Szkolenie: RZECZOWE AKTYWA W MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rzeczowe-aktywa-w-miedzynarodowych-standardach-rachunkowosci-47813-id7

Informacje o szkoleniu

 • RZECZOWE AKTYWA W MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI


  ID szkolenia: 47813
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe EMPRIZ - Wrocław
  Krupnicza 13
  Wrocław
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 21-22.02.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
  I dzień - 10.00 - 17.00
  II dzień - 9.00 - 16.30
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Biorąc udział w szkoleniu uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę i umiejętności na temat:
* metod wyceny początkowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych zapasów, rzeczowych aktyw trwałych, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
* metod wyceny na dzień bilansowy, sposobu dokonywania aktualizacji i jej prezentacji w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
* sposobu rozliczania kosztów finansowania zewnętrznego – rozpoczęcia i zakończenia aktywowania kosztów, sposobu ich rozliczania;
* klasyfikacji, prezentacji, wyceny leasingu zarówno u leasingobiorcy jak i u leasingodawcy.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresujemy do:
* kadry zarządzającej
* menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
* dyrektorów finansowych
* analityków finansowych
* głównych księgowych
* pracowników pionów finansowo - księgowych
* wszystkich odpowiedzialnych za finanse firmy

Program szkolenia:

Metodyka pracy podczas szkolenia:
* szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
* atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
* zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
* indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
* mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
* MSR 2 Zapasy
- Definicja zapasów wg Ustawy o rachunkowości,
- Definicja zapasów wg MSR 2 Zapasy,
- Cena zakupu,
- Cena nabycia,
- Początkowa wycena zapasów i ich ujęcie w księgach rachunkowych wg Ustawy o rachunkowości oraz MSR 2,
- Metody wyceny rozchodu zapasów (Lifo, Fifo, cena przeciętna),
- Stałe ceny ewidencyjne a ceny rzeczywiste zakupu - rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych,
- Rozliczenie zakupu,
- Odpisy aktualizujące zapasy - skutki ich ujmowania zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz MSR 2,
- Prezentacja zapasów w sprawozdaniu finansowym.

* MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe
- Definicja rzeczowych aktyw trwałych wg UoR ,
- Definicja rzeczowych aktyw trwałych wg MSR 16,
- Środki trwałe w budowie
- Prawo wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielcze prawo do lokalu - środki trwałe czy wartości niematerialne?
- Początkowa wycena i ujęcie w księgach rachunkowych rzeczowych aktyw trwałych wg UoR ,
- Początkowa wycena i ujęcie w księgach rachunkowych rzeczowych aktyw trwałych wg UoR wg MSR 16,
- Wartość rezydualna,
- Rachunkowość komponentów MSR 16 a UoR,
- Amortyzacja- rozpoczęcie, zakończenie, metody wg MSR 16 i UoR,
- Wycena na dzień bilansowy wg UoR a MSR,
- Odpisy aktualizujące środki trwałe - skutki ich ujmowania zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz MSR 16,
- Ujęcie przeszacowania środków trwałych w księgach rachunkowych,
- Kapitał z aktualizacji wyceny.

* MSR 40 Nieruchomości Inwestycyjne
- Definicja nieruchomości inwestycyjnych wg MSR 40 ,
- Definicja nieruchomości inwestycyjnej wg Ustawy o rachunkowości
- Początkowa wycena Nieruchomości inwestycyjnych,
- Ujęcie nieruchomości inwestycyjnych w księgach rachunkowych,
- Nieruchomości inwestycyjnych w trakcie trwania budowy - MSR 40 czy MSR 16?
- Wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy wg Ustawy o rachunkowości,
- Wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy wg MSR 40
- Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnej - sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych.

* MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego
- Definicja kosztów finansowania zewnętrznego zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
- Definicja kosztów finansowania zewnętrznego zgodnie z MSR 23
- Definicja dostosowywanego składnika aktywów,
- Warunki rozpoczęcia aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego,
- Zawieszenie i zakończenie aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego,
- Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące kompleksów - wieloskładnikowych dostosowywanych składników aktywów,
- Stopa kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego niepochodzących z kredytów celowych.

* MSR 37 Wartości niematerialne
- Definicja wartości niematerialnych wg MSR 37
- Definicja wartości niematerialnych i prawnych wg Ustawy o rachunkowości,
- Kryteria uznawania wartości niematerialnych,
- Początkowa wycena wartości niematerialnych wg MSR 37 i wg ustawy o rachunkowości,
- Wartość firmy jako element wartości niematerialnych,
- Wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie,
- Rozliczanie kosztów wytworzenia wartości niematerialnej,
- Metody amortyzacji - aktywa o określonym i nieokreślonym okresie użytkowania,
- Wartość rezydualna wartości niematerialnej,
- Wycena i prezentacja wartości niematerialnych na dzień bilansowy wg MSR 37 i UoR,
- Odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnej i ich ujecie w księgach rachunkowych,
- Testy na utratę wartości wartości niematerialnej zgodnie z MSR 23.
- Odpisy z tytułu utraty ośrodków generujących przepływy pieniężne w skład których wchodzi wartość firmy.

* MSR 17 Leasing
- Definicja i klasyfikacja leasingu w UoR ( ujęcie u leasingobiorcy i leasingodawcy),
- Definicja i klasyfikacja leasingu wg UoPDoP ( ujęcie u leasingobiorcy i leasingodawcy),
- Definicja leasingu i klasyfikacja wg MSR 17,
- Leasing zwrotny i jego ujęcie zgodnie z przepisami i treścią ekonomiczną,
- Opłaty leasingowe: manipulacyjna, wstępna, właściwa,
- Koszty bezpośrednio związane z zawarciem umowy leasingowej i ich ujęcie zgodnie z UoR i MSR 17,
- Uproszczenia w ujęciu leasingu dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- Rozliczanie raty leasingowej na część odsetkową i kapitałową metodą IRR, sumy cyfr i równomierną.

Informacje o prelegentach:

Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 - Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 7 lutego wynosi: 790,00 zł brutto
 • 890 - Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 7 lutego wynosi: 890,00 zł brutto

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Wydarzenie: RZECZOWE AKTYWA W MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI