu.
  • Kompetencje i zadania pracowników.
  • Monitorowanie i ocena zgodności.
  • Promowanie prawidłowych postaw zgodnie z kodeksem etyki i budowanie świadomości – szkolenia.
  • Skuteczna samoocena i postępowanie w incydentach korupcyjnych, sankcje.
  • Instytucjonalna kontrola wewnętrzna.
  • Zarządzanie ryzykiem korupcji na podstawie wytycznych w normie ISO.
  • Zakres polityki antykorupcyjnej (Kodeksu Antykorupcyjnego) – elementy.
 9. Zachowanie w przypadku wywierania presji korupcyjnej – wytyczne CBA dla urzędników:
  • Sposób postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka korupcji.
  • Zachowanie podczas próby wręczenia korzyści. O czym koniecznie pamiętać - wytyczne CBA.
  • Postępowanie z informacją o zdarzaniach korupcyjnych - Informowanie przełożonych o podejrzeniu przestępstwa korupcyjnego.
  • Kanały zgłaszanie przestępstw korupcyjnych.
  • Zawiadamianie organów ścigania.
  • Powody zgłaszania korupcji – kiedy obowiązek społeczny a kiedy prawny, ochrona samego siebie, ochrona współpracowników.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Paulina Ledwoń

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada przedmioty związane z polskim i unijnym system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!