Rozliczanie projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

O szkoleniu

Centrum Szkoleniowe EDOOR organizuje szkolenia o tematyce unijnej, z zakresu pozyskiwania Funduszy i Dotacji Europejskich.

Temat szkolenia: Rozliczanie projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Termin: od 27.02.2012 do 29.02.2012 - WARSZAWA
Cena szkolenia: 1211,38 + VAT Promocja!
PROMOCJE:
-Dodatkowa zniżka 10% za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem*
-Dodatkowa zniżka 5% za zgłoszenie jednorazowo przynajmniej 2 osób*
-Dodatkowa zniżka 5% dla studentów*
* - Zniżki można łączyć

Szkolenia unijne organizowane pod patronatem:
1.Centrum Rozwoju Gospodarczego
2.Stowarzyszenia Specjalistów ds. Funduszy Unijnych


Proponujemy profesjonalne warsztaty, prowadzone w unikalnej formie. Ciągła interakcja uczestników szkolenia z trenerem, w oparciu o udoskonalane z roku na rok, autorskie materiały szkoleniowe, a także niespotykane umiejętności dydaktyczne prowadzącego, zapewniają wyjątkową skuteczność w przekazywaniu wiedzy. Nasze starania o jakość szkoleń owocują dotychczas stuprocentowym zadowoleniem uczestników.

Gwarantujemy pracę w max 10-to osobowych grupach, zapewniając odbycie prawdziwych warsztatów - my nie wyświetlamy przysłowiowych slajdów. Program szkolenia obejmuje wszystkie etapy skutecznego rozliczania dotacji unijnych. Nasi patroni zobowiązują nas do ciągłego podnoszenia jakości szkoleń, dzięki czemu możemy się poszczycić jednymi z najlepiej ocenianych usług w kraju.


Celem szkolenia jest:

* Omówienie dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu.
* Zapoznanie z regulacjiami prawnymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.
* Omówienie zasad związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty.
* Przedstawienie zasad dokonywania zmian w budżecie projektu.Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

* Realizacja warsztatów z przygotowania wniosków o płatność.
* Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk przy kwalifikacji wydatków.
* Zapoznanie z obiegiem i kontrolą dokumentów.
* Omówienie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu.
* Zaprezentowanie zasad rozliczeń projektów.
* Nabycie umiejętności promocji projektu - wybór właściwej formy promocji.ORGANIZATOR SZKOLENIA:
EDOOR CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE
ul. Kościuszki 40, 07-200 Wyszków
e-mail:biuro@edoor.edu.pl
tel. 507070979, fax. 297426980
www.edoor.edu.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie Centrum EDOOR: http://www.edoor.edu.pl
Kto powinien wziąć udział?
Jest to szkolenie, które kierujemy do przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, a także do klientów indywidualnych i osób bezrobotnych, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, bądź rozpocząć własną działalność, polegającą na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu treściwego, profesjonalnego szkolenia.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne dotyczące realizacji i rozliczania projektów w ramach POKL;

2. Aspekty finansowe realizacji projektów:

* Zasady finansowania i kwalifikowania wydatków;
* Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w PO KL:

- Zasady kwalifikowalności,
- Wydatki faktycznie poniesione,
- Okres kwalifikowania,
- Dowody poniesienia wydatku,

* Prezentacja potencjalnych typów wydatków kwalifikowanych, omówienie specyfiki budżetu wniosku (budżetu zadaniowego): koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, cross-financing, wkład własny, przychód projektu;
* Przepływy finansowe w projekcie, metody zachowania płynności finansowej;
* Obieg dokumentów;

3. Prawidłowe tworzenie dokumentacji projektowej:

* Zasady tworzenia dokumentacji projektowej,
* Dokumentowanie działań projektowych i ich raportowanie,
* Przygotowanie dokumentacji na potrzeby działań prowadzonych w ramach projektu, np.:

- Dokumentacja szkoleniowa, doradcza, listy obecności, dzienniki zajęć, programy szkoleń, rozkład materiału, umowy szkoleniowe, ankiety ewaluacyjne itd.
- Dokumentacja dotycząca beneficjentów:

* Dokumentacja procesu rekrutacji (regulamin, formularze zgłoszeniowe, deklaracja uczestnictwa w projekcie).
* Zasady dot. ochrony danych osobowych.

4. Rozliczanie projektu:

* Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków przez beneficjentów
* Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków
* Wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego beneficjenta
* Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność
* Monitorowanie przepływu uczestników w projekcie;
* Zasady działania PEFS i jego rola w zakresie monitoringu EFS (rezygnacje w projekcie, wymiana uczestnika, powrót do projektu uczestnika, który zrezygnował);
* Weryfikacja i zatwierdzanie wniosku beneficjenta o płatność od strony Instytucji Pośredniczącej II.
* Wprowadzanie zmian do projektu

5. Sprawozdawczość:

* Dokumenty określające zasady sprawozdawczości projektów;
* Ogólne zasady sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
* Poziomy sprawozdawczości (projekt, działanie, priorytet, program);
* Zakres przedmiotowy i terminy sprawozdawczości;
* Schemat procesu sprawozdawczości w PO KL, system SIMIK;

6. Kontrola:

* Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli;
* Zasady i rodzaje kontroli;

7. Ewaluacja projektu:

* Cechy, zakres i rodzaje ewaluacji;
* Metody ewaluacji projektu (kwestionariusze, ankiety, raporty);

8. Warsztaty:

* Zasady tworzenia dokumentacji projektowej (opisywanie dokumentów, archiwizowanie)
* Przygotowanie wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Czas trwania

3dni - 30 h

Prelegenci

Zajęcia prowadzi Edyta Masłowska – Parafian, absolwentka Politechniki Białostockiej w Białymstoku, następnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Certyfikat Prince2 Foundation, będący międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2® w zarządzaniu projektami. Edyta Masłowska – Parafian zdobywała swoje doświadczenie zawodowe, początkowo poprzez pracę w Wydziale Monitorowania w Departamencie Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MGPiPS, MGiP), a następnie na stanowisku Starszego Specjalisty w Wydziale Kontroli i Monitorowania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Problematyką funduszy strukturalnych UE zajmuje się od 2003 roku. Pracowała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie przez ponad 3 lata zajmowała się monitorowaniem jednych z największych projektów finansowanych z Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska. Pracując w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zajmowała się kontrolą projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Instytucje Pozarządowe jak również Urzędy. Przeprowadziła ponad 200 kontroli na miejscu realizacji projektów. Obecnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Selekcji i Monitorowania w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, gdzie zajmuje się monitorowaniem i rozliczaniem projektów realizowanych w ramach PO KL.
Edyta Masłowska – Parafian prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przygotowywania, monitorowania, rozliczania, sprawozdawczości, ewaluacji, i wreszcie kontroli projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. W swojej dotychczasowej karierze prowadziła szkolenia kierowane zarówno do osób bezrobotnych, przedsiębiorców i przedstawicieli przedsiębiorstw, jak również te przeznaczone dla pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Jednostek Samorządów Terytorialnych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Marszałkowskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe

07-200 Wyszków

Kościuszki

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
PLN
1 490
Cena zawiera:
  • * materiały szkoleniowe, * imienny certyfikat ukończenia szkolenia, * 3 obiady, * przerwy kawowe - bez limitu!
Zapisz się

Organizator

RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
07-200 Wyszków
Tadeusza Kościuszki 40
woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe EDOOR zajmuje się kompleksową organizacją konferencji, kursów i szkoleń związanych z dofinansowaniem unijnym. Dla całego zespołu naszych specjalistów, najważniejszym celem jest skuteczne i profesjonalne przygotowan...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: biuro@edoor.edu.pl lub faxem na nr: 29 741 57 08.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
07-200 Wyszków Tadeusza Kościuszki 40
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!