Rewolucja w systemie emerytalnym. Jak wdrożyć i zastosować PPK w praktyce.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach III filara emerytalnego – pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu.  Szczegółowo omówi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia. Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi czy sugestie.
Kto powinien wziąć udział?

działów kadrowych, płacowych i finansowych firm

Program szkolenia

Dzień I

Zasady działania PPK i jego obsługi przez pracodawców

1) Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 • dodatkowa emerytura;
 • zasady tworzenia;
 • współfinansowanie składek przez strony stosunku pracy;
 • „opieka” i nadzór państwa;
 • porównanie z PPE i innymi programami z III filara;

2) Etapy i terminarz wdrażania PPK przez sądy i inne jednostki budżetowe

 • objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki;
 • wybór instytucji finansowej;
 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK;
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK;
 • naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK;

3) Wybór instytucji finansowej

 • wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych;
 • kryteria wyboru;
 • podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne);
 • ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji i skutki jego ustanowienia;

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych;
 • ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych;

4) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 • sposób zawarcia (generalnie elektroniczny);
 • moment zawarcia umowy elektronicznej;
 • czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji;
 • obowiązkowe elementy umowy;
 • ostateczny termin zawarcia;
 • skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK;

5) Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 • postać zawarcia umowy i możliwość jej zmiany;
 • czy trzeba ją zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji;
 • obowiązkowe elementy umowy (załącznik – lista uczestników);
 • ostateczny termin zawarcia i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych po umowie o zarządzanie PPK;
 • skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK;

6) Uczestnictwo w PPK

 • charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK);
 • weryfikacja statusu osoby zatrudnionej – kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy);
 • uczestnictwo „z automatu” i w trybie wnioskowym;
 • możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK);
 • terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu;
 • terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym;
 • przynależność do kilku programów PPK;
 • zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK;
 • obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK;
 • ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata;

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
 • informacji podmiotu zatrudniającego dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK;
 • wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do podmiotu zatrudniającego o przystąpieniu do PPK;
 • oświadczenia uczestnika PPK dla podmiotu zatrudniającego o posiadanych rachunkach PPK;
 • wniosku do podmiotu zatrudniającego o dokonywanie wpłat do PPK;

7) Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

 • wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika;
 • możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK – deklaracja w tej sprawie i jej skutki;
 • zasady różnicowania wpłat dodatkowych przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK – deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki;;
 • technika naliczania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika oraz odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru);
 • terminy dokonywania wpłat do PPK;
 • ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą);
 • moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (interpretacja MF);
 • wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS;
 • wpłaty do PPK w kosztach uzyskania przychodu podmiotu zatrudniającego;

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • informacji od podmiotu zatrudniającego dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej;
 • deklaracji uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej;
 • deklaracji uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej;

STUDIUM PRZYPADKU – sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem:

 • wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK;

8) Preferencje z budżetu państwa

 • wpłata powitalna;
 • dopłata roczna;

9) Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 • małżonek mający rachunek PPK;
 • małżonek niemający rachunku PPK;
 • osoby uprawnione;

10) Wypłata transferowa i zwrot środków PPK

 • przypadki zastosowania;
 • skutki rozwiązań;
 • terminy i dokumentacja;

11) Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK przez uczestnika

 • przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania;
 • po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego;
 • obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja;

Dzień II

PPK w praktyce pracodawców - lista płac i dokumentacja

1) Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem PPK

 • zasady inwestowania;
 • rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych;
 • ewidencje PPK i portal PPK;
 • sankcje karne i podmioty kontrolne;
 • jak się przygotować do kontroli;

2) Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania PPK

 • obowiązki pracodawcy przy tworzeniu PPK (w wyborze instytucji finansowej, zawarcie umów itd.);
 • obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestników i instytucji finansowej;
 • obowiązki finansowe (współfinansowanie wpłat do PPK, ich naliczanie i dokonywanie);
 • obowiązki dokumentacyjne;

3) Przyjmowanie, obieg i gromadzenie dokumentacji dotyczącej PPK

 • jakie dokumenty musi przekazywać podmiot zatrudniający uczestnikom;
 • druki dostarczane instytucji finansowej;
 • dokumenty przyjmowane od uczestników;
 • miejsce, okresy i zasady ich gromadzenia;

4) PPK na liście płac

 • naliczanie wpłat do PPK na liście płac;
 • moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat finansowanych przez pracodawcę;
 • analiza konkretnych przypadków ustalania podstawy wymiaru wpłat do PPK;

STUDIUM PRZYPADKU – rozliczenie na liście płac wspólnie z Uczestnikami szkolenia:

 • wynagrodzenia uczestnika PPK będącego zleceniobiorcą;
 • wynagrodzenia uczestnika PPK, korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”;

5) Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 • ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”;
 • obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”;
 • dokonywanie potrąceń z ich wynagrodzenia;

STUDIUM PRZYPADKU – przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia:

 • potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem;
 • potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego zleceniobiorcą;
 • potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK, korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”;

6) Podsumowanie szkolenia, sesja pytań i odpowiedzi;

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

RENATA MAJEWSKA

Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec. Niezależny ekspert prawa pracy prowadzący od wielu lat szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków (ZUS). Ceniony redaktor prawny i autorka kilkuset artykułów na temat prawa pracy, a zwłaszcza praktycznego rozliczania wynagrodzeń. 

10 lat pracowała jako redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, ostatnie kilka lat jako redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Od 2009 roku lat prowadzi firmę, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym, o nazwie Biuro Kadr i Płac.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

ATLAS TOWER

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123a

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1 190
Cena zawiera:
 • Materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa, certyfikat uczestnictwa.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!