Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rozliczanie-projektow-unijnych-pod-wzgledem-finansowym-48381-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom procesu prawidłowej dokumentacji oraz księgowania i rozliczenia wydatków obejmujących projekty dofinansowane z Unii Europejskiej. Zakres tematyczny szkolenia opiera się na wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów i ich księgowania. Podczas szkolenia omówimy najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych za realizację i rozliczenie danego projektu. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
Korzyści dla uczestników:
• Uczestnicy będą znali proces prawidłowego dokumentowania oraz ewidencji księgowej projektów unijnych,
• Osoby biorące udział w szkoleniu będą wiedziały jak rozliczane są podatki w projektach unijnych,
• Uczestnicy będą znali aktualny stan prawny.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, kierowników działów finansowo – księgowych, osób odpowiadających za realizację projektów unijnych, osób z działów księgowych, podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE oraz wszystkich zainteresowanych omawianą podczas szkolenia problematyką.

Program szkolenia:

I. Podstawy prawne dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
II. Fundusze UE w Polsce
III. Kwalifikowalność projektu i wydatków w projekcie
1. Kwalifikowalność projektu
2. Ogólne zasady kwalifikowania wydatków
3. Okres kwalifikowania wydatków
4. Analiza kwalifikowalności wydatków w trakcie projektu
5. Kategorie wydatków kwalifikowanych
 Nieruchomości
 Roboty budowlane
 Środki trwałe nowe i używane
 Amortyzacja
 Leasing
 Usługi szkoleniowe i doradcze
 Koszty pośrednie
 Podatek VAT
 Inne
6. Kategorie wydatków niekwalifikowanych. Kiedy wydatek traci kwalifikowalność (VAT, inne przypadki)
7. Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu
IV. Podatki w projektach unijnych
1. Podatek dochodowy od osób prawnych
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3. Podatek od towarów i usług VAT
V. Sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją finansową projektu.
1. Polityka rachunkowości/wzór,
2. Instrukcja obiegu dokumentów/wzór,
3. Polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego,
4. Inne dokumenty wewnętrzne
VI. Wyodrębnienie księgowości dla celów projektu
1. Wyodrębniona ewidencja księgowa kosztów i wydatków projektów
2. Ewidencja na kontach zespołu 4 (syntetyka, analityka),
3. Alternatywnie ewidencja na kontach zespołu 4 i 5,
4. Alternatywnie ewidencja pozabilansowa.
VII. Zarządzanie finansami projektu. Dokumentacja finansowa i podatkowa.
1. Dokumentowanie wydatków, kosztów, nakładów, ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych etc.,
2. Dokumentowanie rozliczeń wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilno-prawnych etc., (lista płac, rachunek, karta czasu pracy, ewidencja czasu pracy, zakres czynności)
3. Dokumentacja finansowo-księgowa niezbędna do rozliczenia kosztów projektowych.
4. Wkład własny (prywatny)
VIII. Opis dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku
1. Dowody a dokumenty
2. Zasady opisu dokumentów projektu
3. Opis faktur VAT, rachunków i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
4. Przykładowy wzór opisu dokumentów finansowych
IX. Raportowanie i sprawozdawczość realizowanego projektu
1. Zadania i rola księgowości
2. Wymogi stawiane przez Instrukcję sporządzania wniosku beneficjenta o płatność
3. Sprawozdawczość - GWoP
4. Analiza wykonalności budżetu a dane księgowe
5. Jak zapewnić wykonanie rzeczowe i finansowe projektu
6. Sporządzanie zestawień, raportów oraz analiz finansowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu
7. Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku o płatność
X. Kontrola wewnętrzna projektu oraz audyt projektu
1. Kontrola wewnętrzna projektu
2. Audyt projektu
3. Zamknięcie projektu

Informacje o prelegentach:

absolwentka kierunków Zarządzanie rozwojem firmy na rynku UE, Finanse i Rachunkowość, Doradztwo podatkowe. Prezes Zarządu, trenerka. Podczas wieloletniej pracy na stanowisku głównej księgowej zdobyła doświadczenie w sprawozdawczości i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków EFS, przygotowywaniu budżetu i pisaniu projektów unijnych, prowadzeniu szkoleń z zakresu ewidencji księgowej i rozliczaniu dotacji UE, kontroli projektów oraz podatku od towarów i usług VAT w projektach UE oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Rozliczanie projektów unijnych pod względem finansowym