Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rozporzadzenie-reach-i-system-ghs-wdrozony-w-unii-europejskiej-rozporzadzeniem-clp-aktualne-zmianywyklady-i-cwiczenia-warsztaty-iuclid-5-36024-id714

Informacje o szkoleniu

 • Rozporządzenie REACH i system GHS wdrożony w Unii Europejskiej Rozporządzeniem CLP – aktualne zmiany wykłady i ćwiczenia (warsztaty IUCLID 5)


  ID szkolenia: 36024
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Przemysł, produkcja Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  dogodna lokalizacja
  Warszawa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  od 10:00 do 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Meritum Comp
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

UWAGA!!! – Każdy z uczestników szkolenia będzie korzystał z komputera podczas ćwiczeń w dniu 20 lutego 2012 r. Wskazane jest aby uczestnicy zabrali ze sobą na szkolenie własne laptopy, gdyż będą mogli korzystać z ćwiczeń w dalszej pracy (dla osób, które nie mają własnych laptopów zapewniamy komputer w cenie 80 PLN netto).

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresownych Rozporządzeniami REACH i systemami GHS.

Program szkolenia:

20 luty 2012r.
PROWADZĄCY: JACEK CIEŚLA – BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
1. Pierwszy termin rejestracji - podsumowanie; omówienie głównych problemów oraz
najczęstszych błędów popełnianych przez rejestrujących,
2. Zmiany w najnowszej wersji systemu REACH-IT; nowe funkcje (w tym poinformowanie o
substancjach w wyrobach i inne). Zmiany na stronie internetowej Europejskiej Agencji
Chemikaliów,
3. Współpraca w ramach SIEF: praktyczne aspekty współpracy z wiodącym rejestrującym,
4. Co nowego w IUCLID 5.3, 5.3.1,5.3.2, 5.4 i kolejnych wersjach,
5. Konsultacje, dyskusja.
Warsztaty – zajęcia praktyczne z wykorzystaniem IUCLID 5.3.1
1. Przypomnienie najważniejszych funkcji programu,
2. Przygotowanie dokumentacji inquire w praktyce oraz omówienie najczęstszych błędów
popełnianych przez przedkładających,
3. Dokumentacja rejestracyjna uczestnika wspólnego przedłożenia – jak dokonać skutecznej
aktualizacji dokumentacji.
21 luty 2012r.
PROWADZĄCY: MONIKA WASIAK-GROMEK – BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
1. Zmiany w Raportach Bezpieczeństwa Chemicznego – wprowadzone w Rozporządzeniu
Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniającym załącznik I do
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
2. Karta charakterystyki – podstawowy dokument przekazywania informacji o substancji i
mieszaninie w łańcuchu dostaw – omówienie zmian w zakresie wymagań co do tego
dokumentu wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 453/2010,
3. Opracowywanie scenariuszy narażenia po wejściu w życie Rozporządzenia Komisji (UE)
NR 453/2010,
4. Postępowanie z substancjami z załącznika XIV, tzw. SVHC,
5. Obowiązki poszczególnych uczestników w łańcuchu dostaw w świetle rozporządzenia
REACH – czy jego kolejne nowelizację redystrybuują adresatów głównych obowiązków?
6. Rozporządzenie CLP - omówienie zakresu zmian wprowadzonych przez II ATP do rozporządzenia CLP,
7. Najnowsze zmiany (wprowadzone i planowane) w krajowym prawie dot. postępowania z chemikaliami – m. in. ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
8. Konsultacje, dyskusja.

Informacje o prelegentach:

Jacek Cieśla
Główny specjalista w Departamencie ds. Oceny i Ryzyka Biura do Spraw Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu. Absolwent Politechniki Łódzkiej -
specjalizacja bezpieczeństwo i ryzyko przemysłowe.
Monika Wasiak-Gromek
Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż.
biotechnolog.
Obecnie pełni funkcję głównego specjalisty w Departamencie ds. Substancji i Preparatów
Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych oraz jest osobą odpowiedzialną za
pracę Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 390 PLN netto +23 % VAT dwa dni szkolenia 750 PLN netto + 23 % VAT

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy, obiad

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie droga elektroniczna lub faksem. formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej :
www.szkolenia.meritumnet.pl

Wydarzenie: Rozporządzenie REACH i system GHS wdrożony w Unii Europejskiej Rozporządzeniem CLP – aktualne zmiany wykłady i ćwiczenia (warsztaty IUCLID 5)