Szkolenie: Rewolucja w raportowaniu giełdowym Jak raportować po wejściu w życie rozporządzenia MAR oraz nowych trendów KNF?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rewolucja-w-raportowaniu-gieldowymjak-raportowac-po-wejsciu-w-zycie-rozporzadzenia-mar-oraz-nowych-trendow-knf-68063

Informacje o szkoleniu

 • Rewolucja w raportowaniu giełdowym Jak raportować po wejściu w życie rozporządzenia MAR oraz nowych trendów KNF?

  ID szkolenia: 68063
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  ADN Centrum Konf., Atrium Tower
  Al. Jana Pawła II 25,9p.
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 21.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  21.03.2017
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie tzw. rozporządzenia MAR oraz nowymi trendami KNF w wykładni informacji poufnej nadchodzący rok 2016 przyniesie rewolucję w zakresie raportowania giełdowego. Dotychczasowa wiedza i praktyka w dużej mierze zostaną zdezaktualizowane. Zmiany będą miały miejsce w każdej dziedzinie obowiązków informacyjnych. Nastąpi istotne ograniczenie znaczenia katalogów zawartych w rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych, znikną wspólne dla rynku kryteria istotności, przepisy staną się mniej ostre, a ich interpretacją obarczeni zostają emitenci. Skutkiem nadchodzących zmian jest również wzrost ryzyk oraz wyższe kary - 8 mln zł indywidualnej kary dla członka zarządu lub rady nadzorczej, 40 mln zł lub do 5% przychodów z tytułu nieprawidłowego sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółkę oraz 60 mln lub 15% przychodów dla emitenta z tytułu naruszenia zakazów nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych.

Zapisując się na szkolenie otrzymasz:

Praktyczne rady dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych w nowym reżimie prawnym,
Wskazówki dotyczące przygotowania Indywidualnych Standardów Raportowania oraz procesu ich certyfikacji,
Unikatową wiedzę dotyczącą stosowania instrumentów zabezpieczających interesy spółki po nowelizacji,
Wskazania jak zminimalizować ryzyko odpowiedzialności spółki, członków zarządu i rad nadzorczych oraz jak uniknąć wysokich kar,
Instrukcję jak prawidłowo przygotowywać raporty okresowe według nowych wytycznych.

Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez Langas Group, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie!

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby wyznaczone w Spółkach notowanych na GPW oraz NewConnect do sporządzania oraz publikacji raportów bieżących i okresowych oraz monitoringu właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu
Kierowników i specjalistów w biurach Relacji Inwestorskich
Kierowników i specjalistów biur zarządów w spółkach giełdowych
Dyrektorów finansowych
Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych

Program szkolenia:

08.30 - 09.00 rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie zajęć

PRZESŁANKI, PRZEBIEG, ZAKRES ORAZ SKUTKI NOWELIZACJI PRZEPISÓW W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Ratio legis nadchodzących zmian;
Termin wejścia w życie nowych przepisów
Status przepisów wprowadzających zmiany
Zakres zmian wprowadzanych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku – tzw. Rozporządzenie MAR)
Wpływ dyrektywy 2013/50/UE w sprawie harmonizacji wymogów dot. przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym
Zmiany wynikające z Dyrektywy Transparency II
Wytyczne oraz interpretacje ESMA
Jak zmienią się polskie przepisy?
Nowe kompetencje KNF w zakresie nadzoru emitentów
Wejście w życie tzw. dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej
KSR 9 – kto i od kiedy zobowiązany jest do stosowania?
Nowy reżim sankcyjny, wprowadzenie odpowiedzialności członków Rad Nadzorczych

INFORMACJA POUFNA-IDENTYFIKACJA I RAPORTOWANIE W DOTYCHCZASOWYM I NOWYM REŻIMIE PRAWNYM

Informacja poufna według Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: definicja i kluczowe elementy
Informacja poufna na tle regulacji UE w tym rozporządzenia MAR
Nowa definicja „informacji poufnej” – różnice w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego
Informacja poufna na tle katalogu zdarzeń podlegających publikacji
Wytyczne CESR/ESMA w zakresie identyfikacji informacji poufnych
Wymogi Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie identyfikacji oraz publikacji informacji poufnych
Nowe trendy w identyfikacji informacji poufnej
Przykłady informacji poufnej na podstawie Ogólnych Standardów Raportowania – case studies
Przykłady praktyki rynkowej publikacji przez spółki informacji poufnych
Przyjęcie właściwej polityki informacyjnej – raportowanie w świetle zakazu przekazywania informacji poufnych z informacjami marketingowymi
Podstawowe błędy w raportowaniu informacji poufnych
Opóźnienie przekazania do wiadomości publicznej określonych informacji poufnych – wprowadzenie w tematykę
Ogólne zasady oraz konsekwencje dokonywania opóźnień
Katalog zdarzeń podlegających opóźnianiu
Opóźnienia a okresy zamknięte
Przykłady błędnej praktyki rynkowej w dokonywaniu opóźnień

INFORMACJA POUFNA-KONSEKWENCJE WEJŚCIA W POSIADANIE ORAZ ZASADY OBIEGU I OCHRONY DZIŚ I PO ZMIANACH

Pojęcie „insidera” oraz „insidera pierwotnego”
Zasady ujawniania uprawnionym podmiotom informacji składających się na raporty bieżące i okresowe przed ich publikacją
Zakazy związane z wejściem w posiadanie informacji poufnej
Zasady ujawniania informacji do środków masowego przekazu
Wyjątki od zakazu ujawniania informacji poufnej
Okresy zamknięte: katalog podmiotowy, przesłanki wejścia w okres zamknięty, sposoby wyznaczania, sankcje, wyjątki od ich obowiązywania
Listy dostępu: sporządzanie i prowadzenie
Listy insiderów w świetle MAR- nowy zakres podmiotowy i przedmiotowy, porównanie zmian, wątpliwości interpretacyjne
Rejestr dostępu do opóźnionych informacji poufnych
Sankcje za złamanie zakazów związanych wejściem w posiadanie, obiegiem i ochroną informacji poufnych teraz i po zmianach

NOTYFIKACJA Z ART. 160 USTAWY O OBROCIE O TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH

Kogo obowiązuje notyfikacja?
Dokonywanie transakcji przez podmioty i osoby blisko związane
Przesłanki dokonywania notyfikacji
Tryb informowania KNF oraz Spółki
Wyjątki od konieczności dokonywania notyfikacji
Tryb postępowania Spółki po otrzymaniu notyfikacji
Utajnienie w notyfikacji wybranych danych osobowych w świetle zakresu ujawnień w raportach okresowych
Sankcje za błędy w notyfikacji teraz i po zmianach
Warsztaty praktyczne z tworzenia notyfikacji po zmianach

ZNACZNE PAKIETY AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ-OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY I SPÓŁKI

Kiedy powstaje obowiązek dokonywania zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie
Różnice pomiędzy zawiadomieniem a notyfikacją
Osoby zobowiązane do dokonania zawiadomienia
Działanie w porozumieniu
Terminy i tryb przekazywania zawiadomień
Tryb postępowania Spółki po otrzymaniu zawiadomienia
Sankcje za nienależyte wypełnianie przepisów dotyczących znacznych pakietów akcji
Najnowsze wymogi KNF w zakresie dokonywania zawiadomień nt. znacznych pakietów akcji
Znaczne pakiety a raportowanie okresowe

REGULACJE WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE ZASAD OBIEGU I OCHRONY INFORMACJI W SPÓŁCE PUBLICZNEJ JAKO PODSTAWOWY INSTRUMENT ZABEZPIECZENIA SIĘ PRZED NIEWŁAŚCIWYM RAPORTOWANIEM W NOWYM REŻIMIE PRAWNYM

Dokumentacja i regulaminy dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych
Opracowanie wewnętrzny regulacji w zakresie obiegu i ochrony informacji
Jak w praktyce wykorzystać OSR-y do przygotowania Indywidualnych Standardów Raportowania?
Procedury sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych
Wzory oraz przykłady wybranych dokumentów, załączników i oświadczeń
Budowanie zasad obiegu i ochrony informacji poufnych oraz innych informacji chronionych
Wymogi oraz zakres uprawnień kontrolnych KNF
Konsekwencje związana z nieuprawnionym ujawnieniem informacji chronionych
Prezentacja nowego modelu regulacji

RAPORTY OKRESOWE PO ZMIANACH

Ogólne zasady publikacji i sporządzania raportów okresowych;
Terminy publikacji raportów okresowych;
Wpływ wyboru terminów publikacji raportów okresowych na IR oraz okresy zamknięte;
Dane i informacje zawarte w raportach okresowych, a tryb publikacji informacji poufnych;
Zakres ochrony danych zawartych w raportach okresowych

PANEL DYSKUSYJNY

16.00- zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Paweł Małkiński
Ekspert w zakresie obowiązków informacyjnych, były pracownik KNF, Prezes Zarządu Capital Market Solutions Group Sp. z o.o. - firmy, która uzyskała zaszczytny tytuł SEG MAR PARTNERA, redaktor naczelny portalu obowiązki-informacyjne.pl
Wspiera spółki notowane na GPW w Warszawie w zakresie tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania, jak również współpracuje ze Spółkami w ramach innych form przygotowania do nadchodzącej rewolucji w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, spowodowanej m.in. wejściem w życie, z dniem 3 lipca 2016 r. tzw. Rozporządzenia MAR. Na jego ponad dziesięcioletnie doświadczenie składa się stała współpraca z ponad 40 spółkami giełdowymi z rynku regulowanego.
Wieloletni Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych w firmie consultingowej posiadającej status Autoryzowanego Doradcy, wspierającej spółki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 970 - zgłoszenie do 06.03.2017

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiad, poczęstunek podczas przerwy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego.
Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto Langas Group

Tytuł wydarzenia: Rewolucja w raportowaniu giełdowym Jak raportować po wejściu w życie rozporządzenia MAR oraz nowych trendów KNF?