Szkolenie: REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rekrutacja-i-selekcja-pracownikow-37457-id10682

Informacje o szkoleniu

 • REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW


  ID szkolenia: 37457
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Kadry, Human Resources Umiejętności osobiste Zarządzanie Usługi
 • Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-16.10.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Nabycie wiedzy w zakresie przygotowania i wdrożenia procedury doboru pracowników (rekrutacja, selekcja, adaptacja).

Cele szczegółowe:
• nabycie wiedzy w zakresie posługiwania się różnymi metodami i narzędziami w procesie doboru
• nabycie umiejętności przygotowania różnych metod procesu selekcji ich adekwatnego zastosowania do indywidualnych potrzeb organizacji
• nabycie umiejętność efektywnego prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
• nabycie wiedzy i umiejętności w obszarze pokonywania psychospołecznych barier oceniania,
• nabycie wiedzy w zakresie przygotowania podstaw marketingu personalnego oraz oceny efektywności procesu doboru pracowników

Metody szkolenia
• prezentacja
• ćwiczenia - praca zespołowa i indywidualna
• dyskusja
• mini wykład
• analiza przypadku

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• osoby, które kierują działami HR w organizacji
• menagerowie oraz właściciele firm
• osoby zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzaniem naboru pracowników
• specjaliści rekrutujący pracowników, odpowiedzialni za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr

Program szkolenia:

Moduł I Planowanie zasobów pracowniczych jako podstawowy element czynności rekrutacyjnych

1. Rekrutacja i selekcja w organizacji
• strategia rozwoju zasobów ludzkich w organizacji, a polityka doboru pracowników
• uwarunkowania procesu rekrutacji i selekcji
• zarządzanie kompetencjami a procesy rekrutacji i selekcji

2. Przygotowanie procesu rekrutacji
• profil stanowiska pracy a profil kompetencyjny jako podstawa doboru kandydatów
• źródła pozyskiwania pracowników oraz ocena ich użyteczności dla organizacji
- kiedy i w jakich okolicznościach korzystać z określonych źródeł
• podstawy marketingu personalnego
• wprowadzeni do controllingu personalnego w obszarze doboru pracowników

Moduł II Dobór i selekcja pracowników

1. Metody procesu rekrutacji i selekcji
• rozmowa kwalifikacyjna
• testy psychologiczne
• formularze oparte na kompetencjach
• kwestionariusze biograficzne
• życiorysy zawodowe
• grafologia i jej znaczenie
• Assessment Centre i jego zastosowanie w procesie rekrutacji
- przygotowanie procedury
- przygotowanie i przeszkolenie zespołu oceniającego (budowanie lub weryfikacja kompetencji)
- ocena efektywności AC

2. Prowadzenie rekrutacji i selekcji
• zasady przygotowania i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
- jak zorganizować miejsce spotkania
- jak zorganizować pracę w trakcie sesji rekrutacyjnej
- jak uzyskać jak najwięcej wiedzy o kandydacie
- jak właściwie odczytywać i zrozumieć zachowania i komunikaty werbalne oraz niewerbalne, (wykrywanie kłamstwa itp.)
• rozmowy kwalifikacyjne a zasada sprawiedliwości i błędy procesu oceniania
• jak prowadzić spotkanie z kandydatem?
• jak rozmawiać o wynagrodzeniu?
• zastosowanie testów psychologicznych
• zastosowanie testów opartych na próbach wykonania zadań
• plusy i minusy zastosowania assessment centre
• rekrutacja wewnętrzna – mocne i słabe strony
• wybór najodpowiedniejszego kandydata
- jak udzielić informacji zwrotnej kandydatom odrzuconym?

Moduł III Okres adaptacji nowozatrudnionego pracownika

1. Programy adaptacyjne pracowników
• wdrażanie nowych pracowników do organizacji
• procedury oceniania w procesie adaptacji
• programy mentoringu jako wspomaganie procesów adaptacyjnych
© Copyright dr Joanna Mesjasz

Informacje o prelegentach:

DR JOANNA MESJASZ - Ekspert w dziedzinie psychologii zarządzania. Wieloletni praktyk zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania firmą, w tym zarządzania strategicznego, głównie w obszarze HR, zarządzania zmianą organizacyjną oraz diagnozą kultury i klimatu organizacyjnego. W swoich szkoleniach największy nacisk kładzie na wykształcenie w uczestnikach dobrych praktyk zarządzania, doskonalenie potencjału własnego oraz pobudzanie kreatywności i doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Ekspert i trener Szkoły Controllingu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1280 zł/os + 23% VAT* - W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dostępne zniżki:

 • 1210 zł/os + 23% VAT* - przy zgłoszeniu 3 osób
 • 1180 zł/os + 23% VAT* - przy zgłoszeniu 5 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW