RZECZOWE AKTYWA W MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI

O szkoleniu

Biorąc udział w szkoleniu uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę i umiejętności na temat:
* metod wyceny początkowej oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych zapasów, rzeczowych aktyw trwałych, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
* metod wyceny na dzień bilansowy, sposobu dokonywania aktualizacji i jej prezentacji w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
* sposobu rozliczania kosztów finansowania zewnętrznego – rozpoczęcia i zakończenia aktywowania kosztów, sposobu ich rozliczania;
* klasyfikacji, prezentacji, wyceny leasingu zarówno u leasingobiorcy jak i u leasingodawcy.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresujemy do:
* kadry zarządzającej
* menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
* dyrektorów finansowych
* analityków finansowych
* głównych księgowych
* pracowników pionów finansowo - księgowych
* wszystkich odpowiedzialnych za finanse firmy

Program szkolenia

Metodyka pracy podczas szkolenia:
* szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
* atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
* zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
* indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
* mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
* MSR 2 Zapasy
- Definicja zapasów wg Ustawy o rachunkowości,
- Definicja zapasów wg MSR 2 Zapasy,
- Cena zakupu,
- Cena nabycia,
- Początkowa wycena zapasów i ich ujęcie w księgach rachunkowych wg Ustawy o rachunkowości oraz MSR 2,
- Metody wyceny rozchodu zapasów (Lifo, Fifo, cena przeciętna),
- Stałe ceny ewidencyjne a ceny rzeczywiste zakupu - rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych,
- Rozliczenie zakupu,
- Odpisy aktualizujące zapasy - skutki ich ujmowania zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz MSR 2,
- Prezentacja zapasów w sprawozdaniu finansowym.

* MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe
- Definicja rzeczowych aktyw trwałych wg UoR ,
- Definicja rzeczowych aktyw trwałych wg MSR 16,
- Środki trwałe w budowie
- Prawo wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielcze prawo do lokalu - środki trwałe czy wartości niematerialne?
- Początkowa wycena i ujęcie w księgach rachunkowych rzeczowych aktyw trwałych wg UoR ,
- Początkowa wycena i ujęcie w księgach rachunkowych rzeczowych aktyw trwałych wg UoR wg MSR 16,
- Wartość rezydualna,
- Rachunkowość komponentów MSR 16 a UoR,
- Amortyzacja- rozpoczęcie, zakończenie, metody wg MSR 16 i UoR,
- Wycena na dzień bilansowy wg UoR a MSR,
- Odpisy aktualizujące środki trwałe - skutki ich ujmowania zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz MSR 16,
- Ujęcie przeszacowania środków trwałych w księgach rachunkowych,
- Kapitał z aktualizacji wyceny.

* MSR 40 Nieruchomości Inwestycyjne
- Definicja nieruchomości inwestycyjnych wg MSR 40 ,
- Definicja nieruchomości inwestycyjnej wg Ustawy o rachunkowości
- Początkowa wycena Nieruchomości inwestycyjnych,
- Ujęcie nieruchomości inwestycyjnych w księgach rachunkowych,
- Nieruchomości inwestycyjnych w trakcie trwania budowy - MSR 40 czy MSR 16?
- Wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy wg Ustawy o rachunkowości,
- Wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy wg MSR 40
- Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnej - sposób ich ujęcia w księgach rachunkowych.

* MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego
- Definicja kosztów finansowania zewnętrznego zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
- Definicja kosztów finansowania zewnętrznego zgodnie z MSR 23
- Definicja dostosowywanego składnika aktywów,
- Warunki rozpoczęcia aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego,
- Zawieszenie i zakończenie aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego,
- Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące kompleksów - wieloskładnikowych dostosowywanych składników aktywów,
- Stopa kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego niepochodzących z kredytów celowych.

* MSR 37 Wartości niematerialne
- Definicja wartości niematerialnych wg MSR 37
- Definicja wartości niematerialnych i prawnych wg Ustawy o rachunkowości,
- Kryteria uznawania wartości niematerialnych,
- Początkowa wycena wartości niematerialnych wg MSR 37 i wg ustawy o rachunkowości,
- Wartość firmy jako element wartości niematerialnych,
- Wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie,
- Rozliczanie kosztów wytworzenia wartości niematerialnej,
- Metody amortyzacji - aktywa o określonym i nieokreślonym okresie użytkowania,
- Wartość rezydualna wartości niematerialnej,
- Wycena i prezentacja wartości niematerialnych na dzień bilansowy wg MSR 37 i UoR,
- Odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnej i ich ujecie w księgach rachunkowych,
- Testy na utratę wartości wartości niematerialnej zgodnie z MSR 23.
- Odpisy z tytułu utraty ośrodków generujących przepływy pieniężne w skład których wchodzi wartość firmy.

* MSR 17 Leasing
- Definicja i klasyfikacja leasingu w UoR ( ujęcie u leasingobiorcy i leasingodawcy),
- Definicja i klasyfikacja leasingu wg UoPDoP ( ujęcie u leasingobiorcy i leasingodawcy),
- Definicja leasingu i klasyfikacja wg MSR 17,
- Leasing zwrotny i jego ujęcie zgodnie z przepisami i treścią ekonomiczną,
- Opłaty leasingowe: manipulacyjna, wstępna, właściwa,
- Koszty bezpośrednio związane z zawarciem umowy leasingowej i ich ujęcie zgodnie z UoR i MSR 17,
- Uproszczenia w ujęciu leasingu dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- Rozliczanie raty leasingowej na część odsetkową i kapitałową metodą IRR, sumy cyfr i równomierną.

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe EMPRIZ - Wrocław

Wrocław

Krupnicza 13

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 7maja wynosi: 790,00 zł brutto
790
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 7maja wynosi: 890,00 zł brutto
890
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!