Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy m.in zagadnienia: przyczyny powstawania sporów, tryby zgłaszania roszczeń i podstawy prawne zgłaszania roszczeń, kary umowne, dokumentowanie roszczeń, umowa o roboty budowlane i zmiana umowy, rozstrzyganie sporów, postępowanie rozjemcze, sąd arbitrażowy

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięć budowlanych według warunków kontraktowych FIDIC, zarządzają roszczeniami i uczestniczą w rozstrzyganiu sporów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie zagadnień:

 • jakie są zasady zarządzania budowami według Warunków Kontraktowych, w tym prawa i obowiązki Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego,
 • jakie działania należy podjąć, by skutecznie wnieść roszczenie a także bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami,
 • przedstawione zostaną również zagadnienia zabezpieczeń finansowych, gwarancji jakości, rękojmi za wady.

Problemy ilustrowane będą przykładami oraz bieżącym orzecznictwem sądowym, co umożliwi uczestnikom uniknięcie częstych błędów prowadzących do roszczeń i sporów.
Program szkolenia zawiera również warunki i podstawy postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zatrudnione przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które realizują inwestycje budowlane (lub zamierzają realizować) na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC, na gruncie prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I

 1. Warunki kontraktowe FIDIC na gruncie prawa polskiego.
 2. Rozłożenie ryzyka zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - Książka Czerwona, Książka Żółta, Książka Srebrna, Książka Złota.
 3. Przyczyny powstawania i rozstrzyganie sporów w kontraktach na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.
 4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
  - Zamawiający
  - Wykonawca
  - Inżynier
 5. Prawa i obowiązki Inżyniera – klauzula
  Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

CZĘŚĆ II

 1. Tryb zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego wg Warunków kontraktowych FIDIC, klauzula 2.5, w tym:
  • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenie roszczenia,
  • forma roszczenia.
    
 2. Podstawy prawne roszczeń Zamawiającego.
 3. Istota kar umownych i skutki zastrzegania ich w umowach.
 4. Tryb zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę wg Warunków kontraktowych FIDIC - klauzula 20.1, w tym:
  • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenia roszczenia,
  • skutki niedochowania terminów,
  • forma powiadomienia i roszczenia przejściowe i ostateczne.
    
 5. Podstawy prawne roszczeń Wykonawcy.
 6. Roszczenia Wykonawcy o przedłużenie czasu - klauzula 8.4 i roszczenia o dodatkową zapłatę – klauzula 8.5.
 7. Wybrane przypadki:
  1. Dostęp do Terenu Budowy – klauzula 2.1
  2. Warunki gruntowe klauzula 4.12
  3. Harmonogram - planowanie i ocena realizacji – klauzula 8.3
  4. Rozliczenia Miesięczne Wykonawcy i wystawiania Przejściowego Świadectwa Płatności przez Inżyniera,
  5. Roboty i usługi zgodnie z wycenionym Przedmiarem Robót lub Wykazem Płatności z uwzględnieniem zmian i modyfikacji (klauzula 14.3 (a)),
  6. Kwoty zwiększające lub zmniejszające Cenę Kontraktową (klauzule 13.7 i 13.8),
  7. Urządzenia i materiały przeznaczone do Robót klauzula 14.5,
  8. Nieprzewidywalne warunki fizyczne,
  9. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne.

CZĘŚĆ III

 1. Dokumentowanie roszczeń.
 2. Sposoby kalkulacji opóźnień.
 3. Przedawnienie roszczeń:
  • termin przedawnienia roszczeń z umowy o roboty budowlane,
  • termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło,
  • skutki przedawnienia roszczeń.
    
 4. Umowa o roboty budowlane:
  • wymagania dotyczące umowy o roboty budowlane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
    
 5. Wynagrodzenie ryczałtowe – zmiana wynagrodzenia ryczałtowego.
 6. Wynagrodzenie kosztorysowe - zmiana wynagrodzenia kosztorysowego.
 7. Zmiana umowy o roboty budowlane w świetle:
  • Prawa cywilnego,
  • Prawa budowlanego – zmiany istotne i nieistotne,
  • Prawa zamówień publicznych– zmiany istotne i nieistotne

CZĘŚĆ IV

 1. Błędy w dokumentacji projektowej:
  • nadrzędności dokumentów projektowych,
  • roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe.
    
 2. Procedura wprowadzania Zmian zgodnie WK FIDIC:
  • rola Inżyniera.
    
 3. Inicjatywa wprowadzania Zmian.
 4. Świadectwo przejęcia – odbiór robót i obiektu.
 5. Zobowiązania i odpowiedzialność Stron Kontraktu.
 6. Rękojmia a gwarancja.

CZĘŚĆ V

 1. Ryzyko, siła wyższa - klauzula 17.
 2. Odstąpienie przez Zamawiającego
  •      odstąpienie a upadłość wykonawcy.
    
 3. Zawieszenie Robót i odstąpienie przez Wykonawcę
  •     gwarancja zapłaty

CZĘŚĆ VI

 1. Rozstrzyganie sporów – alternatywne metody rozstrzygania sporów:
  • mediacja według kodeksu postępowania cywilnego,
  • negocjacje,
  • postępowanie rozjemcze,
  • koncyliacja wg prawa zamówień publicznych.
    
 2. Postępowanie rozjemcze:
  • rodzaje Komisji Rozjemczych,
  • procedura rozjemcza,
  • opinie i decyzje Komisji Rozjemczej,
   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.
 3. Postępowanie po Decyzji Komisji Rozjemczej.
 4. Rozstrzyganie sporów przez sąd arbitrażowy:
  • postępowanie przed sądem arbitrażowym – podstawowe zasady,
   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.
 5. Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 9:00-15:00

Prelegenci

Radca prawny od 1984 roku, członek OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Była Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu SIDiR, rozjemca FIDIC, arbiter, wykładowca. Doradzała zamawiającym i wykonawcom w inwestycjach realizowanych na zasadach kontraktów FIDIC, w tym drogowych - autostrada A1, A2, A4, drogi ekspresowe, modernizacje szlaków kolejowych, inwestycje wodno – kanalizacyjne, obiekty kubaturowe.

Prowadzi szkolenia z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) - Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business, University of Nevada, Reno (USA).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!