Rozpocznij i prowadź działalność gospodarczą na terenie SSE - ujęcie prawne i podatkowe

O szkoleniu

Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności gosp. na terenie SSE
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE
* Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce - wstępne omówienie tematu szkolenia, rys historyczny rozwoju stref w Polsce
* Omówienie definicji "strefy" ekonomicznej
* Problem prowadzenia działalności poza terenem "strefy"
* Okres istnienia SSE
* Możliwości maksymalizacji dochodu na terenie SSE w okresie jej istnienia
* Włączanie prywatnych gruntów do terenów SSE - kryteria
* Warunki określone w Zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie SSE, wydanym przed dniem 4 sierpnia 2008 r.
* Przedmiot działalności gospodarczej określony w Zezwoleniu
* Utworzenie nowych miejsc pracy
* Wielkość nakładów inwestycyjnych
* Okres, w którym mogą być ponoszone nakłady inwestycyjnego
* Zmiana treści warunków Zezwolenia wydanego pod dniu 4 sierpnia 2008 r. w związku z nowelizacją zmianą ustawy o SSE - dodatkowe warunki: termin zakończenia inwestycji, maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych
* Zmiana warunków określonych w Zezwoleniu
* Zmiana warunków Zezwoleń wydanych po dniu 4 sierpnia 2008 r.
* Kontrola warunków Zezwolenia przez Zarządzającego SSE
* Przesłanki cofnięcia lub utraty zezwolenia
* Zwolnienie z podatku dochodowego przysługujące podmiotom posiadającym Zezwolenie
2. Warunki prowadzenia działalności na terenie SSE dotyczące inwestorów, którzy otrzymali zezwolenie wydane przed dniem 31 grudnia 2000 r. - tzw. "starzy" przedsiębiorcy strefowi
* Mali i Średni przedsiębiorcy strefowi korzystają ze zwolnień przysługujących na zasadach określonych w ustawie o SSE w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2000 r. do 2010 i 2011 roku
* Kwalifikacja przedsiębiorców jako Małych i Średnich
* Definicja wyrobu strefowego
* Możliwość korzystania z dotacji unijnych po dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej
* Zasady dotyczące Dużych przedsiębiorców
* Przejście na unijne reguły korzystania z pomocy publicznej, szczególny poziom maksymalnej intensywności pomocy dla zezwoleń wydanych przed 31 grudnia 1999 r.
* Możliwość zmiany warunków zezwolenia w specjalnym trybie do końca 2007 r.
* Częściowe przywrócenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy zmienili zezwolenia
* Utworzenie Funduszu Strefowego
* "Skasowanie" pomocy publicznej otrzymanej do dnia 31 grudnia 2001 r.
* Możliwość rozliczania straty uzyskanej na działalności strefowej
3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia uzyskanego do dnia 1 lutego 2007 r.
* Obliczenie wielkości pomocy publicznej przysługującej z tytułu kosztów nowej inwestycji
* Maksymalna wielkość pomocy publicznej przysługująca inwestorom w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji
* Podwyższony współczynnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla Małych i Średnich przedsiębiorstw
* Zasady i warunki kwalifikacji przedsiębiorców jako Dużych lub Małych i Średnich w świetle regulacji Unii Europejskiej
* Kluczowa rola "definicji niezależności" przy ustalaniu wielkości przedsiębiorstwa
* Intensywność pomocy dla "Dużych projektów inwestycyjnych" przekraczających równowartość 50 mln EURO
* Koszty inwestycyjne kwalifikowane do objęcia pomocą
* Kwalifikacja wydatków do "kosztów inwestycji" w świetle art. 16g ust. 3 i 4 ustawy o PDOP (odsetki, prowizje, różnice kursowe) oraz ustawy o rachunkowości
* Sporny moment poniesienia kosztu inwestycyjnego - kwalifikacja według zasady kasowej czy memoriałowej ?
* Maksymalny okres ponoszenia wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych do objęcia pomocą
* Kwalifikacja poszczególnych wydatków inwestycyjnych na środki trwałe
* Wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, ich rozbudowę lub modernizację
* Możliwość zaliczenia spłaconych rat z tytułu leasingu finansowego do kosztów kwalifikowanych
* Kwalifikacja wydatków na WNiP
* Ograniczenie wielkości wydatków na WNiP dla dużych przedsiębiorców
* Zwolnienie z podatku dochodowego jako forma pomocy publicznej
* Moment, od którego można korzystać ze zwolnienia podatkowego
* Specjalny moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia przez przedsiębiorców "włączonych" do terenu SSE
* Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego przed spełnieniem warunków określonych w Zezwoleniu
* Utrata prawa do zwolnienia podatkowego w przypadku sprzedaży środka trwałego przed upływem 5 lat od przyjęcia go do ewidencji
* Likwidacja środka trwałego a prawo do zwolnienia podatkowego
* Pomoc publiczna z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
* Wielkość pomocy na utworzenie nowych miejsc pracy
* Przyrost miejsc pracy w przedsiębiorstwie powyżej średniego zatrudnienia z okresu 6 miesięcy przed uzyskaniem zezwolenia
* Moment poniesienia kosztu kwalifikowanego z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
* Moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego
* Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję
* Możliwość równoczesnego korzystania z pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz utworzenia nowych miejsc pracy
* Dopuszczalność łączenia innych źródeł pomocy np. dotacji bezpośrednich na zakup środków trwałych, zwolnienia z podatku od nieruchomości, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy do wysokości maksymalnego pułapu pomocy przysługującego przedsiębiorcy
* Określenie maksymalnego pułapu pomocy
* Obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie SSE, w przypadku prowadzenia działalności także poza SSE
* Przykładowe sposoby przeprowadzenia wydzielenia organizacyjnego
* Obowiązek stosowania zasad dotyczących cen transferowych w przypadku prowadzenia działalności poza terenem SSE odnośnie wewnętrznych przepływów towarów i usług
* Dyskontowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz uzyskanej pomocy publicznej
* Moment uzyskania pomocy publicznej
4. Zmiany dotyczące zezwoleń wydanych po dniu 1 lutego 2007 r.
* Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 - 2013 i ich implementacja do zezwoleń strefowych
* Zmiana wysokości maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla niektórych regionów
* Zmiana wysokości maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorców
* Nowa definicja Małych i Średnich przedsiębiorców i pojęcia niezależności
* Zmiany dotyczące klasyfikacji wydatków inwestycyjnych - według ustawy o rachunkowości
* Obowiązek ponoszenia nakładów wyłącznie na terenie strefy
* Obowiązek nabywania wyłącznie nowych środków trwałych przez dużych przedsiębiorców
* Możliwość zaliczania wydatków na najem i dzierżawę do kosztów kwalifikowanych
* Konieczność wykorzystania nabytych WNIP wyłącznie w przedsiębiorstwie, dla którego udzielana jest pomoc
* Zakaz przyznawania pomocy na inwestycje rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy
* Zmiany dotyczące pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy
5. Rozliczenie podatkowe działalności prowadzonej na terenie SSE
* Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu zwolnionego
* Zakaz rozliczania straty/dochodu wykazanego w działalności zwolnionej ze stratą/dochodem na działalności opodatkowanej
* Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach
* Zasady kwalifikacji danego przychodu jako podlegającego zwolnieniu
* Problem przychodów finansowych i operacyjnych
* Kwalifikacja poszczególnych przychodów m.in. odsetki z rachunku, odsetki z lokat, odsetki overnight, odsetki za nieterminową płatność, odszkodowania, różnice kursowe, bonusy, odpady produkcyjne
* Priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła
* Podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową
* Rozliczenie dochodu lub straty w deklaracji podatkowej

Czas trwania

2 dni - 16 godzin wykładowych

Prelegenci

Anna Kiereś – Starszy Konsultant Podatkowy ; administratywista; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; absolwentka Podyplomowych Studiów Podatkowych na Uniwersytecie Łódzkim; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Poznań

-

woj. wielkopolskie

-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
85
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena 2
-
85
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy na stronie ecddp.p

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!