Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rewolucja-w-zamowieniach-publicznych-kompendium-wiedzy-o-nowej-ustawie-prawo-zamowien-publicznych-74138-id36

Informacje o szkoleniu

 • Rewolucja w zamówieniach publicznych - kompendium wiedzy o nowej ustawie Prawo zamówień publicznych


  ID szkolenia: 74138
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  08:45 - 09:00 - próba logowania
  09:00 - 12:00 - część I szkolenia
  12:00 - 13:00 - przerwa
  13:00 - 16:00 - część II szkolenia
 • Organizator szkolenia:

  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Kronikarza Galla 4 lok. 9
  30-053 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Nowe Prawo zamówień publicznych to 3 krotnie większy zbiór przepisów, ale przede wszystkim to nowe zasady udzielania zamówień, nowe regulacje dotyczące trybów postępowań, podmiotowego i przedmiotowego zakresu oceny ofert oraz zawierania i zmiany umów. Dlatego głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowych przepisów oraz analiza porównawcza w kontekście obowiązującej jeszcze ustawy Pzp w zakresie umożliwiającym prześledzenie obowiązków co do ścieżki postępowania dla poszczególnych trybów. To również doskonała okazja do dyskusji i wymiany uwag o nowych przepisach.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Program szkolenia:

MODUŁ I. WSTĘP DO NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Objętość nowej ustawy a faktyczny zakres zmian
 2. Słowniczek pojęć w nowym Prawie zamówień publicznych – co nowego
 3. Zasady udzielenia zamówień publicznych
 4. Komunikacja w zamówieniach publicznych

MODUŁ II. PLANOWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 1. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego
 2. Polityka zakupowa
 3. Konsultacje rynkowe - udział wykonawców w przygotowaniu postępowania
 4. Plany postępowań - terminy sporządzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów postępowań

MODUŁ III. PRZYGOTOWANIE ORAZ WYBÓR TRYBU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Zasady agregowania potrzeb zakupowych zamawiającego w kontekście szacowania wartości zamówienia:
 • Definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej
 • Podział zamówienia a szacowanie wartości zamówienia
 • Szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem opcji
 • Jak szacować wartość zamówień nieprzewidywalnych (zamówienia nieprzewidywalne a nie przewidziane)
 • Wybór przepisów Pzp w przypadku tzw. zamówień mieszanych
 • Metody szacowania wartości zamówienia
 1. Tryby postępowań w nowej ustawie – przegląd zmian
 • Tryb podstawowy - uproszczone zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych
 • Nowe regulacje w zakresie usług społecznych
 • Przetarg ograniczony i nieograniczony w nowej ustawie
 • Bardziej elastyczne tryby negocjacyjne
 • Pozostałe tryby postępowań
 1. Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
 • Zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu
 • Nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowaniu
 • Dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów
 • Podmiotowe środki dowodowe
 • Podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie
 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:
 • Opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań
 • Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości
 • Kryteria oceny ofert w nowej ustawie
 • Przedmiotowe środki dowodowe

MODUŁ IV. TRYBY POSTĘPOWAŃ W NOWEJ USTAWIE – SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ZMIAN

 1. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp:
 • Wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy – co to oznacza w nowej ustawie
 • Zamówienia bagatelne – czy faktycznie nie stosujemy ustawy
 • Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – analiza porównawcza do obowiązującego Pzp
 • Ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych
 1. Zamówienia poniżej progów unijnych - tryb podstawowy w 3 wariantach:
 • Tryb ofertowy, negocjacyjny, tryb mieszany
 • Procedura krok po kroku
 • Zakres przepisów wyłączonych dla zamówień poniżej progu unijnego
 1. Tryby postępowań dla zamówień powyżej progów unijnych – analiza porównawcza zmian.
 2. Ogłoszenia w postępowaniu wg nowej ustawy Pzp.
 3. Specyfikacja warunków zamówienia – zasady sporządzania i publikacji.

MODUŁ V. BADANIE, OCENA ORAZ ZASADY KLASYFIKOWANIA OFERT

 1. Oferta w postępowaniu – forma, zasady składania
 2. Wadium
 3. Termin związania ofertą - czy możliwy będzie wybór oferty po terminie związania
 4. Otwarcie ofert – nowe podejście do zasady jawności oraz obowiązki informacyjne
 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej
 6. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
 7. Nowe zasady uzupełniania dokumentów i oświadczeń
 8. Przesłanki odrzucenia oferty
 9. Oferty dodatkowe w postępowaniu
 10. Przesłanki unieważnienia postępowania
 11. Wybór oferty najkorzystniejszej

MODUŁ VI. UMOWA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 1. Klauzule niedozwolone
 2. Zaliczki oraz częściowe płatności
 3. Podwykonawstwo w umowie
 4. Waloryzacja wynagrodzeń
 5. Zasady dokonywania zmian w umowie
 6. Unieważnienie oraz odstąpienie od umowy
 7. Obowiązki informacyjne dot. zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy
 8. Ewaluacja realizacji umowy

MODUŁ VII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ORAZ POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.

MODUŁ VIII. NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja multimedialna
 • Wykład
 • Dyskusje
 • Analiza case study

Informacje o prelegentach:

Tomasz Kowalewski

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, jak również audytu i kontroli projektów oraz funduszy unijnych.
Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów.

O mnie:

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiadam certyfikaty zarządzania w zakresie Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania, Certyfikat Internal QMS Auditor (Nr 11/2775); Certyfikat Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 – nadanych przez Lloyd’s Register (LRQA) oraz certyfikat Zarządzania Projektami PRINCE 2. Odbyłem również szereg szkoleń z zakresu zarządzania procesami i projektami, zamówień publicznych, planowania, efektywności i optymalizacji procesów, kaskadowania celów, czy komunikacji.

Przez 17 lat związany byłem z warmińsko-mazurską administracją publiczną (zarówno rządową jak i samorządową) – moje doświadczenie związane jest z pracą m.in. na stanowisku audytora wewnętrznego, również jako wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG, POKL). Odpowiedzialny również byłem za przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak też opiniowanie i wstępną weryfikację poprawności dokumentacji zamówień. Członek komisji przetargowych oraz zespołów powoływanych do oceny ofert.

Obecnie jako stały doradca współpracuję z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w zakresie zarządzania i realizacji projektów unijnych oraz zamówień publicznych oraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze w zakresie propagowania i wdrażania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych na obszarze woj. lubuskiego. Na co dzień – na zasadzie doradztwa i współpracy, czynnie wspieram kilkadziesiąt instytucji i jednostek samorządu terytorialnego w procesach związanych z udzielaniem zamówień, realizacją projektów unijnych, czy też szeroko rozumianymi systemami zarządzania, w tym kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem.

Od 2008 r. jestem wykładowcą w ramach studiów podyplomowych oraz trenerem prowadzącym szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej, finansów publicznych, polityki regionalnej UE oraz funduszy unijnych jak również audytu i kontroli.

Mam również zaszczyt współpracować z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie, która w poczet swoich wykładowców i trenerów przyjmuje jedynie osoby zapewniające najwyższy poziom kształcenia oraz autorytety różnych dziedzin funkcjonowania administracji publicznej. W ramach współpracy z KSAP prowadzę m.in. wykłady w ramach służby przygotowawczej dla urzędników służby cywilnej oraz szkolenia dla pracowników administracji publicznej. W latach 2008 – 2014 prowadziłem również szkolenia oraz robocze spotkania informacyjne dla beneficjentów i projektodawców POKL na Warmii i Mazurach - w zakresie zamówień publicznych, zarządzania projektami unijnymi, kwalifikowalności oraz rozliczania wydatków, czy zatrudniania personelu projektu.

W moim dorobku szkoleniowym znaleźć można kilkaset szkoleń przeprowadzonych dla niemal 4.000 uczestników prowadzonych zarówno w trybie szkoleń otwartych, jak również na zlecenie instytucji publicznych, m.in. jednostki Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego, Komenda Wojewódzka PSP Województwa Małopolskiego, Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu, jednostki organizacyjne Służby Więziennictwa, Kancelaria Prezydenta RP, Agencja Rezerw Materiałowych, Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Praga Południe, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie, Samorząd Województwa Opolskiego, Stowarzyszenie „Szczeciński Obszar Metropolitalny”, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Sąd Okręgowy w Słupsku, instytucje kultury województwa kujawsko-pomorskiego, Związek Gmin Ziemi Przeworskiej, urzędy miast i gmin: w Sandomierzu, Suchedniowie, Lęborku, Prudniku, Chmielnie, Cieszkowie, Gryfinie, Brwinowie, Urząd Dzielnicy Warszawa Żoliborz, Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Nisku, Krośnie Odrzańskim, Opolu Lubelskim, Lęborku, Lubaniu czy Poddębicach, Ośrodki Pomocy Społecznej w Rogoźnie oraz Ełku, PUP w Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.

W ostatnich dwóch latach przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu zamówień publicznych
w tym:

 • szkolenia z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych – 30 szkoleń,
 • szkolenia dot. procedur udzielania zamówień publicznych – 50 szkoleń,
 • zamówienia publiczne w projektach unijnych – 20 szkoleń,
 • szkolenia dedykowane konkretnym instytucjom  – 20 szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł + 23% VAT za osobę
 • 390 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 31 lipca 2020 r.

Cena zawiera:

- Autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Wydarzenie: Rewolucja w zamówieniach publicznych - kompendium wiedzy o nowej ustawie Prawo zamówień publicznych