Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rozporzadzenia-reach-i-clp-oraz-ustawa-o-substancjach-i-mieszaninach-chemicznych-obowiazki-przedsiebiorcow-33850-id754

Informacje o szkoleniu

 • Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców


  ID szkolenia: 33850
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Przemysł, produkcja Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Golden Floor Plaza
  Al. Jerozolimskie
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  07.09.2015, poniedziałek, godz. 10.00 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  J.G. Training
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem przepisów, wprowadzonych rozporządzeniami REACH, CLP oraz ustawą jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska oraz propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje.

Rozporządzenia wprowadziły szereg zmian w prawodawstwie dotyczącym chemikaliów miedzy innymi w zakresie:
• wprowadzania ich na rynek,
• klasyfikacji
• oznakowaniu.

Wszelkie sankcje związane z tymi rozporządzeniami zawarte są w ustawie o substancjach i mieszaninach chemicznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne a także przygotować się do planowanych zmian.

Szkolenie ma na celu:
• wskazanie obowiązków dalszych użytkowników wynikających z przepisów rozporządzenia REACH i CLP,
• przedstawienie nowego formatu karty charakterystyki z uwzględnieniem zmian w 2015 roku (ważne dla dalszych użytkowników),
• przedstawienie dodatkowych obowiązków wynikających z rozporządzeń REACH i CLP,
• przedstawienie obowiązków przemysłu oraz sankcji wynikających z ustawy.

Ostatnie zmiany przepisów / zmiany planowane:
• 1 czerwca 2015 r. wejdą w życie przepisy dotyczące mieszanin,
• 1 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji WE nr. 453/2010 zmieniające zasady tworzenia i format karty charakterystyki,
• 20 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie CLP, ale rozporzadzenie jest często zmieniane
• 1 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie REACH, załączniki do rozporządzenia są często zmieniane.

Program szkolenia:

1. Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z rozporządzenia REACH i CLP:
o przekazywanie informacji,
o gromadzenie informacji,
o przechowywanie danych,
o informowanie Europejskiej Agencji Chemikaliów,
o śledzenie wszelkich zmian związanych z ograniczeniami i zakazami,
o przeklasyfikowanie i oznakowanie wynikające z wytycznych rozporządzenia CLP,
o zmiany w klasyfikacji niektórych substancji – nowe obowiązki,
o nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP.

2. Karta charakterystyki po 1 czerwca 2015:
o nowy format,
o nowe informacje,
o okresy przejściowe tylko dla niektórych podmiotów,
o sposób przekazywania,
o scenariusze narażenia.

3. Procedura udzielania zezwoleń:
o substancje SVHC,
o lista kandydacka,
o lista priorytetowa,
o substancje z załącznika XIV,
o kto powinien się starać o zezwolenie,
o niebezpieczna procedura dla przedsiębiorstw,
o dlaczego w głównej mierze dotknie dalszych użytkowników,
o koszty.

4. Podstawowe zagadnienia ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:
o zastosowanie ustawy,
o informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych – proponowane zmiany,
o akty wykonawcze do ustawy,
o organy nadzoru oraz ich kompetencje,
o wybrane kary: związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy, związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia REACH, związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP.

5. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Informacje o prelegentach:

Naczelnik Wydz. Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.

Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.

Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 725.70 zł brutto

Cena zawiera:

Wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wypełnienie i przesłanie formularza: http://www.jgt.pl/szkolenia/reach_1504res

Wydarzenie: Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców