Szkolenie

ROLA BIURA ZARZĄDU W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANU ORGANÓW SPÓŁKI

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników biura zarządu do właściwego wykonywania zadań związanych z obsługą organów spółek; wskazanie praktycznych aspektów funkcjonowania biura zarządu i jego relacji z organami spółki.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do pracowników biura zarządu, pracowników komórek prawnych, dyrektorów, kierowników biura zarządu, Office menedżerów, asystentów biura zarządu oraz menedżerów i członków zarządu mających w swoich obowiązkach kierowanie biurem zarządu.

Program szkolenia

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWNE NIEZBĘDNE DLA PRACOWNIKA BIURA ZARZĄDU
· podmioty stosunków cywilnoprawnych (osoby fizyczne: osoby prawne - „ułomne osoby prawne”);
· czynności prawne - definicja czynności prawnych, rodzaje czynności prawnych, skutki czynności prawnych związane z formą danej czynności prawnej);
· oświadczenie woli - definicja; wady oświadczenia woli i możliwości uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli; sposoby uchylenia się o złożonego oświadczenia woli;
· siedziba przedsiębiorstwa i zasady odbioru pism przychodzących do przedsiębiorstwa (domniemania prawne z tym związane);
· przedawnienie roszczeń w odniesieniu do daty odbioru pism przez spółkę. Jak ważny jest dziennik pism przychodzących i wychodzących ze spółki;
· pełnomocnictwo – rodzaje i zasady udzielania; treść pełnomocnictwa;
· zobowiązania – definicja, jego elementy; prawa i obowiązki stron zobowiązania i ich odpowiedzialność; sposoby zawierania umów; dodatkowe zastrzeżenia umowne; podstawowe umowy w praktyce funkcjonowania spółek kapitałowych;
· zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań i przypadki zastosowania ich w spółkach kapitałowych
· czyny niedozwolone – przesłanki odpowiedzialności i przypadki ich zajścia w spółkach kapitałowych
· zamówienia publiczne – podstawowe pojęcia; tryby zamówień publicznych i przesłanki ich zastosowania;
· stosunek pracy – definicja; rodzaje umów o pracę; sposoby zawierania i rozwiązywania umów o pracę;
ZNACZENIE BIURA ZARZĄDU DLA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI
ZARZĄD
· skład oraz sposób powoływania i odwoływania Członków Zarządu; sporządzanie uchwał dotyczących powołania i odwołania członków zarządu;
· mandat i kadencja Członków Zarządu
· analiza stanów faktycznych pod kątem momentu zakończenia kadencji i wygaśnięcia mandatu;
· prawa i obowiązki Członków Zarządu;
· zasady prowadzenia spraw spółki i reprezentacji spółki;
· organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej – aspekty praktyczne: przygotowywanie materiałów na posiedzenie zarządu tj. zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji zarządu; omawianie treści w/w dokumentów – praca na dokumentach;
· organizacja posiedzenia zarządu, przygotowywanie zaproszenia i projektów uchwał, sporządzanie protokołu z posiedzenia zarządu;
· analiza przykładowych wzorów regulaminu zarządu; regulaminu wyboru członków zarządu; regulaminu wyboru biegłego rewidenta co powinien zawierać dany regulamin; jakie postanowienia warto zawrzeć w takim regulaminie a co należy pominąć;
· umowa o pracę z członkiem zarządu – jakie zapisy są istotne z punktu widzenia odpowiedzialności członka zarządu?
RADA NADZORCZA
· zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej;
· kompetencje Członków Rady Nadzorczej a kompetencje Zarządu;
· pojęcie i zasady sprawowania stałego nadzoru oraz czynności nadzorczych przez Radę
Nadzorczą i ich wpływ na funkcjonowanie Zarządu;
· kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej a ich wzajemne relacje w systemie organów spółek kapitałowych;
· organizacja posiedzeń rady nadzorczej – aspekty praktyczne: przygotowywanie materiałów na posiedzenie rady nadzorczej tj. zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji rady nadzorczej; omawianie treści w/w dokumentów – praca na dokumentach; (ćwiczenia praktyczne).
· organizacja posiedzenia rady nadzorczej, przygotowywanie zaproszenia i projektów uchwał,
sporządzanie protokołu z posiedzenia rady nadzorczej;
organizacja posiedzeń rady nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość; (ćwiczenia praktyczne).
· sporządzanie protokołu z posiedzenia rady nadzorczej przebiegającej przy użyciu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
głosowanie na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej; (ćwiczenia praktyczne).
sporządzanie przykładowego pisma;
głosowanie pisemne – (ćwiczenia praktyczne).
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW/WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
· organizacja posiedzeń zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy
· przygotowywanie projektów materiałów na zw/wz; zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji ZW/WZ; omawianie treści w/w dokumentów;
· głosowanie na ZW/WZ przez pełnomocnika – zasady głosowania; jak sporządzić prawidłowe pełnomocnictwo zabezpieczające interes zastępowanego wspólnika/akcjonariusza – analiza przykładowego pełnomocnictwa
· praktyczne, najczęściej występujące błędy prawne i organizacyjne związane ze zwoływaniem i przebiegiem zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia oraz odpowiedzialność Zarządu za takie błędy;
· biuro zarządu a księga protokołów ZW/WZ; księga udziałów/księga akcyjna; zasady sporządzania w/w dokumentów;
· biuro zarządu a umowy – zagadnienia prawne poświęcone zasadom sporządzania umów;
· praktyczne przykłady dokumentacji spółek kapitałowych; statut spółki; regulamin organizacyjny; regulamin ZW/WZ;
· zasady przygotowywania projektów zmian umowy/statutu spółki;
· zasady sporządzania pism wychodzących ze spółki
· ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych – zasady klasyfikacji informacji tajnych; zasady organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych;
· biuro zarządu jako „nadzorca” właściwego prowadzenia dokumentacji spółki;
ZASADY OBIEGU DOKUMENTACJI W SPÓŁCE
· instrukcja kancelaryjna;
· regulamin obiegu dokumentów
· analiza przykładowych dokumentów;
ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU
· przesłanki zastosowania przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 41 k.k.;
· zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 371 prawa upadłościowego i naprawczego – przesłanki orzeczenia takie zakazu;
· postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ
· przesłanki wpisania członka zarządu do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
· obowiązki wierzyciela wynikające z ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
· odpowiedzialność wierzyciela za zgłoszenie osoby do Krajowego Rejestru Długów bez podstawy prawnej lub w wyniku wprowadzenia KRD w błąd poprzez wskazanie nieprawdziwych informacji i odpowiedzialność odszkodowawcza z tym związana;
ŁĄCZENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI I SPÓŁKAMI OSOBOWYMI.
· sposoby połączenia: a) przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), b) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).
· procedura łączenia: a)zasada uniwersalnego zastępstwa prawnego; b)sposoby zabezpieczenia interesów wierzycieli; c)etapy połączenia; d)plan połączenia – jego elementy, e)sposób uzgodnienia oraz badanie przez biegłego rewidenta; f)sporządzanie pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie; g)uchwały o połączeniu; h)obowiązki rejestracyjne;
DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I ICHWPŁYW NA FUNKCJONOWANIE BIURA ZARZĄDU W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH I SPÓŁKACH PRYWATNYCH
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKA BIURA ZARZĄDU:
· rodzaje rejestrów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
· przedmiot wpisów;
· domniemania związane z wpisami do rejestrów;
· aktualizacja i prawdziwość danych umieszczonych w KRS – środki umożliwiające zapewnienie powinności aktualizacji danych;
· postępowanie rejestrowe – aspekty teoretyczne i praktyczne (wypełnianie wzorów formularzy KRS)
· przepisy umożliwiające przyspieszenie postępowania rejestrowego;
· rodzaje rejestrów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
· opłaty w postępowaniu rejestrowym;
· najczęstsze błędy praktyczne związane z postępowaniem rejestrowym;
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU WOBEC SPÓŁKI ORAZ WOBEC WIERZYCIELI SPÓŁKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI SPÓŁKI;
NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (PRZEPISY WCHODZĄCE W ŻYCIE, PROJEKTY ZMIAN ORAZ POSTULATY DE LEGE LATA) I ICH WPŁYW NA PRACE BIURA ZARZĄDU.

Czas trwania

18 h

Prelegenci

Cytat
radca prawny, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca prawa i trener w firmach szkoleniowych. Od kilku lat jako konsultant kancelarii prawniczych, a aktualnie w ramach własnej kancelarii radcy prawnego, prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Autor publikacji poświęconych spółkom kapitałowym. Doświadczony wykładowca od kilku lat prowadzący zajęcia dla menedżerów i pracowników spółek prawa handlowego. Wysoko oceniany przez uczestników szkoleń

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 października 2013
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 października 2013
hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 października 2013
hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
ne
1850 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłosznia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!