Rozwiązywanie sporów, konfliktów i trudnych sytuacji w praktyce menadżera.

O szkoleniu

Warsztat prowadzony jest przez certyfikowanego mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji.

Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki zarządzania konfliktem, sporów i kryzysów relacyjnych w zespołach pracowniczych. Jego zadaniem jest przeprowadzenie uczestników przez modele psychologicznych mechanizmów omawianych zjawisk i sytuacji, które towarzyszą dynamice sytuacji konfliktowych do praktycznego ćwiczenia i nabycia wiedzy, umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji konfliktowych oraz gotowości efektywnego zarządzania konfliktami w środowisku zawodowym.

Założeniem warsztatu jest zbudowanie osobistego portfolio kompetencyjnego dla każdego uczestnika i przygotował go do przyjęcia roli mediatora, rozjemcy sporów, zarządzającego  w organizacji – niezależnie od jej wielkości, profilu, sektora czy branży

Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie podjąć interwencję w sytuacji sporu lub konfliktu w zespole
 • Wybrać właściwa ścieżkę postępowania w analizowaniu przyczyn zachowań konfliktowych współpracowników
 • Samodzielnie podjąć inicjatywę neutralizacji budującego się lub trwającego konfliktu w zespole i/lub organizacji
 • Przeprowadzić proces mediacyjny w środowisku pracy
 • Odpowiednio zareagować na kryzys odpowiedzialności w zespole i wybrać rozwiązanie
 • Doskonalić umiejętności menadżerskie w oparciu o praktykę metodologii zarządzania konfliktami

NARZĘDZIA:

 • STANDARYZOWANA DOKUMENTACJA – modele rozmów, ścieżek postepowania, wehikułów działań mediacyjnych, rekomendacji działań neutralizujących konflikty  przydatnych w praktyce menadżerskiej
 • Pakiet materiałów, dobrych praktyk i rekomendacji literatury, artykułów branżowych, narzędzi psychometrycznych
 • Praca z narzędziem diagnostycznym TKI diagnozujących strategię postępowania w sytuacji konfliktowej wraz z rekomendacjami rozwojowymi dla każdego uczestnika

BONUS:

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze ZDALNEJ KONSULTACJI POSZKOLENIOWEJ z Trenerem, w wymiarze do 2 h, z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia menedżerskie adresowane są do osób które obecnie lub w przyszłości będą odpowiedzialne za prowadzenie zespołów, grup roboczych, projektów.

Program szkolenia

1 DZIEŃ:

KONFLIKTY, SPORY, SYTUACJE PROBLEMOWE W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM

 1. Przyczyny, źródła i definicje przedstawionych zjawisk w organizacjach
 2. Uwarunkowanie zachowań kontrproduktywnych pracowników zaangażowanych w konflikty
 3. Typy konfliktów wielowymiarowych na poziomie systemowej organizacji
 4. Sytuacyjne wyznaczniki stylów postepowania w konfliktach
  • Komunikacja interpersonalna
  • Związek między zaufaniem a funkcjonowaniem rzeczywistych zespołów
  • Nagrody i kary dla każdego z interesariuszy wynikające z rozwiązania sytuacji
  • Przynależność grupowa (rzeczywista i deklarowana) oraz jej wpływ na efektywność rozwiązania
 5. Źródła konfliktów w organizacjach
 6. Metody organizacyjne zapobiegania konfliktom – kluczowe aspekty oddziaływania na ludzi i/lub na struktury
 7. Pozytywne i negatywne aspekty konfliktu w ujęciu funkcjonalności organizacyjnej
 8. Taksonomia strat w sytuacjach generowania konfliktów
 9. Produktywne rozwiązywanie konfliktów (poziom skutecznego diagnozowania, neutralizowania i/lub zarządzania konfliktem lub sytuacją trudną w aspekcie personalnym)

 PODSTAWY PSYCHOLOGII KONFLIKTU JAKO ŚCIEŻKA ROZWOJU KOMPETENCJI MENADŻERA

 1. Kluczowe zagadnienia psychologii konfliktu, mające wpływ na wybór ścieżki postępowania w konflikcie
  • Indywidualne wyznaczniki stylów postępowania
  • Maksymalizacja interesów własnych i cudzych
  • Orientacje społeczne i osadzenie osobiste w konflikcie
  • Postawa wobec konfliktu
  • Pojęcie „wielkiej piątka cech osobowości” i korelacje z perspektywą działania członków zespołu
 2. Proces grupowy w zespole – rekomendacje aktywności menadżerskiej, analiza i neutralizacja zagrożeń w warunkach środowiska zawodowego
  • Zależność
  • Różnicowanie
  • Kryzys odpowiedzialności
  • Bunt jednostki/grupy
  • Współpraca/ energia synergii rozwiązań
  • Samodzielność stanowiskowa, świadomość celu i odpowiedzialność za zadania i wyniki pracy
 3. Zarządzanie aktywnością uczestników procesu grupowego w sytuacji zagrożenia konfliktem
 4. Charakterystyka mechanizmów prewencji i eskalacji w kierowaniu konfliktem
 5. Bezpośrednie i pośrednie skutki zachowań prewencyjnych i eskalacyjnych

WARSZTAT PRACY MENADŻERA W SKUTECZNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ W SPORACH PRACOWNICZYCH

 1. Przegląd metod zarzadzania konfliktem w odniesieniu do efektywności rozwiązań
  • Metody stymulowania konfliktu
  • Metody tłumienia i ograniczania konfliktu
  • Metody specyficzne rozwiazywania konfliktów (TKI)
  • Nowoczesne metody zarządzania konfliktem
 2. Matryca kierowania sytuacją konfliktową (podział sytuacyjny z uwzględnieniem mapy drogowej efektywnego  wyjścia)
 3. Podstawowe znaki rozpoznawcze nasilającego się konfliktu w zespole
 4. Intuicyjne sposoby postępowania członków zespołu z radzenia sobie z konfliktami w zespole
 5. Rola szefa zespołu w konflikcie (wykorzystanie autorytetu formalnego i nieformalnego) w rozwiązaniu efektywnego przejścia przez konflikt
 6. Trzecia strona czyli umiejętność odnalezienia się w nowej roli interwencyjnej dla sytuacji
 7. Cechy charakterystyczne „toksycznych zachowań” pracowników i sposoby szybkiej diagnostyki behawioralnej
 8. Trudności w praktyce menadżera i sposoby ich neutralizacji
 9. Opór wobec szefa – kiedy pracownicy mają kłopot z akceptacją Szefa w roli interwencyjnej
  • Formy oporu w pracy zespołowej – jak skutecznie przeciwdziałać buntom i atakom wobec nowego przełożonego
  • Dysfunkcje zespołowe utrudniające realizacje celów
 10. Typologia trudnych współpracowników i sposoby neutralizacji działań kontr produktywnych
  • Dysfunkcyjne postawy pracowników
  • Kontr produktywne zachowania i ich wpływ na pozostałych członków zespołu
  • Narzędzia i techniki stosowane w rozwoju trudnych jednostek w zespole
 11. Model elastycznego zarządzania konfliktem – papierek lakmusowy w bieżącym zarzadzaniu kapitałem pracowniczym
 12. Pomiar stylów i diagnostyka kontekstowa autodiagnozy w sytuacji konfliktowej
  • KONTEKSTOWY TEST NA WYBÓR STRATEGII REAGOWANIA W KONFLIKCIE (TKI)
  • KWESTIONARIUSZ STYLÓW ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU (KSRK)
 13. Postawy interesariuszy sytuacji konfliktowej i warianty rozwiązań
  • postawa pasywna (kierunek rozstrzygnięcie)
  • postawa aktywna (kierunek rozwiązanie)
  • Model NVC w komunikowaniu się w przestrzeni zawodowej
 14. Techniki radzenia sobie z konfliktami w zespołach
  • Technika 7 STEPS
  • Technika POOCO
  • Techniki działania w rozwiązywaniu konfliktów
  • Techniki działania w rozstrzyganiu sporów
 15. Stosowane techniki komunikacyjne przydatne w praktyce menadżerskiej w rozwiązywaniu sporów i trudnych sytuacji
  • Model pytań Haynes ‘a
  • Klaryfikacja
  • Podsumowanie
  • Przeformułowanie celu/problemu
  • Dowartościowanie interesariuszy
  • Moderowana burza mózgów kierunkująca rozwiązania partycypacyjne
  • Parafraza oczekiwań/komunikatów/potrzeb
  • Konkretyzowanie komunikatów/zarzutów/rozwiązań

2 DZIEŃ:

KONFLIKTY INTERPERSONALNE W ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH

 1. Funkcje konfliktów w organizacjach czyli dlaczego powstają i się utrzymują?
 2. Analiza konfliktów – przegląd aspektów do ustalenia stanowiska wyjściowego
 3. Interakcje konfliktowe pomiędzy jednostkami/grupami
  • Przyczyny sytuacji konfliktowych w organizacjach
  • Przegląd modeli zachowań : od „barykady” do „mostów zamiast murów”
  • Partycypacja w odpowiedzialności za kreację sytuacji konfliktowej
 4. Etapy konfliktu – rekomendacje zarządzania sytuacyjnego dynamiką sporu
  • Niezgodność/ spór
  • Rozpoznanie i personalizacja
  • Strategia postępowania interesariuszy
  • Eskalacja
  • Rezultat i konsekwencje dla interesariuszy
  • Profilaktyka konfliktów
 5. Koło konfliktu – Christopher Moore – model podziału rodzajowego konfliktów
  • Konflikt danych
  • Konflikt strukturalny
  • Konflikt relacji
  • Konflikt interesów
  • Konflikt wartości
 6. Wzorce relacji pomiędzy pracownikami w środowisku zawodowym wpływające na możliwości działania w sytuacji konfliktowej
 7. Trudności w zarzadzaniu relacjami z członkami zespołu (także otoczeniem relacyjnym zespołu)
 8. Trudności w relacjach profesjonalnych oraz sposoby neutralizacji zachowań niepożądanych w środowisku pracy
  • Trudny Klient/ Współpracownik
  • Manipulacja
  • Nadużycie władzy/pozycji/stanowiska
  • Klient/współpracownik odrzucający pomoc
  • Klient/ współpracownik autodestruktywny i zaprzeczający
 9. Sposoby radzenia sobie z trudnymi relacjami profesjonalnymi
  • Granice interwencji i odpowiedzialności profesjonalisty
  • Gry w relacjach profesjonalnych
  • Umiejętne sposoby rozładowywania sytuacji potencjalnie groźnych

ZASADY I SPOSOBY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI INGEROWANIA W KONFLIKT WSPÓŁPRACOWNIKÓW

 1. Profesjonalizacja roli aktywnej członka zespołu wsparcia w obszarze zarządzania konfliktami
 2. Zarządzanie stresem spowodowanym konfliktami w środowisku pracy
 3. Rola szefa zespołu w konflikcie (wykorzystanie autorytetu formalnego i nieformalnego) w rozwiązaniu efektywnego przejścia przez konflikt
 4. Mediacje jako sposób przeciwdziałania eskalacji konfliktów destrukcyjnych
 5. Etapy procesu mediacji (wariant mediacji wewnętrznych w miejscu pracy) – symulacja sytuacji konfliktowej wraz z rekomendacjami rozwiązań (w wariantach behawioralnych uczestników)
  • zaproszenie stron do mediacji
  • budowanie wzajemnego zaufania podmiotów procesu
  • definiowanie kwestii stanowisk i interesów
  • docieranie do rzeczywistych potrzeb i formułowanie stanowisk
  • poszukiwanie rozwiązań
  • wybór najlepszego rozwiązania dla stron
  • tworzenie ugody mediacyjnej
  • postępowanie po procesie mediacyjnym
  • powrót do rzeczywistości zawodowej

DOBRE PRAKTYKI ORAZ PRZYKŁADY WDROŻEŃ NARZĘDZI, DOKUMENTÓW WSPIERAJĄCYCH KONSTRUKTYWNE SPOSOBY PRZECHODZENIA PRZEZ SPORY I KONFLIKTY

Czas trwania

16 h zegarowych; 1 dzień: 09:00-17:00, 2 dzień: 09:00-16:00

Prelegenci

Elżbieta Sucharska

Ekspert obszaru. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Certyfikaty: Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej Szkoła Trenerów i Doradców Bi... Rozwiń znesu Management Trainers School MATRIK Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym Zwiń

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp. k.

00-854 Warszawa

Grzybowska 56

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia stacjonarnego
1 650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
 • 6.06% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 9.09% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 12.12% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie jest przelewem w ciągu 7 dni od daty szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS / UP / BUR

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa Ludwika Rydygiera 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!