Szkolenie

Rozliczanie, monitoring i kontrola projektów unijnych w praktyce - 3-dniowe warsztaty kompetencyjne.

O szkoleniu

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:
Zasad rozliczenia projektów unijnych,
Kontroli projektów unijnych,
Monitorowania projektów unijnych.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy, dokonania analizy praktycznych przykładów oraz skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.
DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ IIST?

kompetentny wykładowca – praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu – to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy dla:
pracowników jednostek administracji publicznej,
członków zespołów projektowych,
osób odpowiadających za realizację projektów unijnych,
osób z działów księgowych, podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE, kierowników działów finansowo – księgowych,
wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.
Dzień I
1. Prawidłowo wypełniony Wniosek o Płatność.
2. Terminy złożenia Wniosku o Płatność:
• Pośrednią,
• Końcową.
3. Dokumenty, które Beneficjent musi złożyć do Wniosku:
• Kopie dokumentów księgowych,
• Kopie wyciągów bankowych,
• Kopie dokumentów potwierdzających nabycie środków trwałych.
4. Płatność.
5. Generator Wniosków o Płatność.
6. Wynagrodzenia w projektach: miękkich i inwestycyjnych.
7. Rozliczanie leasingu.
8. Opis dokumentów księgowych.
9. Obowiązki Beneficjenta podczas realizacji projektów oraz przy jego rozliczaniu.
10. Nieprawidłowości przy realizacji projektu lub przy jego rozliczaniu.
11. Termin archiwizowania dokumentów projektowych.
12. Zmiany w projekcie:
• Nie wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie,
• Wymagające aneksowania umowy o dofinansowanie.
13. Ewaluacja.
14. Audyt.
15. Realizacja projektu:
• Prawo zamówień publicznych,
• Pytanie ofertowe.
16. Księgowość projektu.

Dzień II
17. Monitorowanie projektu w okresie jego trwałości:
• Obowiązujący horyzont czasowy trwałości projektów,
• Podstawowe definicje (Zasadnicza modyfikacja, Infrastruktura, Zaprzestanie działalności produkcyjnej, Zmiana charakteru własności, Zmiana charakteru operacji, Warunki realizacji projektu, Nieuzasadniona korzyść, Nieoszukańcze bankructwo),
• Analiza możliwości dokonania zmian w projekcie w okresie jego trwałości: sposoby postępowania dla:
a) zasadniczej modyfikacji,
b) zmiany charakteru własności infrastruktury,
c) zaprzestania działalności,
d) zmiany charakteru operacji,
e) zmiany warunków realizacji operacji,
f) uzyskania nienależnej (nieuzasadnionej) korzyści,
g) terminu zakończenia projektu.
• Dopuszczalne i niedopuszczalne przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjentów i podmiotów zarządzających produktami projektu,
• Następstwo prawne a wymogi trwałości instytucjonalnej projektu.
18. Monitorowanie dochodowości projektów na etapie ich eksploatacji.
• Kwestia monitorowania dochodowości projektów nieobjętych pomocą publiczną – podstawowe definicje,
• Procedury monitorowania dochodu w przypadku projektów generujących dochód, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania dochodów w przypadku projektów o których mowa w art. 55 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
• Podstawowe zasady weryfikacji luki finansowej,
• Trwałość finansowa projektów objętych pomocą publiczną,
• Najczęstsze przykłady naruszenia trwałości projektów – studia przypadku i ćwiczenia.
19. Korekty finansowe.
• Pojęcie i występowanie korekt finansowych,
• Ograniczenie kwalifikowalności wydatków w przypadku nieutrzymania wskaźników produktu,
• Sankcje z tytułu nieosiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu,
• Zasada „siły wyższej i wyjątkowych okoliczności”,
• Proces dokonywania korekt zgodnie z zapisami Zaleceń w zakresie korygowania wydatków,
• Dyskusja końcowa – sesje pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne.

Dzień III
20. Główne zobowiązania Beneficjenta wynikające z Umowy o dofinansowanie.
• Podstawowe pojęcia i definicje związane z procesem zamknięcia projektu,
• Obowiązek realizacji projektu zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego,
• Obowiązek sprawozdawczości i monitorowania postępu realizacji celów projektu,
• Obowiązek utrzymania trwałości projektu,
• Wymóg prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
• Obowiązki w zakresie promocji projektu,
• Wymogi w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu.
21. Zasady rozliczenia końcowego projektu.
• Obowiązek i termin składania wniosku o płatność końcową,
• Graniczna data kwalifikowalności wydatków w ramach projektu,
• Omówienie pól rozliczeniowych we wniosku o płatność,
• Ewidencja dowodów księgowych we wniosku o płatność,
• Wykazywanie postępu i zakończenia rzeczowo-finansowego projektu,
• Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność,
• Załączniki do wniosku o płatność końcową,
• Typowe błędy w toku procesu rozliczeń końcowych,
• Prezentacja wniosku o płatność oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych,
• Obsługa Generatora Wniosków Płatniczych.
22. Kontrola na zakończenie projektu.
• Terminy i cele kontroli,
• Dobór projektów do objęcia czynnościami kontrolnymi,
• Rodzaje kontroli, obszary kontrolowane,
• Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego,
• Zasady przeprowadzania kontroli,
• Dokumenty kontroli,
• Rodzaje uchybień (drobne i istotne) oraz pojęcie nieprawidłowości,
• Przykłady naruszeń zapisów Umowy o dofinansowanie.

METODY PRACY:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentną realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

czas trwania szkolenia – 3 dni (24h);
w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad;
każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU I FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu otwartym: 1690zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.
Formularz zgłoszenia do pobrania:

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(61) 307 01 49
fax. (61) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl
Zachęcamy do współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST ponieważ:
Dążymy do spełnienia wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie najwyższych standardów szkoleniowych;
Oferujemy niedrogie i autorskie szkolenia, dostarczane przez profesjonalnych trenerów;
Realizujemy szkolenia w kameralnych grupach aby zagwarantować Państwu możliwość zdobycia cennej i praktycznej wiedzy na podstawie interesujących warsztatów i ćwiczeń;
Nieustannie ulepszamy sprawdzone metody dydaktyczne podnoszących jakość oferowanych usług;
Podczas szkoleń wprowadzamy motywującą atmosferę gwarantującą osiąganie wysokich wyników;
Uczestnikom naszych warsztatów i seminariów oferujemy profesjonalne doradztwo oraz bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.
PROGRAM PARTNERSKI:

Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.

Czas trwania

czas trwania szkolenia – 3 dni (24h);

Prelegenci

Cytat
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, doświadczony specjalista i praktyk, wieloletni doradca ds. księgowych, rachunkowych oraz unijnych. Jako wykładowca realizuje liczne projekty w zakresie: przygotowywania biznes planów w celu pozyskania funduszy unijnych, rozliczania projektów unijnych oraz programy skupiające się na aktualnej problematyce księgowej oraz regulacjach prawnych w zakresie UE.

Gdzie i kiedy

Gdańsk 26 - 28 listopada 2014
-

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1690 PLN
Cena zawiera:
  • w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad; każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!