Szkolenie

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców

O szkoleniu

Celem przepisów, wprowadzonych rozporządzeniami REACH, CLP oraz ustawą jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska oraz propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje.

Rozporządzenia wprowadziły szereg zmian w prawodawstwie dotyczącym chemikaliów miedzy innymi w zakresie:
• wprowadzania ich na rynek,
• klasyfikacji
• oznakowaniu.

Wszelkie sankcje związane z tymi rozporządzeniami zawarte są w ustawie o substancjach i mieszaninach chemicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne a także przygotować się do planowanych zmian.

Szkolenie ma na celu:
• wskazanie obowiązków dalszych użytkowników wynikających z przepisów rozporządzenia REACH i CLP,
• przedstawienie nowego formatu karty charakterystyki z uwzględnieniem zmian w 2015 roku (ważne dla dalszych użytkowników),
• przedstawienie dodatkowych obowiązków wynikających z rozporządzeń REACH i CLP,
• przedstawienie obowiązków przemysłu oraz sankcji wynikających z ustawy.

Ostatnie zmiany przepisów / zmiany planowane:
• 1 czerwca 2015 r. wejdą w życie przepisy dotyczące mieszanin,
• 1 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji WE nr. 453/2010 zmieniające zasady tworzenia i format karty charakterystyki,
• 20 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie CLP, ale rozporzadzenie jest często zmieniane
• 1 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie REACH, załączniki do rozporządzenia są często zmieniane.

Program szkolenia

1. Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z rozporządzenia REACH i CLP:
o przekazywanie informacji,
o gromadzenie informacji,
o przechowywanie danych,
o informowanie Europejskiej Agencji Chemikaliów,
o śledzenie wszelkich zmian związanych z ograniczeniami i zakazami,
o przeklasyfikowanie i oznakowanie wynikające z wytycznych rozporządzenia CLP,
o zmiany w klasyfikacji niektórych substancji – nowe obowiązki,
o nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP.

2. Karta charakterystyki po 1 czerwca 2015:
o nowy format,
o nowe informacje,
o okresy przejściowe tylko dla niektórych podmiotów,
o sposób przekazywania,
o scenariusze narażenia.

3. Procedura udzielania zezwoleń:
o substancje SVHC,
o lista kandydacka,
o lista priorytetowa,
o substancje z załącznika XIV,
o kto powinien się starać o zezwolenie,
o niebezpieczna procedura dla przedsiębiorstw,
o dlaczego w głównej mierze dotknie dalszych użytkowników,
o koszty.

4. Podstawowe zagadnienia ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:
o zastosowanie ustawy,
o informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych – proponowane zmiany,
o akty wykonawcze do ustawy,
o organy nadzoru oraz ich kompetencje,
o wybrane kary: związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy, związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia REACH, związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP.

5. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

07.09.2015, poniedziałek, godz. 10.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat
Naczelnik Wydz. Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.

Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.

Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 września 2015
Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł brutto
725,70 PLN
Cena zawiera:
  • Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie i przesłanie formularza: http://www.jgt.pl/szkolenia/reach_1504res

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!