Szkolenie: Rozliczanie projektów unijnych w praktyce - warsztaty

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-warsztaty-69330-id227

Informacje o szkoleniu

 • Rozliczanie projektów unijnych w praktyce - warsztaty


  ID szkolenia: 69330
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe
  ścisłe centrum
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem głównym szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim:
■Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych;
■Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie;
■Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy;
■Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji;
■Podniesienie efektywności zarządzania zespołem/personelem projektu;
■Podniesienie potencjału w realizacji kolejnych projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych.
Do podstawowych korzyści, jakie niesie za sobą udział w warsztatach zaliczyć trzeba:
■Nabycie umiejętności rozliczeń środków publicznych;
■Sprawność w prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektów dofinansowanych z grantów unijnych;
■Zasady skutecznego rozliczania realizacji umowy o dofinansowanie;
■Opanowanie zasad rozliczania kosztów osobowych i rzeczowych
■Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej projektu;
■Zapoznanie się z przykładami naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu;
■Nauka skutecznego zarządzania zespołem zadaniowym.

Szkolenie skierowane jest do:

Do adresatów szkolenia zaliczyć można przede wszystkim następujące grupy zawodowe:
■Członkowie kadry administracyjnej projektów unijnych (koordynatorzy/kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji)
■Członkowie kadry merytorycznej projektów unijnych (członkowie zespołów badawczych, inżynierowie kontraktu, konsultanci merytoryczni, doradcy)
■Kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe)
■Audytorzy projektów unijnych
■Konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE

Program szkolenia:

1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
■Obowiązek realizacji projektu z należytą starannością zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu Operacyjnego
■Obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
■Obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu
■Zasady opisywania dowodów księgowych
■Obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu
■Obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu

2. Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020
■Terminy składania wniosku o płatność
■Rodzaje i funkcje wniosków o płatność
■Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
■Podstawowe grupy kosztów kwalifikowanych: koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty personelu, środki trwałe, roboty budowlane, promocja projektu.
■Prezentacja wniosku o płatność oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych
■Załączniki do wniosku o płatność
■Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu
■Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność
■Obsługa systemu informatycznego służącego składaniu wniosków o płatność
■Typowe błędy w toku procesu rozliczeń

3. Warsztaty - Studium przypadku
■Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
■Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
■Sporządzanie wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych
■Ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kolejnych transz zaliczek i kwot

4. Podsumowanie szkolenia
■Dyskusja końcowa
■Konsultacje indywidualne

Informacje o prelegentach:

Konsultant i autor ponad 100 projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL/POWER, POIG/POIR, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce. Od 2008 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie integracji europejskiej oraz podyplomowe w dziedzinie rachunkowości i kontroli finansowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 5 - + 23%

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie mailem lub przez internet na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Rozliczanie projektów unijnych w praktyce - warsztaty